ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

کیش

KIS7569

تهران

نشست |

5

00:15:00

MD82

شنبه

00:15

۵ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4057

تهران

طبق برنامه |

A319

شنبه

01:10

۵ فروردين ۱۳۹۶

تابان

TBN6214

اهواز

طبق برنامه |

MD.88

شنبه

01:30

۵ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

IRM1031

تهران

باطل شد |

A300-600

شنبه

07:10

۵ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA260

تهران

طبق برنامه |

A320

شنبه

07:40

۵ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC600

تهران

طبق برنامه |

100

شنبه

07:45

۵ فروردين ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6980

تهران

طبق برنامه |

MD82

شنبه

08:10

۵ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5225

یزد

طبق برنامه |

737-300

شنبه

08:15

۵ فروردين ۱۳۹۶

قشم

QSM1252

تهران

طبق برنامه |

ATR-72-500

شنبه

08:25

۵ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA402

اهواز

طبق برنامه |

100

شنبه

09:00

۵ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA212

بیرجند

طبق برنامه |

MDC-DC-9-80

شنبه

09:25

۵ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5217

تبریز

طبق برنامه |

MDC-DC-3

شنبه

09:30

۵ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

IRM1033

تهران

طبق برنامه |

A310

شنبه

09:30

۵ فروردين ۱۳۹۶

تابان

TBN6324

تهران

طبق برنامه |

MD82

شنبه

09:45

۵ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5235

تهران

طبق برنامه |

MD82

شنبه

09:55

۵ فروردين ۱۳۹۶

پويا

PYA2354

تهران

طبق برنامه |

AN-72

شنبه

10:00

۵ فروردين ۱۳۹۶

سپهران

SHI4310

تهران

طبق برنامه |

737-600

شنبه

10:00

۵ فروردين ۱۳۹۶

تابان

TBN6258

تهران

طبق برنامه |

MD.88

شنبه

10:00

۵ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5215

تبریز

طبق برنامه |

MD82

شنبه

10:00

۵ فروردين ۱۳۹۶

معراج

MRJ2800

تهران

طبق برنامه |

A320

شنبه

10:15

۵ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4091

تهران

طبق برنامه |

MD82

شنبه

10:25

۵ فروردين ۱۳۹۶

کیش

KIS7069

تهران

طبق برنامه |

MD82

شنبه

10:30

۵ فروردين ۱۳۹۶

معراج

MRJ2804

تهران

طبق برنامه |

A300-600

شنبه

10:45

۵ فروردين ۱۳۹۶

کاسپین

CPN026

تهران

طبق برنامه |

MD82

شنبه

10:55

۵ فروردين ۱۳۹۶

تابان

TBN6252

تهران

طبق برنامه |

MD.88

شنبه

11:15

۵ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC852

زاهدان

طبق برنامه |

A320

شنبه

11:20

۵ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA262

تهران

طبق برنامه |

100

شنبه

11:40

۵ فروردين ۱۳۹۶

قشم

QSM1267

زابل

طبق برنامه |

ATR-72-500

شنبه

11:55

۵ فروردين ۱۳۹۶

کاسپین

CPN022

تهران

طبق برنامه |

737-600

شنبه

12:00

۵ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5290

تبریز

طبق برنامه |

MDC-DC-3

شنبه

12:00

۵ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC3961

اراک

طبق برنامه |

100

شنبه

12:00

۵ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA487

زاهدان

طبق برنامه |

A320

شنبه

12:05

۵ فروردين ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6959

اصفهان

طبق برنامه |

MD82

شنبه

12:20

۵ فروردين ۱۳۹۶

تابان

TBN6208

اصفهان

طبق برنامه |

MD.88

شنبه

12:20

۵ فروردين ۱۳۹۶

کیش

KIS7480

بندرعباس

طبق برنامه |

100

شنبه

12:45

۵ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4108

اصفهان

طبق برنامه |

MD82

شنبه

13:00

۵ فروردين ۱۳۹۶

ایران ايرتور

IRB964

تهران

طبق برنامه |

MD82

شنبه

13:10

۵ فروردين ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6965

بوشهر

طبق برنامه |

MD82

شنبه

13:25

۵ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC836

اهواز

طبق برنامه |

737-400

شنبه

13:40

۵ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5238

ساری

طبق برنامه |

MDC-DC-3

شنبه

13:50

۵ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5233

تهران

طبق برنامه |

MD82

شنبه

14:10

۵ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5263

تهران

طبق برنامه |

MD82

شنبه

14:40

۵ فروردين ۱۳۹۶

کیش

KIS7469

تهران

طبق برنامه |

MD82

شنبه

14:55

۵ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

IRM1035

تهران

طبق برنامه |

A300-600

شنبه

15:00

۵ فروردين ۱۳۹۶

ایران ايرتور

IRB8083

كاشان

طبق برنامه |

MD82

شنبه

15:00

۵ فروردين ۱۳۹۶

قشم

QSM1202

تهران

طبق برنامه |

ATR-72-500

شنبه

15:45

۵ فروردين ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6923

ساری

طبق برنامه |

737-600

شنبه

16:00

۵ فروردين ۱۳۹۶

پويا

PYA2356

تهران

طبق برنامه |

AN-72

شنبه

16:00

۵ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5256

تهران

طبق برنامه |

MDC-DC-3

شنبه

16:10

۵ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA268

تهران

طبق برنامه |

MDC-DC-9-80

شنبه

16:10

۵ فروردين ۱۳۹۶

کیش

KIS7448

شیراز

طبق برنامه |

MD82

شنبه

16:15

۵ فروردين ۱۳۹۶

معراج

MRJ2802

تهران

طبق برنامه |

A320

شنبه

16:30

۵ فروردين ۱۳۹۶

تابان

TBN6210

اصفهان

طبق برنامه |

MD.88

شنبه

16:50

۵ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5252

همدان

طبق برنامه |

MD82

شنبه

17:00

۵ فروردين ۱۳۹۶

کاسپین

CPN040

تهران

طبق برنامه |

MD82

شنبه

17:10

۵ فروردين ۱۳۹۶

قشم

QSM1250

تهران

طبق برنامه |

100

شنبه

17:10

۵ فروردين ۱۳۹۶

تابان

TBN6214

اهواز

طبق برنامه |

MD.88

شنبه

17:45

۵ فروردين ۱۳۹۶

تابان

TBN6282

شیراز

طبق برنامه |

MD.88

شنبه

18:30

۵ فروردين ۱۳۹۶

تابان

TBN6256

تهران

باطل شد |

RJ85

شنبه

18:40

۵ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5286

تهران

طبق برنامه |

MDC-DC-3

شنبه

18:50

۵ فروردين ۱۳۹۶

کیش

KIS7446

اصفهان

طبق برنامه |

A320

شنبه

19:00

۵ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4124

بوشهر

طبق برنامه |

MD82

شنبه

19:00

۵ فروردين ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6945

کیش

طبق برنامه |

MD82

شنبه

19:25

۵ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4106

کیش

طبق برنامه |

MD82

شنبه

19:30

۵ فروردين ۱۳۹۶

قشم

QSM1204

اصفهان

طبق برنامه |

ATR-72-500

شنبه

20:00

۵ فروردين ۱۳۹۶

تابان

TBN6254

تهران

طبق برنامه |

MD.88

شنبه

20:10

۵ فروردين ۱۳۹۶

کیش

KIS7072

کیش

طبق برنامه |

A320

شنبه

20:30

۵ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5292

کیش

طبق برنامه |

MD82

شنبه

20:40

۵ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC608

تهران

طبق برنامه |

340

شنبه

20:40

۵ فروردين ۱۳۹۶

کاسپین

CPN028

تهران

طبق برنامه |

MD82

شنبه

20:45

۵ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA3360

تهران

طبق برنامه |

A.330

شنبه

20:45

۵ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4073

تهران

طبق برنامه |

MD82

شنبه

20:45

۵ فروردين ۱۳۹۶

ایران ايرتور

IRB901

تبریز

طبق برنامه |

MD82

شنبه

20:45

۵ فروردين ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6957

اصفهان

طبق برنامه |

MD82

شنبه

21:20

۵ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

IRM1037

تهران

طبق برنامه |

A300-600

شنبه

21:20

۵ فروردين ۱۳۹۶

تابان

TBN6204

اصفهان

طبق برنامه |

MD.88

شنبه

21:50

۵ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5258

اهواز

طبق برنامه |

MD82

شنبه

22:00

۵ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5211

تهران

طبق برنامه |

MD82

شنبه

22:25

۵ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4110

شیراز

طبق برنامه |

MD82

شنبه

22:30

۵ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5294

آبادان

طبق برنامه |

MDC-DC-3

شنبه

23:00

۵ فروردين ۱۳۹۶

تابان

TBN6206

اصفهان

طبق برنامه |

MD.88

شنبه

23:20

۵ فروردين ۱۳۹۶

تابان

TBN6342

تهران

طبق برنامه |

737-600

شنبه

23:40

۵ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4027

تهران

طبق برنامه |

MD82

یکشنبه

00:10

۶ فروردين ۱۳۹۶

تابان

TBN6224

تهران

طبق برنامه |

MD.88

یکشنبه

00:30

۶ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4057

تهران

طبق برنامه |

MD82

یکشنبه

01:10

۶ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

IRM1031

تهران

طبق برنامه |

A300-600

یکشنبه

07:25

۶ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA3360

تهران

باطل شد |

A.330

یکشنبه

08:15

۶ فروردين ۱۳۹۶

تابان

TBN6310

زاهدان

طبق برنامه |

MD82

یکشنبه

08:15

۶ فروردين ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6980

تهران

طبق برنامه |

MD82

یکشنبه

08:45

۶ فروردين ۱۳۹۶

معراج

MRJ2802

تهران

طبق برنامه |

A320

یکشنبه

09:15

۶ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC3901

ایلام

طبق برنامه |

100

یکشنبه

09:20

۶ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA340

تبریز

طبق برنامه |

100

یکشنبه

09:20

۶ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5286

تهران

طبق برنامه |

MDC-DC-3

یکشنبه

09:30

۶ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

IRM1033

تهران

طبق برنامه |

A310

یکشنبه

09:30

۶ فروردين ۱۳۹۶

سپهران

SHI4310

تهران

طبق برنامه |

737-600

یکشنبه

10:00

۶ فروردين ۱۳۹۶

ایران ايرتور

IRB964

تهران

طبق برنامه |

MD82

یکشنبه

10:00

۶ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5215

تبریز

طبق برنامه |

MD82

یکشنبه

10:00

۶ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC600

تهران

طبق برنامه |

100

یکشنبه

10:00

۶ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA464

تهران

طبق برنامه |

MDC-DC-8-50

یکشنبه

10:20

۶ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4091

تهران

طبق برنامه |

MD82

یکشنبه

10:25

۶ فروردين ۱۳۹۶

کیش

KIS7069

تهران

طبق برنامه |

MD82

یکشنبه

10:30

۶ فروردين ۱۳۹۶

کاسپین

CPN026

تهران

طبق برنامه |

MD82

یکشنبه

10:50

۶ فروردين ۱۳۹۶

معراج

MRJ2866

کرمانشاه

طبق برنامه |

A320

یکشنبه

11:30

۶ فروردين ۱۳۹۶

کیش

KIS7487

رشت

طبق برنامه |

MD82

یکشنبه

11:45

۶ فروردين ۱۳۹۶

ایران ايرتور

IRB901

تبریز

طبق برنامه |

MD82

یکشنبه

11:45

۶ فروردين ۱۳۹۶

قشم

QSM1250

تهران

طبق برنامه |

100

یکشنبه

11:55

۶ فروردين ۱۳۹۶

کاسپین

CPN022

تهران

طبق برنامه |

737-600

یکشنبه

12:00

۶ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4136

یزد

طبق برنامه |

MD82

یکشنبه

12:00

۶ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

IRM1059

کرمان

طبق برنامه |

A300-600

یکشنبه

12:15

۶ فروردين ۱۳۹۶

تابان

TBN6204

اصفهان

طبق برنامه |

MD.88

یکشنبه

12:20

۶ فروردين ۱۳۹۶

تابان

TBN6202

اهواز

طبق برنامه |

MD.88

یکشنبه

12:30

۶ فروردين ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6959

اصفهان

طبق برنامه |

MD82

یکشنبه

13:00

۶ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4108

اصفهان

طبق برنامه |

MD82

یکشنبه

13:00

۶ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5235

تهران

طبق برنامه |

MD82

یکشنبه

13:10

۶ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

IRM1015

عسلویه

طبق برنامه |

A300-600

یکشنبه

13:45

۶ فروردين ۱۳۹۶

کیش

KIS7072

کیش

طبق برنامه |

A320

یکشنبه

14:00

۶ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4126

کیش

طبق برنامه |

A319

یکشنبه

14:00

۶ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC605

نوشهر

طبق برنامه |

100

یکشنبه

14:00

۶ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5269

اردبیل

طبق برنامه |

MD82

یکشنبه

14:30

۶ فروردين ۱۳۹۶

کیش

KIS7469

تهران

طبق برنامه |

MD82

یکشنبه

15:00

۶ فروردين ۱۳۹۶

ایران ايرتور

IRB991

یزد

طبق برنامه |

MD82

یکشنبه

15:00

۶ فروردين ۱۳۹۶

تابان

TBN6284

ساری

طبق برنامه |

737-600

یکشنبه

15:00

۶ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

IRM1035

تهران

طبق برنامه |

A300-600

یکشنبه

15:00

۶ فروردين ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6928

تهران

طبق برنامه |

MD82

یکشنبه

15:20

۶ فروردين ۱۳۹۶

کاسپین

CPN040

تهران

طبق برنامه |

MD82

یکشنبه

15:45

۶ فروردين ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6923

ساری

طبق برنامه |

737-600

یکشنبه

16:00

۶ فروردين ۱۳۹۶

قشم

QSM1202

تهران

طبق برنامه |

ATR-72-500

یکشنبه

16:10

۶ فروردين ۱۳۹۶

کیش

KIS7448

شیراز

طبق برنامه |

MD82

یکشنبه

16:15

۶ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4045

تهران

طبق برنامه |

MD82

یکشنبه

16:25

۶ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC3857

شیراز

طبق برنامه |

100

یکشنبه

17:00

۶ فروردين ۱۳۹۶

تابان

TBN6326

تهران

طبق برنامه |

M83

یکشنبه

17:10

۶ فروردين ۱۳۹۶

تابان

TBN6282

شیراز

طبق برنامه |

MD.88

یکشنبه

17:30

۶ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC836

اهواز

طبق برنامه |

B.727

یکشنبه

18:05

۶ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5229

تهران

طبق برنامه |

MD82

یکشنبه

18:10

۶ فروردين ۱۳۹۶

کیش

KIS7483

اهواز

طبق برنامه |

100

یکشنبه

18:15

۶ فروردين ۱۳۹۶

تابان

TBN6324

تهران

طبق برنامه |

MD82

یکشنبه

18:30

۶ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4110

شیراز

طبق برنامه |

A319

یکشنبه

19:00

۶ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC636

گرگان

طبق برنامه |

100

یکشنبه

19:00

۶ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA452

رشت

طبق برنامه |

MDC-DC-9-80

یکشنبه

19:15

۶ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC3737

آبادان

طبق برنامه |

100

یکشنبه

19:25

۶ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4106

کیش

طبق برنامه |

A320

یکشنبه

19:30

۶ فروردين ۱۳۹۶

تابان

TBN6256

تهران

طبق برنامه |

RJ85

یکشنبه

19:40

۶ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC602

تهران

طبق برنامه |

340

یکشنبه

19:45

۶ فروردين ۱۳۹۶

کیش

KIS7561

چابهار

طبق برنامه |

A320

یکشنبه

20:00

۶ فروردين ۱۳۹۶

تابان

TBN6254

تهران

طبق برنامه |

MD.88

یکشنبه

20:10

۶ فروردين ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6905

اصفهان

طبق برنامه |

MD82

یکشنبه

20:15

۶ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

IRM1045

کیش

طبق برنامه |

A300-600

یکشنبه

20:15

۶ فروردين ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6945

کیش

طبق برنامه |

MD82

یکشنبه

20:20

۶ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5290

شیراز

طبق برنامه |

MDC-DC-3

یکشنبه

20:20

۶ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4073

تهران

طبق برنامه |

MD82

یکشنبه

20:45

۶ فروردين ۱۳۹۶

کاسپین

CPN028

تهران

طبق برنامه |

MD82

یکشنبه

20:50

۶ فروردين ۱۳۹۶

نفت

IRG2598

تهران

طبق برنامه |

737-300

یکشنبه

20:50

۶ فروردين ۱۳۹۶

قشم

QSM1263

قشم

طبق برنامه |

100

یکشنبه

21:00

۶ فروردين ۱۳۹۶

قشم

QSM1206

شیراز

طبق برنامه |

100

یکشنبه

21:05

۶ فروردين ۱۳۹۶

تابان

TBN6210

اصفهان

طبق برنامه |

MD.88

یکشنبه

21:20

۶ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA468

تهران

طبق برنامه |

100

یکشنبه

21:36

۶ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5262

قشم

طبق برنامه |

MDC-DC-3

یکشنبه

22:00

۶ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5211

تهران

طبق برنامه |

MD82

یکشنبه

22:00

۶ فروردين ۱۳۹۶

تابان

TBN6224

تهران

طبق برنامه |

MD.88

یکشنبه

22:10

۶ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4124

بوشهر

طبق برنامه |

MD82

یکشنبه

23:00

۶ فروردين ۱۳۹۶

تابان

TBN6342

تهران

طبق برنامه |

737-600

یکشنبه

23:40

۶ فروردين ۱۳۹۶

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

ایران ايرتور

IRB8082

كاشان

طبق برنامه |

MD82

شنبه

06:00

۵ فروردين ۱۳۹۶

تابان

TBN6251

تهران

طبق برنامه |

MD.88

شنبه

06:15

۵ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4090

تهران

طبق برنامه |

MD82

شنبه

06:30

۵ فروردين ۱۳۹۶

تابان

TBN6255

تهران

باطل شد |

RJ85

شنبه

06:45

۵ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5289

تبریز

طبق برنامه |

MDC-DC-3

شنبه

07:00

۵ فروردين ۱۳۹۶

تابان

TBN6253

تهران

طبق برنامه |

MD.88

شنبه

07:30

۵ فروردين ۱۳۹۶

کیش

KIS7568

تهران

طبق برنامه |

MD82

شنبه

07:45

۵ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA486

زاهدان

طبق برنامه |

A320

شنبه

08:25

۵ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC3960

اراک

طبق برنامه |

100

شنبه

08:30

۵ فروردين ۱۳۹۶

تابان

TBN6341

تهران

طبق برنامه |

737-600

شنبه

08:40

۵ فروردين ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6964

بوشهر

طبق برنامه |

MD82

شنبه

08:55

۵ فروردين ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6958

اصفهان

طبق برنامه |

MD82

شنبه

09:00

۵ فروردين ۱۳۹۶

قشم

QSM1266

زابل

طبق برنامه |

RJ85

شنبه

09:05

۵ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5226

یزد

طبق برنامه |

737-300

شنبه

09:15

۵ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4109

اصفهان

طبق برنامه |

MD82

شنبه

09:30

۵ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA213

بیرجند

طبق برنامه |

MD82

شنبه

09:45

۵ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA403

اهواز

طبق برنامه |

MDC-DC-9-80

شنبه

10:10

۵ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5237

ساری

طبق برنامه |

MDC-DC-3

شنبه

10:30

۵ فروردين ۱۳۹۶

تابان

TBN6325

تهران

طبق برنامه |

MD82

شنبه

10:45

۵ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

IRM1032

تهران

طبق برنامه |

A310

شنبه

10:45

۵ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5236

تهران

طبق برنامه |

MD82

شنبه

10:50

۵ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5216

تبریز

طبق برنامه |

MD82

شنبه

10:50

۵ فروردين ۱۳۹۶

سپهران

SHI4311

تهران

طبق برنامه |

737-600

شنبه

11:00

۵ فروردين ۱۳۹۶

تابان

TBN6257

تهران

طبق برنامه |

MD.88

شنبه

11:00

۵ فروردين ۱۳۹۶

معراج

MRJ2853

کیش

طبق برنامه |

A320

شنبه

11:15

۵ فروردين ۱۳۹۶

پويا

PYA2355

تهران

طبق برنامه |

AN-72

شنبه

11:15

۵ فروردين ۱۳۹۶

کیش

KIS7068

تهران

طبق برنامه |

MD82

شنبه

11:30

۵ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4072

تهران

طبق برنامه |

MD82

شنبه

11:30

۵ فروردين ۱۳۹۶

معراج

MRJ2805

تهران

طبق برنامه |

A300-600

شنبه

11:45

۵ فروردين ۱۳۹۶

کاسپین

CPN027

تهران

طبق برنامه |

MD82

شنبه

11:55

۵ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA267

اردبیل

طبق برنامه |

100

شنبه

12:15

۵ فروردين ۱۳۹۶

قشم

QSM1253

تهران

طبق برنامه |

RJ85

شنبه

12:30

۵ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC853

زاهدان

طبق برنامه |

A320

شنبه

12:40

۵ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC601

تهران

طبق برنامه |

100

شنبه

12:45

۵ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA261

تهران

طبق برنامه |

A320

شنبه

12:50

۵ فروردين ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6922

ساری

طبق برنامه |

737-600

شنبه

13:00

۵ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5251

همدان

طبق برنامه |

737-500

شنبه

13:00

۵ فروردين ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6981

تهران

طبق برنامه |

MD82

شنبه

13:20

۵ فروردين ۱۳۹۶

تابان

TBN6207

اصفهان

طبق برنامه |

MD.88

شنبه

13:30

۵ فروردين ۱۳۹۶

کیش

KIS7481

بندرعباس

طبق برنامه |

100

شنبه

13:45

۵ فروردين ۱۳۹۶

تابان

TBN6213

اهواز

طبق برنامه |

757

شنبه

14:00

۵ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4125

بوشهر

طبق برنامه |

A320

شنبه

14:00

۵ فروردين ۱۳۹۶

ایران ايرتور

IRB965

تهران

طبق برنامه |

MD82

شنبه

14:10

۵ فروردين ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6944

کیش

طبق برنامه |

MD82

شنبه

14:25

۵ فروردين ۱۳۹۶

تابان

TBN6281

شیراز

طبق برنامه |

MD.88

شنبه

14:30

۵ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4107

کیش

طبق برنامه |

MD82

شنبه

14:30

۵ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC837

اهواز

طبق برنامه |

737-400

شنبه

14:40

۵ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4111

شیراز

طبق برنامه |

MD82

شنبه

15:00

۵ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5285

تهران

طبق برنامه |

737-500

شنبه

15:00

۵ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5291

کیش

طبق برنامه |

MD82

شنبه

15:30

۵ فروردين ۱۳۹۶

کیش

KIS7468

تهران

طبق برنامه |

MD82

شنبه

15:40

۵ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5264

تهران

طبق برنامه |

MD82

شنبه

15:40

۵ فروردين ۱۳۹۶

ایران ايرتور

IRB900

تبریز

طبق برنامه |

MD82

شنبه

16:00

۵ فروردين ۱۳۹۶

قشم

QSM1205

اصفهان

طبق برنامه |

100

شنبه

16:20

۵ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5257

اهواز

طبق برنامه |

MDC-DC-3

شنبه

17:00

۵ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

IRM1034

تهران

طبق برنامه |

A300-600

شنبه

17:00

۵ فروردين ۱۳۹۶

کاسپین

CPN023

تهران

طبق برنامه |

737-600

شنبه

17:15

۵ فروردين ۱۳۹۶

پويا

PYA2357

تهران

طبق برنامه |

AN-72

شنبه

17:15

۵ فروردين ۱۳۹۶

معراج

MRJ2803

تهران

طبق برنامه |

A320

شنبه

17:30

۵ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

IRM1030

تهران

باطل شد |

A300-600

شنبه

17:30

۵ فروردين ۱۳۹۶

کیش

KIS7449

شیراز

طبق برنامه |

MD82

شنبه

17:45

۵ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5293

آبادان

طبق برنامه |

MDC-DC-3

شنبه

18:00

۵ فروردين ۱۳۹۶

قشم

QSM1251

تهران

طبق برنامه |

100

شنبه

18:00

۵ فروردين ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6956

اصفهان

طبق برنامه |

MD82

شنبه

18:10

۵ فروردين ۱۳۹۶

تابان

TBN6209

اصفهان

طبق برنامه |

MD.88

شنبه

18:15

۵ فروردين ۱۳۹۶

تابان

TBN6205

اصفهان

طبق برنامه |

MD.88

شنبه

19:30

۵ فروردين ۱۳۹۶

کیش

KIS7447

اصفهان

طبق برنامه |

A320

شنبه

20:00

۵ فروردين ۱۳۹۶

کاسپین

CPN025

تهران

طبق برنامه |

MD82

شنبه

20:25

۵ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5218

تبریز

طبق برنامه |

MDC-DC-3

شنبه

20:30

۵ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4026

تهران

طبق برنامه |

MD82

شنبه

20:30

۵ فروردين ۱۳۹۶

قشم

QSM1203

تهران

طبق برنامه |

100

شنبه

20:40

۵ فروردين ۱۳۹۶

تابان

TBN6223

تهران

طبق برنامه |

MD.88

شنبه

21:00

۵ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA3361

تهران

طبق برنامه |

A.330

شنبه

21:30

۵ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4056

تهران

طبق برنامه |

MD82

شنبه

21:30

۵ فروردين ۱۳۹۶

ایران ايرتور

IRB963

تهران

طبق برنامه |

MD82

شنبه

21:30

۵ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5234

تهران

طبق برنامه |

MD82

شنبه

21:40

۵ فروردين ۱۳۹۶

کاسپین

CPN029

تهران

طبق برنامه |

MD82

شنبه

21:45

۵ فروردين ۱۳۹۶

کیش

KIS7073

کیش

طبق برنامه |

A320

شنبه

21:45

۵ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC609

تهران

طبق برنامه |

340

شنبه

22:00

۵ فروردين ۱۳۹۶

کاسپین

CPN041

تهران

طبق برنامه |

MD82

شنبه

22:20

۵ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

IRM1036

تهران

طبق برنامه |

A300-600

شنبه

22:30

۵ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5255

تهران

طبق برنامه |

MDC-DC-3

شنبه

23:00

۵ فروردين ۱۳۹۶

تابان

TBN6203

اصفهان

طبق برنامه |

MD.88

شنبه

23:00

۵ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5212

تهران

طبق برنامه |

MD82

شنبه

23:00

۵ فروردين ۱۳۹۶

ایران ايرتور

IRB961

تهران

طبق برنامه |

MDC-DC-3

یکشنبه

05:00

۶ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5285

تهران

طبق برنامه |

737-500

یکشنبه

05:45

۶ فروردين ۱۳۹۶

ایران ايرتور

IRB965

تهران

طبق برنامه |

MD82

یکشنبه

06:00

۶ فروردين ۱۳۹۶

تابان

TBN6251

تهران

طبق برنامه |

MD.88

یکشنبه

06:15

۶ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4090

تهران

طبق برنامه |

MD82

یکشنبه

06:30

۶ فروردين ۱۳۹۶

تابان

TBN6283

ساری

طبق برنامه |

737-600

یکشنبه

07:00

۶ فروردين ۱۳۹۶

تابان

TBN6201

اهواز

طبق برنامه |

MD.88

یکشنبه

07:30

۶ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4137

یزد

طبق برنامه |

MD82

یکشنبه

08:00

۶ فروردين ۱۳۹۶

تابان

TBN6341

تهران

طبق برنامه |

737-600

یکشنبه

08:30

۶ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

IRM1014

عسلویه

طبق برنامه |

A300-600

یکشنبه

08:30

۶ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA3361

تهران

باطل شد |

A.330

یکشنبه

09:00

۶ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4127

کیش

طبق برنامه |

A319

یکشنبه

09:00

۶ فروردين ۱۳۹۶

تابان

TBN6325

تهران

طبق برنامه |

MD82

یکشنبه

09:15

۶ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4109

اصفهان

طبق برنامه |

MD82

یکشنبه

09:30

۶ فروردين ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6958

اصفهان

طبق برنامه |

MD82

یکشنبه

09:35

۶ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC3902

ایلام

طبق برنامه |

100

یکشنبه

10:00

۶ فروردين ۱۳۹۶

معراج

MRJ2803

تهران

طبق برنامه |

A320

یکشنبه

10:15

۶ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA453

رشت

طبق برنامه |

MD82

یکشنبه

10:25

۶ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

IRM1032

تهران

طبق برنامه |

A310

یکشنبه

10:45

۶ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC604

نوشهر

طبق برنامه |

100

یکشنبه

10:45

۶ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5216

تبریز

طبق برنامه |

MD82

یکشنبه

10:50

۶ فروردين ۱۳۹۶

سپهران

SHI4311

تهران

طبق برنامه |

737-600

یکشنبه

11:00

۶ فروردين ۱۳۹۶

ایران ايرتور

IRB990

یزد

طبق برنامه |

MD82

یکشنبه

11:00

۶ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA465

تهران

طبق برنامه |

A320

یکشنبه

11:05

۶ فروردين ۱۳۹۶

کیش

KIS7068

تهران

طبق برنامه |

MD82

یکشنبه

11:30

۶ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4072

تهران

طبق برنامه |

MD82

یکشنبه

11:30

۶ فروردين ۱۳۹۶

کاسپین

CPN027

تهران

طبق برنامه |

MD82

یکشنبه

11:45

۶ فروردين ۱۳۹۶

کیش

KIS7486

رشت

طبق برنامه |

MD82

یکشنبه

12:30

۶ فروردين ۱۳۹۶

معراج

MRJ2867

کرمانشاه

طبق برنامه |

A320

یکشنبه

12:30

۶ فروردين ۱۳۹۶

قشم

QSM1251

تهران

طبق برنامه |

100

یکشنبه

12:35

۶ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC853

زاهدان

طبق برنامه |

340

یکشنبه

12:40

۶ فروردين ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6922

ساری

طبق برنامه |

737-600

یکشنبه

13:00

۶ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4044

تهران

طبق برنامه |

MD82

یکشنبه

13:00

۶ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

IRM1058

کرمان

طبق برنامه |

A300-600

یکشنبه

13:15

۶ فروردين ۱۳۹۶

تابان

TBN6203

اصفهان

طبق برنامه |

MD.88

یکشنبه

13:30

۶ فروردين ۱۳۹۶

تابان

TBN6281

شیراز

طبق برنامه |

MD.88

یکشنبه

13:30

۶ فروردين ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6981

تهران

طبق برنامه |

MD82

یکشنبه

14:00

۶ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5236

تهران

طبق برنامه |

MD82

یکشنبه

14:20

۶ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4107

کیش

طبق برنامه |

MD82

یکشنبه

14:30

۶ فروردين ۱۳۹۶

تابان

TBN6223

تهران

طبق برنامه |

MD.88

یکشنبه

14:45

۶ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC601

تهران

طبق برنامه |

100

یکشنبه

14:50

۶ فروردين ۱۳۹۶

کیش

KIS7560

چابهار

طبق برنامه |

A320

یکشنبه

15:00

۶ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4111

شیراز

طبق برنامه |

A319

یکشنبه

15:00

۶ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

IRM1044

کیش

طبق برنامه |

A300-600

یکشنبه

15:00

۶ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5276

ارومیه

طبق برنامه |

MD82

یکشنبه

15:30

۶ فروردين ۱۳۹۶

تابان

TBN6255

تهران

طبق برنامه |

RJ85

یکشنبه

16:00

۶ فروردين ۱۳۹۶

کیش

KIS7468

تهران

طبق برنامه |

MD82

یکشنبه

16:00

۶ فروردين ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6944

کیش

طبق برنامه |

MD82

یکشنبه

16:20

۶ فروردين ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6904

اصفهان

طبق برنامه |

MD82

یکشنبه

16:45

۶ فروردين ۱۳۹۶

کاسپین

CPN023

تهران

طبق برنامه |

737-600

یکشنبه

17:00

۶ فروردين ۱۳۹۶

قشم

QSM1207

شیراز

طبق برنامه |

RJ85

یکشنبه

17:00

۶ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

IRM1034

تهران

طبق برنامه |

A300-600

یکشنبه

17:00

۶ فروردين ۱۳۹۶

کیش

KIS7449

شیراز

طبق برنامه |

MD82

یکشنبه

17:45

۶ فروردين ۱۳۹۶

ایران ايرتور

IRB900

تبریز

طبق برنامه |

MD82

یکشنبه

18:00

۶ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4125

بوشهر

طبق برنامه |

MD82

یکشنبه

18:00

۶ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC3858

شیراز

طبق برنامه |

100

یکشنبه

18:00

۶ فروردين ۱۳۹۶

تابان

TBN6327

تهران

طبق برنامه |

M83

یکشنبه

18:10

۶ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA341

تبریز

طبق برنامه |

MDC-DC-9-80

یکشنبه

18:45

۶ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5230

تهران

طبق برنامه |

MD82

یکشنبه

18:50

۶ فروردين ۱۳۹۶

کیش

KIS7482

اهواز

طبق برنامه |

100

یکشنبه

19:00

۶ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC837

اهواز

طبق برنامه |

B.727

یکشنبه

19:00

۶ فروردين ۱۳۹۶

تابان

TBN6311

زاهدان

طبق برنامه |

MD82

یکشنبه

20:00

۶ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC637

گرگان

طبق برنامه |

100

یکشنبه

20:00

۶ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC3736

آبادان

طبق برنامه |

100

یکشنبه

20:10

۶ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4026

تهران

طبق برنامه |

MD82

یکشنبه

20:30

۶ فروردين ۱۳۹۶

کیش

KIS7073

کیش

طبق برنامه |

A320

یکشنبه

21:00

۶ فروردين ۱۳۹۶

کاسپین

CPN041

تهران

طبق برنامه |

MD82

یکشنبه

21:15

۶ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

IRC603

تهران

طبق برنامه |

340

یکشنبه

21:15

۶ فروردين ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6929

تهران

طبق برنامه |

MD82

یکشنبه

21:20

۶ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4056

تهران

طبق برنامه |

A319

یکشنبه

21:30

۶ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

IRM1030

تهران

طبق برنامه |

A300-600

یکشنبه

21:30

۶ فروردين ۱۳۹۶

کاسپین

CPN029

تهران

طبق برنامه |

MD82

یکشنبه

21:45

۶ فروردين ۱۳۹۶

قشم

QSM1262

قشم

طبق برنامه |

A300-600

یکشنبه

21:45

۶ فروردين ۱۳۹۶

نفت

IRG2599

تهران

طبق برنامه |

737-300

یکشنبه

21:50

۶ فروردين ۱۳۹۶

قشم

QSM1203

تهران

طبق برنامه |

ATR-72-500

یکشنبه

22:00

۶ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA469

تهران

طبق برنامه |

100

یکشنبه

22:20

۶ فروردين ۱۳۹۶

تابان

TBN6209

اصفهان

طبق برنامه |

MD.88

یکشنبه

22:30

۶ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5212

تهران

طبق برنامه |

MD82

یکشنبه

22:50

۶ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4115

تبریز

طبق برنامه |

A319

یکشنبه

23:30

۶ فروردين ۱۳۹۶

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

ماهان

IRM1146

دهلی

طبق برنامه |

A300-600

شنبه

02:25

۵ فروردين ۱۳۹۶

ترکیش

THY888

استانبول

طبق برنامه |

A320

شنبه

03:15

۵ فروردين ۱۳۹۶

عمان ایر

OMA453

مسقط

طبق برنامه |

737-800

شنبه

04:35

۵ فروردين ۱۳۹۶

کیش

KIS7169

نجف

طبق برنامه |

MD82

شنبه

06:45

۵ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

IZG3084

نجف

طبق برنامه |

A320

شنبه

12:30

۵ فروردين ۱۳۹۶

تابان

TBN7208

لاهور

طبق برنامه |

MD.88

شنبه

12:30

۵ فروردين ۱۳۹۶

کام ایر

KMF119

قندهار

طبق برنامه |

M83

شنبه

12:30

۵ فروردين ۱۳۹۶

جزیره

JZR356

کویت

باطل شد |

A320

شنبه

13:15

۵ فروردين ۱۳۹۶

العربیه

ABY205

شارجه

طبق برنامه |

A320

شنبه

13:30

۵ فروردين ۱۳۹۶

آذربايجان

AHY5001

باکو

طبق برنامه |

1900

شنبه

14:05

۵ فروردين ۱۳۹۶

العراقيه

IAW117

بغداد/نجف

طبق برنامه |

737-600

شنبه

15:00

۵ فروردين ۱۳۹۶

کویت

KAC511

کویت

طبق برنامه |

A320

شنبه

16:10

۵ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

IRM1179

نجف

طبق برنامه |

A300-600

شنبه

16:15

۵ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

IRM1189

کویت

باطل شد |

A300-600

شنبه

16:20

۵ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5432

باکو

طبق برنامه |

A320

شنبه

16:25

۵ فروردين ۱۳۹۶

عمان ایر

OMA451

مسقط

طبق برنامه |

737-800

شنبه

18:00

۵ فروردين ۱۳۹۶

وينگز آو لبنان

WLB3201

بیروت

طبق برنامه |

A320

شنبه

18:30

۵ فروردين ۱۳۹۶

فلای دبی

FDB251

دبی

طبق برنامه |

A300-600

شنبه

20:25

۵ فروردين ۱۳۹۶

هواپيمايي قطر

QTR492

دوحه

طبق برنامه |

A320

شنبه

21:50

۵ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

IRM1148

کابل

طبق برنامه |

A310

شنبه

23:30

۵ فروردين ۱۳۹۶

ترکیش

THY888

استانبول

طبق برنامه |

A320

یکشنبه

01:40

۶ فروردين ۱۳۹۶

امارات

UAE965

دبی

طبق برنامه |

777-200

یکشنبه

01:45

۶ فروردين ۱۳۹۶

سان اكسپرس

SXS5682

آدانا

طبق برنامه |

737-800

یکشنبه

03:10

۶ فروردين ۱۳۹۶

هواپيمايي قطر

QTR494

دوحه

طبق برنامه |

A320

یکشنبه

03:10

۶ فروردين ۱۳۹۶

کام ایر

KMF023

کابل

طبق برنامه |

M83

یکشنبه

10:30

۶ فروردين ۱۳۹۶

العراقيه

IAW161

بغداد

طبق برنامه |

737-600

یکشنبه

12:00

۶ فروردين ۱۳۹۶

کام ایر

KMF021

هرات

طبق برنامه |

M83

یکشنبه

14:00

۶ فروردين ۱۳۹۶

العربیه

ABY205

شارجه

طبق برنامه |

A320

یکشنبه

14:10

۶ فروردين ۱۳۹۶

معراج

MRJ4800

نجف

طبق برنامه |

A300-600

یکشنبه

15:00

۶ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

IRM1169

نجف

طبق برنامه |

A300-600

یکشنبه

18:00

۶ فروردين ۱۳۹۶

العراقيه

IAW117

نجف

طبق برنامه |

737-600

یکشنبه

19:00

۶ فروردين ۱۳۹۶

فلای دبی

FDB251

دبی

طبق برنامه |

A300-600

یکشنبه

20:25

۶ فروردين ۱۳۹۶

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

کیش

KIS7168

نجف

پایان پذیرش مسافر | منتظر اعلام باشید

MD82

شنبه

01:15

۵ فروردين ۱۳۹۶

ترکیش

THY889

استانبول

طبق برنامه |

A320

شنبه

04:10

۵ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

IRM1176

بغداد

طبق برنامه |

A300-600

شنبه

05:15

۵ فروردين ۱۳۹۶

عمان ایر

OMA454

مسقط

طبق برنامه |

737-800

شنبه

05:25

۵ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

IZG3085

نجف

طبق برنامه |

A320

شنبه

06:30

۵ فروردين ۱۳۹۶

تابان

TBN7207

لاهور

طبق برنامه |

MD.88

شنبه

07:00

۵ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

IRM1188

کویت

باطل شد |

A300-600

شنبه

10:00

۵ فروردين ۱۳۹۶

کام ایر

KMF120

قندهار

طبق برنامه |

M83

شنبه

13:30

۵ فروردين ۱۳۹۶

العربیه

ABY206

شارجه

طبق برنامه |

A320

شنبه

14:10

۵ فروردين ۱۳۹۶

جزیره

JZR357

کویت

باطل شد |

A320

شنبه

14:15

۵ فروردين ۱۳۹۶

آذربايجان

AHY5002

باکو

طبق برنامه |

1900

شنبه

15:05

۵ فروردين ۱۳۹۶

العراقيه

IAW118

نجف/بغداد

طبق برنامه |

737-600

شنبه

16:00

۵ فروردين ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA669

کویت

طبق برنامه |

A320

شنبه

17:00

۵ فروردين ۱۳۹۶

کویت

KAC512

کویت

طبق برنامه |

A320

شنبه

17:10

۵ فروردين ۱۳۹۶

آتا

TBZ5433

باکو

طبق برنامه |

A320

شنبه

17:25

۵ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

IRM1149

کابل

طبق برنامه |

A300-600

شنبه

18:40

۵ فروردين ۱۳۹۶

عمان ایر

OMA452

مسقط

طبق برنامه |

737-800

شنبه

19:00

۵ فروردين ۱۳۹۶

وينگز آو لبنان

WLB3202

بیروت

طبق برنامه |

A320

شنبه

19:30

۵ فروردين ۱۳۹۶

فلای دبی

FDB252

دبی

طبق برنامه |

A300-600

شنبه

21:25

۵ فروردين ۱۳۹۶

هواپيمايي قطر

QTR493

دوحه

طبق برنامه |

A320

شنبه

22:50

۵ فروردين ۱۳۹۶

ترکیش

THY889

استانبول

طبق برنامه |

A320

یکشنبه

02:35

۶ فروردين ۱۳۹۶

امارات

UAE 966

دبی

طبق برنامه |

B777

یکشنبه

02:55

۶ فروردين ۱۳۹۶

سان اكسپرس

SXS5683

آدانا

طبق برنامه |

737-800

یکشنبه

03:50

۶ فروردين ۱۳۹۶

هواپيمايي قطر

QTR495

دوحه

طبق برنامه |

A320

یکشنبه

04:10

۶ فروردين ۱۳۹۶

عمان ایر

OMA452

مسقط

طبق برنامه |

737-800

یکشنبه

05:10

۶ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

IRM1168

نجف

طبق برنامه |

A300-600

یکشنبه

06:00

۶ فروردين ۱۳۹۶

کام ایر

KMF020

هرات

طبق برنامه |

M83

یکشنبه

11:30

۶ فروردين ۱۳۹۶

العراقيه

IAW118

نجف

طبق برنامه |

737-600

یکشنبه

13:00

۶ فروردين ۱۳۹۶

العربیه

ABY206

شارجه

طبق برنامه |

A320

یکشنبه

14:50

۶ فروردين ۱۳۹۶

کام ایر

KMF024

کابل

طبق برنامه |

M83

یکشنبه

15:00

۶ فروردين ۱۳۹۶

معراج

MRJ4801

نجف

طبق برنامه |

A300-600

یکشنبه

16:30

۶ فروردين ۱۳۹۶

العراقيه

IAW162

بغداد

طبق برنامه |

737-600

یکشنبه

19:45

۶ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

IRM1164

بغداد

طبق برنامه |

A300-600

یکشنبه

20:15

۶ فروردين ۱۳۹۶

فلای دبی

FDB252

دبی

طبق برنامه |

A300-600

یکشنبه

21:25

۶ فروردين ۱۳۹۶