ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

تابان

TBN6204

اصفهان

نشست | پایان دریافت بار

3

02:00:00

MD.88

چهار شنبه

00:20

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ايرتور

IRB960

تهران

نشست | پایان دریافت بار

5

01:50:00

MD82

چهار شنبه

00:30

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

IRC600

تهران

نشست | پایان دریافت بار

5

07:05:00

A320

چهار شنبه

06:30

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپین

CPN026

تهران

نشست | پایان دریافت بار

3

07:10:00

MD82

چهار شنبه

06:40

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ايرتور

IRB964

تهران

باطل شد |

MD82

چهار شنبه

07:00

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

IRM1031

تهران

نشست | پایان دریافت بار

5

07:35:00

A300-600

چهار شنبه

07:25

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6928

تهران

نشست | پایان دریافت بار

3

09:00:00

MD82

چهار شنبه

08:45

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

معراج

MRJ2802

تهران

نشست | پایان دریافت بار

3

09:25:00

A320

چهار شنبه

09:15

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

IRC3901

ایلام

نشست | پایان دریافت بار

5

09:35:00

100

چهار شنبه

09:20

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5286

تهران

نشست | پایان دریافت بار

6

09:55:00

MDC-DC-3

چهار شنبه

09:30

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA340

تبریز

نشست | پایان دریافت بار

3

09:50:00

A.330

چهار شنبه

09:50

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5275

ارومیه

نشست | پایان دریافت بار

5

09:45:00

MDC-DC-3

چهار شنبه

09:50

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

سپهران

SHI4310

تهران

نشست | پایان دریافت بار

3

10:30:00

737-600

چهار شنبه

09:50

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA464

تهران

نشست | پایان دریافت بار

5

10:25:00

MDC-DC-8-50

چهار شنبه

10:10

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA487

زاهدان

نشست | پایان دریافت بار

4

10:35:00

MDC-DC-9-80

چهار شنبه

10:15

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

کیش

KIS7480

بندرعباس

نشست | پایان دریافت بار

1

10:15:00

100

چهار شنبه

10:15

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5215

تبریز

نشست | پایان دریافت بار

2

10:45:00

MDC-DC-3

چهار شنبه

10:25

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4091

تهران

نشست | پایان دریافت بار

7

11:05:00

MD82

چهار شنبه

10:25

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

IRC852

زاهدان

نشست | پایان دریافت بار

5

11:05:00

B.727

چهار شنبه

10:25

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

کیش

KIS7069

تهران

نشست | پایان دریافت بار

6

10:45:00

MD82

چهار شنبه

10:30

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

TBN6222

تهران

نشست | پایان دریافت بار

3

11:30:00

MD.88

چهار شنبه

11:15

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

معراج

MRJ2866

کرمانشاه

نشست | پایان دریافت بار

3

10:55:00

A320

چهار شنبه

11:15

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

کیش

KIS7487

رشت

نشست | پایان دریافت بار

5

11:45:00

MD82

چهار شنبه

11:45

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ايرتور

IRB901

تبریز

نشست | پایان دریافت بار

3

11:50:00

MD82

چهار شنبه

11:45

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم

QSM1250

تهران

نشست | پایان دریافت بار

5

12:10:00

100

چهار شنبه

12:20

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6945

کیش

نشست | پایان دریافت بار

4

12:10:00

MD82

چهار شنبه

12:20

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4031

تهران

نشست | پایان دریافت بار

7

12:30:00

MD82

چهار شنبه

12:30

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5229

تهران

نشست | پایان دریافت بار

5

17:25:00

737-300

چهار شنبه

12:30

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

TBN6284

ساری

نشست | پایان دریافت بار

1

13:15:00

MD.88

چهار شنبه

13:00

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپین

CPN022

تهران

نشست | پایان دریافت بار

3

13:15:00

737-600

چهار شنبه

13:00

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4108

اصفهان

نشست | پایان دریافت بار

7

13:00:00

MD82

چهار شنبه

13:00

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

اترک

ATR1919

تهران

نشست | پایان دریافت بار

5

13:30:00

A320

چهار شنبه

13:15

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

IRC3737

آبادان

نشست | پایان دریافت بار

3

14:10:00

100

چهار شنبه

14:00

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

TBN6252

تهران

نشست | پایان دریافت بار

3

15:10:00

RJ85

چهار شنبه

14:15

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

IRM1035

تهران

نشست | پایان دریافت بار

3

15:40:00

A300-600

چهار شنبه

15:00

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

کیش

KIS7469

تهران

نشست | پایان دریافت بار

5

15:35:00

MD82

چهار شنبه

15:05

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

TBN6324

تهران

نشست | پایان دریافت بار

6

15:55:00

MD82

چهار شنبه

15:15

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA460

تهران

نشست | پایان دریافت بار

6

17:20:00

100

چهار شنبه

15:25

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5217

تبریز

نشست | پایان دریافت بار

4

16:00:00

MDC-DC-3

چهار شنبه

15:30

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5295

تهران

نشست | پایان دریافت بار

6

18:15:00

MDC-DC-3

چهار شنبه

15:30

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپین

CPN040

تهران

نشست | پایان دریافت بار

7

16:10:00

MD82

چهار شنبه

15:40

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6939

نوشهر

باطل شد |

737-600

چهار شنبه

16:15

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6952

یزد

نشست | پایان دریافت بار

5

16:05:00

737-600

چهار شنبه

16:15

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

IRC608

تهران

نشست | پایان دریافت بار

3

16:25:00

100

چهار شنبه

16:15

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4045

تهران

نشست | پایان دریافت بار

7

16:25:00

MD82

چهار شنبه

16:15

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4124

بوشهر

نشست | پایان دریافت بار

8

16:50:00

A320

چهار شنبه

16:30

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم

QSM1202

تهران

نشست | پایان دریافت بار

5

17:10:00

ATR-72-500

چهار شنبه

16:45

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ايرتور

IRB943

اصفهان

باطل شد |

MD82

چهار شنبه

17:00

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ايرتور

IRB8083

كاشان

نشست | پایان دریافت بار

5

16:40:00

MD82

چهار شنبه

17:00

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6957

اصفهان

نشست | پایان دریافت بار

3

17:10:00

MD82

چهار شنبه

17:00

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5213

تهران

نشست | پایان دریافت بار

5

17:30:00

MDC-DC-3

چهار شنبه

17:05

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

TBN6326

تهران

نشست | پایان دریافت بار

4

17:45:00

M83

چهار شنبه

17:15

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5237

تهران

تاخیر |

737-300

چهار شنبه

17:15

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

TBN6208

اصفهان

نشست | پایان دریافت بار

3

19:05:00

MD.88

چهار شنبه

18:20

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

سپهران

SHI4300

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

4

19:15:00

737-600

چهار شنبه

18:50

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA387

بیرجند

باطل شد |

MDC-DC-8-10

چهار شنبه

18:50

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4110

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

8

19:20:00

A320

چهار شنبه

19:00

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

اترک

ATR1924

آبادان

نشست | پایان دریافت بار

6

19:20:00

A320

چهار شنبه

19:15

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

کیش

KIS7483

اهواز

تاخیر |

100

چهار شنبه

19:15

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

TBN6256

تهران

اعلام ورود |

20:50:00

RJ85

چهار شنبه

19:45

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

IRC619

یزد

تاخیر |

B.727

چهار شنبه

19:55

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6959

اصفهان

اعلام ورود |

21:05:00

MD82

چهار شنبه

20:00

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

کیش

KIS7448

شیراز

تاخیر |

MD82

چهار شنبه

20:15

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA452

رشت

تاخیر |

100

چهار شنبه

20:15

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

TBN6254

تهران

اعلام ورود |

20:45:00

MD.88

چهار شنبه

20:15

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4073

تهران

اعلام ورود |

20:35:00

A320

چهار شنبه

20:20

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4102

اصفهان

اعلام ورود |

20:15:00

A320

چهار شنبه

20:30

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

IRM1059

کرمان

تاخیر |

A300-600

چهار شنبه

20:30

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA468

تهران

تاخیر |

100

چهار شنبه

20:40

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

IRC3973

ساری

طبق برنامه |

100

چهار شنبه

20:40

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم

QSM1263

قشم

طبق برنامه |

100

چهار شنبه

21:00

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

TBN6204

اصفهان

طبق برنامه |

MD.88

چهار شنبه

21:20

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

IRM1037

تهران

طبق برنامه |

A300-600

چهار شنبه

21:20

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

TBN6210

اصفهان

طبق برنامه |

MD.88

چهار شنبه

21:30

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5258

اهواز

طبق برنامه |

MDC-DC-3

چهار شنبه

21:30

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم

QSM1206

شیراز

طبق برنامه |

100

چهار شنبه

21:30

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

IRC602

تهران

طبق برنامه |

B.727

چهار شنبه

21:40

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپین

CPN028

تهران

طبق برنامه |

MD82

چهار شنبه

21:55

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5211

تهران

طبق برنامه |

MDC-DC-3

چهار شنبه

22:00

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5263

تهران

طبق برنامه |

737-300

چهار شنبه

22:05

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

TBN6224

تهران

طبق برنامه |

MD.88

چهار شنبه

22:15

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

TBN6342

تهران

طبق برنامه |

MD82

چهار شنبه

22:20

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4134

اهواز

طبق برنامه |

A320

چهار شنبه

22:30

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

سپهران

SHI4319

تهران

طبق برنامه |

737-600

چهار شنبه

23:00

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

TBN6282

شیراز

باطل شد |

737-600

چهار شنبه

23:30

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

IRM1045

کیش

طبق برنامه |

A300-600

چهار شنبه

23:30

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4027

تهران

طبق برنامه |

MD82

چهار شنبه

23:59

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ايرتور

IRB960

تهران

طبق برنامه |

MD82

پنج شنبه

00:30

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4057

تهران

طبق برنامه |

MD82

پنج شنبه

01:10

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

IRC600

تهران

طبق برنامه |

A320

پنج شنبه

07:10

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپین

CPN022

تهران

طبق برنامه |

737-600

پنج شنبه

07:25

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

IRM1031

تهران

طبق برنامه |

A300-600

پنج شنبه

07:25

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA260

تهران

طبق برنامه |

A300B4

پنج شنبه

07:35

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ايرتور

IRB964

تهران

طبق برنامه |

MD82

پنج شنبه

08:10

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

معراج

MRJ2800

تهران

طبق برنامه |

A320

پنج شنبه

08:30

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

معراج

MRJ2802

تهران

طبق برنامه |

A320

پنج شنبه

09:15

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم

QSM1287

زاهدان

طبق برنامه |

A319

پنج شنبه

09:45

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5235

تهران

طبق برنامه |

MDC-DC-3

پنج شنبه

09:50

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

TBN6262

تهران

طبق برنامه |

MD.88

پنج شنبه

10:00

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ايرتور

IRB991

یزد

باطل شد |

MD82

پنج شنبه

10:00

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

سپهران

SHI4310

تهران

طبق برنامه |

737-600

پنج شنبه

10:10

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

IRC852

زاهدان

طبق برنامه |

B.727

پنج شنبه

10:25

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

TBN6260

تهران

طبق برنامه |

757

پنج شنبه

10:30

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

کیش

KIS7069

تهران

طبق برنامه |

MD82

پنج شنبه

10:30

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم

QSM1233

ماهشهر

طبق برنامه |

ATR-72-500

پنج شنبه

10:55

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5266

شیراز

طبق برنامه |

MDC-DC-3

پنج شنبه

11:20

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

IRM1015

عسلویه

طبق برنامه |

A300-600

پنج شنبه

11:20

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپین

CPN026

تهران

طبق برنامه |

MD82

پنج شنبه

11:25

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

کیش

KIS7469

تهران

طبق برنامه |

MD82

پنج شنبه

11:30

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپین

CPN024

تهران

طبق برنامه |

MD82

پنج شنبه

11:30

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

کیش

KIS7507

کرمانشاه

طبق برنامه |

MD82

پنج شنبه

11:35

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ايرتور

IRB901

تبریز

طبق برنامه |

MD82

پنج شنبه

11:45

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6959

اصفهان

طبق برنامه |

MD82

پنج شنبه

11:50

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4136

یزد

طبق برنامه |

MD82

پنج شنبه

12:00

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5262

قشم

طبق برنامه |

MDC-DC-3

پنج شنبه

12:00

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

IRC602

تهران

طبق برنامه |

737-300

پنج شنبه

12:00

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

IRM1059

کرمان

طبق برنامه |

A300-600

پنج شنبه

12:15

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

IRC3857

شیراز

طبق برنامه |

100

پنج شنبه

12:20

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

TBN6222

تهران

طبق برنامه |

MD.88

پنج شنبه

12:45

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4108

اصفهان

طبق برنامه |

A320

پنج شنبه

13:00

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA266

اردبیل

طبق برنامه |

A320

پنج شنبه

13:05

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ايرتور

IRB962

تهران

طبق برنامه |

MD82

پنج شنبه

13:25

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

معراج

MRJ2862

اصفهان

طبق برنامه |

A320

پنج شنبه

13:30

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

IRM1047

بندرعباس

طبق برنامه |

A300-600

پنج شنبه

13:30

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

IRC836

اهواز

طبق برنامه |

737-300

پنج شنبه

13:50

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

TBN6252

تهران

طبق برنامه |

MD.88

پنج شنبه

14:15

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

کیش

KIS7488

ساری

طبق برنامه |

MD82

پنج شنبه

14:45

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5217

تبریز

طبق برنامه |

MDC-DC-3

پنج شنبه

15:00

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

IRM1035

تهران

طبق برنامه |

A300-600

پنج شنبه

15:00

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

اترک

ATR1919

تهران

طبق برنامه |

A320

پنج شنبه

15:05

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA262

تهران

طبق برنامه |

100

پنج شنبه

15:25

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5286

تهران

طبق برنامه |

MDC-DC-3

پنج شنبه

15:30

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5215

تبریز

طبق برنامه |

MDC-DC-3

پنج شنبه

15:40

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6905

اصفهان

طبق برنامه |

MD82

پنج شنبه

15:40

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5213

تهران

طبق برنامه |

MDC-DC-3

پنج شنبه

15:50

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

اترک

ATR1911

کیش

طبق برنامه |

A320

پنج شنبه

16:00

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپین

CPN040

تهران

طبق برنامه |

MD82

پنج شنبه

16:00

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6957

اصفهان

طبق برنامه |

MD82

پنج شنبه

16:10

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

کیش

KIS7570

شیراز

طبق برنامه |

MD82

پنج شنبه

16:30

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم

QSM1202

تهران

طبق برنامه |

A319

پنج شنبه

16:45

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

TBN6204

اصفهان

طبق برنامه |

MD.88

پنج شنبه

16:50

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

TBN6324

تهران

طبق برنامه |

MD82

پنج شنبه

17:00

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

TBN6326

تهران

طبق برنامه |

M83

پنج شنبه

17:15

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6913

اهواز

طبق برنامه |

MD82

پنج شنبه

17:15

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم

QSM1258

تهران

طبق برنامه |

ATR-72-500

پنج شنبه

17:55

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

IRC605

نوشهر

طبق برنامه |

100

پنج شنبه

17:55

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

TBN6288

رشت

طبق برنامه |

757

پنج شنبه

18:00

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5292

کیش

طبق برنامه |

MDC-DC-3

پنج شنبه

18:00

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ايرتور

IRB966

تهران

طبق برنامه |

MD82

پنج شنبه

18:30

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

TBN6256

تهران

طبق برنامه |

RJ85

پنج شنبه

18:40

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

سپهران

SHI4300

شیراز

طبق برنامه |

737-600

پنج شنبه

18:50

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4110

شیراز

طبق برنامه |

MD82

پنج شنبه

19:00

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

کیش

KIS7448

شیراز

طبق برنامه |

MD82

پنج شنبه

19:00

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

IRC636

گرگان

طبق برنامه |

100

پنج شنبه

19:05

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6923

ساری

طبق برنامه |

MD82

پنج شنبه

19:20

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4134

اهواز

باطل شد |

MD82

پنج شنبه

20:30

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4102

اصفهان

طبق برنامه |

A320

پنج شنبه

20:30

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5290

شیراز

طبق برنامه |

MDC-DC-3

پنج شنبه

20:30

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

اترک

ATR1913

اهواز

طبق برنامه |

A320

پنج شنبه

20:40

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

اترک

ATR1944

رشت

باطل شد |

A320

پنج شنبه

20:40

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5258

اهواز

طبق برنامه |

MDC-DC-3

پنج شنبه

21:00

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

IRM1045

کیش

طبق برنامه |

A300-600

پنج شنبه

21:00

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6909

کرمانشاه

طبق برنامه |

MD82

پنج شنبه

21:05

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم

QSM1204

اصفهان

طبق برنامه |

A319

پنج شنبه

21:15

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

IRM1037

تهران

طبق برنامه |

A300-600

پنج شنبه

21:20

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA468

تهران

طبق برنامه |

A320

پنج شنبه

21:45

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

TBN6208

اصفهان

طبق برنامه |

MD.88

پنج شنبه

21:50

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپین

CPN028

تهران

طبق برنامه |

MD82

پنج شنبه

21:55

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5211

تهران

طبق برنامه |

737-300

پنج شنبه

22:00

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

TBN6224

تهران

طبق برنامه |

MD.88

پنج شنبه

22:10

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

TBN6342

تهران

طبق برنامه |

MD82

پنج شنبه

22:20

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4112

اهواز

طبق برنامه |

MD82

پنج شنبه

22:30

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

سپهران

SHI4319

تهران

طبق برنامه |

737-600

پنج شنبه

23:00

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

TBN6266

یزد

طبق برنامه |

RJ85

پنج شنبه

23:15

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

TBN6254

تهران

طبق برنامه |

MD.88

پنج شنبه

23:40

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

TBN6258

تهران

طبق برنامه |

MD.88

پنج شنبه

23:40

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5294

آبادان

طبق برنامه |

MDC-DC-3

پنج شنبه

23:55

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

ایران ايرتور

IRB961

تهران

پرواز كرد |

5, 6

1396-02-06 05:33

MDC-DC-3

چهار شنبه

05:00

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5285

تهران

پرواز كرد |

13, 14

1396-02-06 06:11

MDC-DC-3

چهار شنبه

05:45

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

TBN6251

تهران

پرواز كرد |

19

1396-02-06 06:30

MD.88

چهار شنبه

06:15

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4090

تهران

پرواز كرد |

17, 18

1396-02-06 06:41

MD82

چهار شنبه

06:30

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

TBN6255

تهران

پرواز كرد |

21

1396-02-06 06:53

RJ85

چهار شنبه

06:45

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

TBN6221

تهران

پرواز كرد |

22, 23

1396-02-06 07:39

MD.88

چهار شنبه

07:30

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

IRC601

تهران

پرواز كرد |

3, 4

1396-02-06 08:06

A320

چهار شنبه

07:30

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6944

کیش

پرواز كرد |

26

1396-02-06 07:56

MD82

چهار شنبه

07:40

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ايرتور

IRB965

تهران

باطل شد |

MD82

چهار شنبه

08:00

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

TBN6341

تهران

پرواز كرد |

24

1396-02-06 08:49

MD82

چهار شنبه

08:30

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4109

اصفهان

پرواز كرد |

16

1396-02-06 09:15

A319

چهار شنبه

09:00

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6929

تهران

پرواز كرد |

27

1396-02-06 09:50

MD82

چهار شنبه

09:40

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

TBN6283

ساری

پرواز كرد |

20

1396-02-06 10:16

MD.88

چهار شنبه

10:00

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

IRC3902

ایلام

پرواز كرد |

4

1396-02-06 10:11

100

چهار شنبه

10:00

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

معراج

MRJ2803

تهران

پرواز كرد |

21

1396-02-06 10:33

A320

چهار شنبه

10:15

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5218

تبریز

پرواز كرد |

10

1396-02-06 10:59

MDC-DC-3

چهار شنبه

10:30

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA341

تبریز

پرواز كرد |

14

1396-02-06 11:15

A.330

چهار شنبه

10:35

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA465

تهران

پرواز كرد |

8

1396-02-06 12:00

A320

چهار شنبه

10:45

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5270

اردبیل

پرواز كرد |

11, 12

1396-02-06 11:18

MDC-DC-3

چهار شنبه

10:50

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

سپهران

SHI4311

تهران

پرواز كرد |

22

1396-02-06 11:37

737-600

چهار شنبه

11:00

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA386

بیرجند

پرواز كرد |

7

1396-02-06 11:41

MDC-DC-9-80

چهار شنبه

11:00

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

کیش

KIS7481

بندرعباس

پرواز كرد |

29

1396-02-06 11:13

100

چهار شنبه

11:15

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5216

تبریز

پرواز كرد |

13

1396-02-06 11:55

MDC-DC-3

چهار شنبه

11:25

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

IRC853

زاهدان

پرواز كرد |

3, 4

1396-02-06 12:18

B.727

چهار شنبه

11:25

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4125

بوشهر

پرواز كرد |

17, 18

1396-02-06 12:16

A320

چهار شنبه

12:00

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

معراج

MRJ2867

کرمانشاه

پرواز كرد |

24

1396-02-06 12:23

A320

چهار شنبه

12:15

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

کیش

KIS7486

رشت

پرواز كرد |

28

1396-02-06 09:32

MD82

چهار شنبه

12:30

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ايرتور

IRB8082

كاشان

پرواز كرد |

5, 6

1396-02-06 13:15

MDC-DC-3

چهار شنبه

12:40

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ايرتور

IRB942

اصفهان

باطل شد |

MD82

چهار شنبه

12:50

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم

QSM1251

تهران

پرواز كرد |

14

1396-02-06 13:27

100

چهار شنبه

13:00

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6938

نوشهر

باطل شد |

737-600

چهار شنبه

13:15

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6956

اصفهان

پرواز كرد |

26

1396-02-06 13:30

MD82

چهار شنبه

13:20

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4030

تهران

پرواز كرد |

17, 18

1396-02-06 13:41

MD82

چهار شنبه

13:30

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5230

تهران

پرواز كرد |

9, 10

1396-02-06 19:21

737-300

چهار شنبه

13:30

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپین

CPN023

تهران

پرواز كرد |

27

1396-02-06 14:12

737-500

چهار شنبه

14:00

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

اترک

ATR1923

آبادان

پرواز كرد |

28

1396-02-06 14:31

A320

چهار شنبه

14:15

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

TBN6207

اصفهان

پرواز كرد |

20

1396-02-06 15:00

MD.88

چهار شنبه

14:30

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

IRC3736

آبادان

پرواز كرد |

3, 4

1396-02-06 15:09

100

چهار شنبه

14:40

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

TBN6223

تهران

پرواز كرد |

21

1396-02-06 14:52

MD.88

چهار شنبه

14:45

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4111

شیراز

پرواز كرد |

16

1396-02-06 15:25

A320

چهار شنبه

15:00

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

TBN6253

تهران

پرواز كرد |

23

1396-02-06 16:34

MD.88

چهار شنبه

15:15

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

کیش

KIS7468

تهران

پرواز كرد |

29

1396-02-06 16:29

MD82

چهار شنبه

15:45

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4103

اصفهان

پرواز كرد |

18

1396-02-06 16:13

A320

چهار شنبه

16:00

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA453

رشت

پرواز كرد |

14

1396-02-06 18:36

100

چهار شنبه

16:00

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

TBN6325

تهران

پرواز كرد |

24

1396-02-06 17:03

MD82

چهار شنبه

16:15

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

IRM1030

تهران

پرواز كرد |

19, 20, 21

1396-02-06 16:37

A300-600

چهار شنبه

16:15

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5296

تهران

پرواز كرد |

7, 8

1396-02-06 19:45

MDC-DC-3

چهار شنبه

16:30

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5257

اهواز

پرواز كرد |

13, 14

1396-02-06 18:14

MDC-DC-3

چهار شنبه

16:30

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4072

تهران

پرواز كرد |

16

1396-02-06 16:46

MD82

چهار شنبه

16:35

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6958

اصفهان

پرواز كرد |

26

1396-02-06 17:15

MD82

چهار شنبه

16:40

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4135

اهواز

پرواز كرد |

17

1396-02-06 18:10

A320

چهار شنبه

17:00

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

IRM1034

تهران

پرواز كرد |

22, 23

1396-02-06 17:08

A300-600

چهار شنبه

17:00

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

IRC3972

ساری

پرواز كرد |

3, 4

1396-02-06 17:46

100

چهار شنبه

17:10

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6953

یزد

پرواز كرد |

27

1396-02-06 17:25

737-600

چهار شنبه

17:15

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4044

تهران

پرواز كرد |

16

1396-02-06 19:05

MD82

چهار شنبه

17:30

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم

QSM1207

شیراز

پرواز كرد |

12

1396-02-06 18:29

100

چهار شنبه

17:30

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5214

تهران

پرواز كرد |

11

1396-02-06 19:19

MDC-DC-3

چهار شنبه

17:55

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپین

CPN027

تهران

پرواز كرد |

28

1396-02-06 18:18

MD82

چهار شنبه

18:00

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ايرتور

IRB900

تبریز

پرواز كرد |

5, 6

1396-02-06 18:02

MD82

چهار شنبه

18:00

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5238

تهران

| تاخیر - 22:45

737-300

چهار شنبه

18:15

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

IRM1044

کیش

پرواز كرد |

19, 20, 21

1396-02-06 18:20

A300-600

چهار شنبه

18:15

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

TBN6327

تهران

پرواز كرد |

24

1396-02-06 18:46

M83

چهار شنبه

18:30

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

کیش

KIS7068

تهران

پرواز كرد |

29

1396-02-06 19:11

MD82

چهار شنبه

19:00

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

TBN6281

شیراز

باطل شد |

737-600

چهار شنبه

19:30

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA486

زاهدان

باطل شد |

MDC-DC-9-80

چهار شنبه

19:35

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

سپهران

SHI4318

تهران

آماده پرواز |

23

737-600

چهار شنبه

19:50

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

کیش

KIS7482

اهواز

دريافت كارت پرواز | تاخیر - 21:30

30

100

چهار شنبه

20:00

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

اترک

ATR1920

تهران

در حال سوار شدن |

26

A320

چهار شنبه

20:25

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4026

تهران

در حال سوار شدن |

17, 18

MD82

چهار شنبه

20:30

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA461

تهران

| تاخیر - 22:20

A320

چهار شنبه

20:50

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

IRC618

یزد

دريافت كارت پرواز |

3, 4

B.727

چهار شنبه

20:55

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپین

CPN041

تهران

دريافت كارت پرواز | تاخیر - 21:40

25

MD82

چهار شنبه

21:00

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

کیش

KIS7449

شیراز

دريافت كارت پرواز |

28

MD82

چهار شنبه

21:00

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA469

تهران

| تاخیر - 22:40

100

چهار شنبه

21:25

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4056

تهران

دريافت كارت پرواز |

15, 16

A319

چهار شنبه

21:30

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

IRM1058

کرمان

| تاخیر - 22:30

22

A300-600

چهار شنبه

21:30

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

IRC609

تهران

دريافت كارت پرواز |

1, 2

100

چهار شنبه

21:40

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم

QSM1262

قشم

دريافت كارت پرواز |

14

A300-600

چهار شنبه

21:45

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم

QSM1203

تهران

طبق برنامه |

ATR-72-500

چهار شنبه

22:10

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

TBN6209

اصفهان

طبق برنامه |

24

MD.88

چهار شنبه

22:25

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

IRC603

تهران

طبق برنامه |

B.727

چهار شنبه

22:30

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

IRM1036

تهران

طبق برنامه |

19, 20, 21

A300-600

چهار شنبه

22:30

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

TBN6203

اصفهان

طبق برنامه |

23

MD.88

چهار شنبه

22:45

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5264

تهران

طبق برنامه |

737-300

چهار شنبه

22:50

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5212

تهران

طبق برنامه |

MDC-DC-3

چهار شنبه

23:00

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپین

CPN029

تهران

طبق برنامه |

26

MD82

چهار شنبه

23:00

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

سپهران

SHI4301

شیراز

طبق برنامه |

19

737-600

چهار شنبه

23:50

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ايرتور

IRB961

تهران

طبق برنامه |

MDC-DC-3

پنج شنبه

05:00

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ايرتور

IRB990

یزد

باطل شد |

MD82

پنج شنبه

06:00

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

TBN6251

تهران

طبق برنامه |

19

MD.88

پنج شنبه

06:15

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

TBN6255

تهران

طبق برنامه |

21

RJ85

پنج شنبه

06:45

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

TBN6259

تهران

طبق برنامه |

22

757

پنج شنبه

07:00

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5261

قشم

طبق برنامه |

MDC-DC-3

پنج شنبه

07:00

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4137

یزد

طبق برنامه |

A320

پنج شنبه

08:00

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA267

اردبیل

طبق برنامه |

A320

پنج شنبه

08:20

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6958

اصفهان

طبق برنامه |

26

MD82

پنج شنبه

08:20

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

IRM1046

بندرعباس

طبق برنامه |

19, 20, 21

A300-600

پنج شنبه

08:45

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4109

اصفهان

طبق برنامه |

A320

پنج شنبه

09:00

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

TBN6221

تهران

طبق برنامه |

MD.88

پنج شنبه

09:00

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ايرتور

IRB965

تهران

طبق برنامه |

MD82

پنج شنبه

09:10

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

معراج

MRJ2863

اصفهان

طبق برنامه |

A320

پنج شنبه

09:30

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5218

تبریز

طبق برنامه |

MDC-DC-3

پنج شنبه

10:00

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

معراج

MRJ2803

تهران

طبق برنامه |

A320

پنج شنبه

10:15

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم

QSM1286

زاهدان

طبق برنامه |

A319

پنج شنبه

10:30

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5216

تبریز

طبق برنامه |

MDC-DC-3

پنج شنبه

10:50

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

TBN6261

تهران

طبق برنامه |

MD.88

پنج شنبه

11:00

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

سپهران

SHI4311

تهران

طبق برنامه |

737-600

پنج شنبه

11:00

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

کیش

KIS7489

ساری

طبق برنامه |

MD82

پنج شنبه

11:15

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

IRC853

زاهدان

طبق برنامه |

B.727

پنج شنبه

11:25

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم

QSM1232

ماهشهر

طبق برنامه |

ATR-72-500

پنج شنبه

11:40

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6904

اصفهان

طبق برنامه |

MD82

پنج شنبه

12:15

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5265

شیراز

طبق برنامه |

MDC-DC-3

پنج شنبه

12:20

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

کیش

KIS7571

شیراز

طبق برنامه |

MD82

پنج شنبه

12:30

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

IRM1014

عسلویه

طبق برنامه |

A300-600

پنج شنبه

12:35

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6956

اصفهان

طبق برنامه |

MD82

پنج شنبه

12:45

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

کیش

KIS7506

کرمانشاه

طبق برنامه |

A320

پنج شنبه

12:45

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5291

کیش

طبق برنامه |

MDC-DC-3

پنج شنبه

13:00

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

IRC603

تهران

طبق برنامه |

737-300

پنج شنبه

13:00

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6912

اهواز

طبق برنامه |

MD82

پنج شنبه

13:10

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

IRM1058

کرمان

طبق برنامه |

A300-600

پنج شنبه

13:15

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

IRC3858

شیراز

طبق برنامه |

100

پنج شنبه

13:20

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

TBN6325

تهران

طبق برنامه |

MD82

پنج شنبه

13:30

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

TBN6287

رشت

طبق برنامه |

757

پنج شنبه

13:45

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA261

تهران

طبق برنامه |

A300B4

پنج شنبه

13:50

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ايرتور

IRB963

تهران

طبق برنامه |

MD82

پنج شنبه

14:30

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

IRC604

نوشهر

طبق برنامه |

100

پنج شنبه

14:30

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

معراج

MRJ2801

تهران

طبق برنامه |

A320

پنج شنبه

14:35

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

TBN6223

تهران

طبق برنامه |

MD.88

پنج شنبه

14:45

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA263

تهران

طبق برنامه |

A320

پنج شنبه

14:50

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

IRC837

اهواز

طبق برنامه |

737-300

پنج شنبه

14:50

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4111

شیراز

طبق برنامه |

MD82

پنج شنبه

15:00

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

IRM1030

تهران

طبق برنامه |

A300-600

پنج شنبه

15:00

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

TBN6253

تهران

طبق برنامه |

MD.88

پنج شنبه

15:15

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4135

اهواز

باطل شد |

MD82

پنج شنبه

15:30

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

کیش

KIS7068

تهران

طبق برنامه |

MD82

پنج شنبه

15:30

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

IRM1044

کیش

طبق برنامه |

A300-600

پنج شنبه

15:45

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4103

اصفهان

طبق برنامه |

A320

پنج شنبه

16:00

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA227

ساری

طبق برنامه |

100

پنج شنبه

16:10

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

اترک

ATR1914

اهواز

طبق برنامه |

A320

پنج شنبه

16:15

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

اترک

ATR1943

رشت

باطل شد |

A320

پنج شنبه

16:15

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6922

ساری

طبق برنامه |

MD82

پنج شنبه

16:30

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5289

شیراز

طبق برنامه |

MDC-DC-3

پنج شنبه

16:30

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5214

تهران

طبق برنامه |

MDC-DC-3

پنج شنبه

16:45

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6908

کرمانشاه

طبق برنامه |

MD82

پنج شنبه

17:00

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

IRM1034

تهران

طبق برنامه |

A300-600

پنج شنبه

17:00

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

اترک

ATR1912

کیش

طبق برنامه |

A320

پنج شنبه

17:15

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5236

تهران

طبق برنامه |

MDC-DC-3

پنج شنبه

17:15

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم

QSM1205

اصفهان

طبق برنامه |

A319

پنج شنبه

17:25

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4113

اهواز

طبق برنامه |

MD82

پنج شنبه

17:30

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

کیش

KIS7468

تهران

طبق برنامه |

MD82

پنج شنبه

17:30

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

TBN6341

تهران

طبق برنامه |

MD82

پنج شنبه

18:00

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

TBN6203

اصفهان

طبق برنامه |

MD.88

پنج شنبه

18:10

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپین

CPN023

تهران

طبق برنامه |

737-500

پنج شنبه

18:15

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ايرتور

IRB900

تبریز

طبق برنامه |

MD82

پنج شنبه

18:25

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

TBN6327

تهران

طبق برنامه |

M83

پنج شنبه

18:30

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم

QSM1259

تهران

طبق برنامه |

ATR-72-500

پنج شنبه

18:40

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

IRC601

تهران

طبق برنامه |

100

پنج شنبه

18:40

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپین

CPN025

تهران

طبق برنامه |

MD82

پنج شنبه

18:45

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5293

آبادان

طبق برنامه |

MDC-DC-3

پنج شنبه

19:00

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ايرتور

IRB967

تهران

طبق برنامه |

MD82

پنج شنبه

19:20

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

TBN6265

یزد

طبق برنامه |

RJ85

پنج شنبه

19:45

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

IRC637

گرگان

طبق برنامه |

100

پنج شنبه

19:50

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

سپهران

SHI4318

تهران

طبق برنامه |

737-600

پنج شنبه

19:55

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

کیش

KIS7449

شیراز

طبق برنامه |

MD82

پنج شنبه

20:00

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

TBN6257

تهران

طبق برنامه |

MD.88

پنج شنبه

20:00

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپین

CPN027

تهران

طبق برنامه |

MD82

پنج شنبه

20:15

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5285

تهران

طبق برنامه |

MDC-DC-3

پنج شنبه

21:30

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

اترک

ATR1920

تهران

طبق برنامه |

A320

پنج شنبه

21:45

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم

QSM1203

تهران

طبق برنامه |

A319

پنج شنبه

22:00

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپین

CPN041

تهران

طبق برنامه |

MD82

پنج شنبه

22:05

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA469

تهران

طبق برنامه |

A320

پنج شنبه

22:20

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

IRM1036

تهران

طبق برنامه |

A300-600

پنج شنبه

22:30

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5212

تهران

طبق برنامه |

737-300

پنج شنبه

23:00

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپین

CPN029

تهران

طبق برنامه |

MD82

پنج شنبه

23:00

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

TBN6207

اصفهان

طبق برنامه |

MD.88

پنج شنبه

23:10

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

سپهران

SHI4301

شیراز

طبق برنامه |

737-600

پنج شنبه

23:50

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

زاگرس

IZG3084

نجف

نشست | پایان دریافت بار

3

02:10:00

A320

چهار شنبه

01:00

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

ترکیش

THY888

استانبول

نشست | پایان دریافت بار

1

01:50:00

A320

چهار شنبه

01:40

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

امارات

UAE967

دبی

نشست | پایان دریافت بار

1

10:00:00

B777

چهار شنبه

10:15

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

کام ایر

KMF401

مزارشریف

نشست | پایان دریافت بار

3

11:35:00

M83

چهار شنبه

11:30

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG3084

نجف

نشست | پایان دریافت بار

2

11:40:00

A320

چهار شنبه

12:00

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

العراقيه

IAW161

بغداد

نشست | پایان دریافت بار

1

11:30:00

737-600

چهار شنبه

12:00

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

جزیره

JZR356

کویت

نشست | پایان دریافت بار

3

12:45:00

A320

چهار شنبه

12:50

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA3430

نجف

نشست | پایان دریافت بار

1

14:40:00

A300-600

چهار شنبه

13:35

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG3094

نجف

نشست | پایان دریافت بار

1

13:30:00

A320

چهار شنبه

14:00

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

العربیه

ABY205

شارجه

نشست | پایان دریافت بار

3

14:05:00

A320

چهار شنبه

14:10

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

IRM1189

کویت

نشست | پایان دریافت بار

4

14:50:00

A300-600

چهار شنبه

15:00

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5432

نجف

نشست | پایان دریافت بار

1

16:15:00

A320

چهار شنبه

16:00

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

کویت

KAC511

کویت

نشست | پایان دریافت بار

2

16:55:00

777

چهار شنبه

16:40

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

IRM1179

نجف

نشست | پایان دریافت بار

3

16:45:00

A300-600

چهار شنبه

16:55

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

عمان ایر

OMA453

مسقط

نشست | پایان دریافت بار

4

16:50:00

737-800

چهار شنبه

17:00

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم

QSM2296

نجف

نشست | پایان دریافت بار

1

17:05:00

A300-600

چهار شنبه

17:30

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5466

نجف

نشست | پایان دریافت بار

1

18:40:00

737-300

چهار شنبه

18:00

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

کیش

KIS7137

کویت

نشست | پایان دریافت بار

5

18:05:00

A320

چهار شنبه

18:00

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

فلای دبی

FDB251

دبی

باطل شد |

737-700

چهار شنبه

18:40

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG3074

نجف

نشست | پایان دریافت بار

2

19:25:00

A320

چهار شنبه

19:00

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

العراقيه

IAW117

نجف

نشست | پایان دریافت بار

3

18:45:00

737-600

چهار شنبه

19:00

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

هواپيمايي قطر

QTR492

دوحه

طبق برنامه |

A330

چهار شنبه

22:50

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

ترکیش

THY888

استانبول

طبق برنامه |

A320

پنج شنبه

01:40

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

کام ایر

KMF021

هرات

طبق برنامه |

M83

پنج شنبه

10:00

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

العراقيه

IAW161

بغداد

طبق برنامه |

737-600

پنج شنبه

11:30

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

کام ایر

KMF119

قندهار

طبق برنامه |

M83

پنج شنبه

12:00

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

العراقيه

IAW149

بصره

طبق برنامه |

737-600

پنج شنبه

12:45

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

IRM1169

نجف

طبق برنامه |

A300-600

پنج شنبه

12:45

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

IRC6538

دوشنبه

طبق برنامه |

100

پنج شنبه

13:45

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA668

کویت

طبق برنامه |

A320

پنج شنبه

13:55

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG3084

نجف

طبق برنامه |

A320

پنج شنبه

14:00

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

العربیه

ABY205

شارجه

طبق برنامه |

A320

پنج شنبه

14:10

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

IRM1157

بیروت

طبق برنامه |

MDC-DC-3

پنج شنبه

14:20

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم

QSM2220

نجف

طبق برنامه |

A300-600

پنج شنبه

14:45

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

فلای دبی

FDB251

دبی

طبق برنامه |

737-700

پنج شنبه

14:45

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG3016

نجف

طبق برنامه |

A320

پنج شنبه

17:00

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

عمان ایر

OMA453

مسقط

طبق برنامه |

737-800

پنج شنبه

17:00

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

العراقيه

IAW117

نجف

طبق برنامه |

737-600

پنج شنبه

19:00

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG3074

نجف

طبق برنامه |

A320

پنج شنبه

21:30

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

هواپيمايي قطر

QTR492

دوحه

طبق برنامه |

A330

پنج شنبه

22:50

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG3094

نجف

طبق برنامه |

A320

پنج شنبه

23:30

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

ترکیش

THY889

استانبول

پرواز كرد |

1396-02-06 03:00

A320

چهار شنبه

02:35

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

IRM1176

بغداد

پرواز كرد |

1396-02-06 05:20

A300-600

چهار شنبه

05:15

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG3085

نجف

پرواز كرد |

1396-02-06 06:17

A320

چهار شنبه

06:00

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5465

نجف

پرواز كرد |

1396-02-06 07:19

737-300

چهار شنبه

07:00

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG3095

نجف

پرواز كرد |

1396-02-06 08:11

A320

چهار شنبه

08:00

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

IRM1188

کویت

پرواز كرد |

1396-02-06 09:34

A300-600

چهار شنبه

08:45

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

امارات

UAE968

دبی

پرواز كرد |

1396-02-06 11:44

B777

چهار شنبه

11:45

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

کیش

KIS7136

کویت

پرواز كرد |

1396-02-06 12:20

A320

چهار شنبه

12:10

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

کام ایر

KMF402

مزارشریف

پرواز كرد |

1396-02-06 12:25

M83

چهار شنبه

12:30

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

العراقيه

IAW118

نجف

پرواز كرد |

1396-02-06 12:58

737-600

چهار شنبه

13:00

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG3075

نجف

پرواز كرد |

1396-02-06 13:38

A320

چهار شنبه

13:30

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

جزیره

JZR357

کویت

پرواز كرد |

1396-02-06 14:00

A320

چهار شنبه

14:00

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA3431

نجف

پرواز كرد |

1396-02-06 16:40

A300B4

چهار شنبه

14:35

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

العربیه

ABY206

شارجه

پرواز كرد |

1396-02-06 15:04

A320

چهار شنبه

15:05

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5433

نجف

پرواز كرد |

1396-02-06 18:44

A320

چهار شنبه

17:00

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

کویت

KAC512

کویت

پرواز كرد |

1396-02-06 18:32

777

چهار شنبه

17:40

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

عمان ایر

OMA454

مسقط

پرواز كرد |

1396-02-06 18:16

737-800

چهار شنبه

18:00

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم

QSM2297

نجف

پرواز كرد |

1396-02-06 19:36

A300-600

چهار شنبه

19:30

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

العراقيه

IAW162

بغداد

آماده پرواز |

737-600

چهار شنبه

20:00

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

فلای دبی

FDB252

دبی

باطل شد |

737-700

چهار شنبه

20:05

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

هواپيمايي قطر

QTR493

دوحه

طبق برنامه |

A330

چهار شنبه

23:50

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

ترکیش

THY889

استانبول

طبق برنامه |

A320

پنج شنبه

02:35

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG3019

بغداد

طبق برنامه |

A320

پنج شنبه

06:00

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

IRM1168

نجف

طبق برنامه |

A300-600

پنج شنبه

06:30

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG3085

نجف

طبق برنامه |

A320

پنج شنبه

08:00

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

IRC6537

دوشنبه

طبق برنامه |

100

پنج شنبه

08:25

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

کام ایر

KMF020

هرات

طبق برنامه |

M83

پنج شنبه

11:00

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

العراقيه

IAW118

نجف

طبق برنامه |

737-600

پنج شنبه

12:30

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

کام ایر

KMF120

قندهار

طبق برنامه |

M83

پنج شنبه

13:00

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

العراقيه

IAW150

بصره

طبق برنامه |

737-600

پنج شنبه

14:00

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

العربیه

ABY206

شارجه

طبق برنامه |

A320

پنج شنبه

14:50

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG3075

نجف

طبق برنامه |

A320

پنج شنبه

15:15

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

فلای دبی

FDB252

دبی

طبق برنامه |

737-700

پنج شنبه

15:45

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

IRM1156

بیروت

طبق برنامه |

A310

پنج شنبه

15:50

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم

QSM2221

نجف

طبق برنامه |

A300-600

پنج شنبه

16:30

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

عمان ایر

OMA454

مسقط

طبق برنامه |

737-800

پنج شنبه

18:00

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG3095

نجف

طبق برنامه |

A320

پنج شنبه

18:30

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

العراقيه

IAW162

بغداد

طبق برنامه |

737-600

پنج شنبه

20:00

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

هواپيمايي قطر

QTR493

دوحه

طبق برنامه |

A330

پنج شنبه

23:50

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶