ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

زاگرس

IZG4057

تهران

اعلام ورود |

00:50:00

MD82

دو شنبه

00:40

۹ اسفند ۱۳۹۵

ایران ايرتور

IRB966

تهران

طبق برنامه |

MD82

دو شنبه

07:05

۹ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

IRM1031

تهران

طبق برنامه |

A300-600

دو شنبه

07:50

۹ اسفند ۱۳۹۵

معراج

MRJ2800

تهران

طبق برنامه |

A320

دو شنبه

09:00

۹ اسفند ۱۳۹۵

آتا

TBZ5286

تهران

طبق برنامه |

MDC-DC-3

دو شنبه

09:30

۹ اسفند ۱۳۹۵

ایران ايرتور

IRB960

تهران

طبق برنامه |

MD82

دو شنبه

10:00

۹ اسفند ۱۳۹۵

آتا

TBZ5235

تهران

طبق برنامه |

MD82

دو شنبه

10:10

۹ اسفند ۱۳۹۵

کیش

KIS7069

تهران

طبق برنامه |

MD82

دو شنبه

10:15

۹ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4091

تهران

طبق برنامه |

MD82

دو شنبه

10:25

۹ اسفند ۱۳۹۵

کاسپین

CPN6928

تهران

طبق برنامه |

MD82

دو شنبه

10:35

۹ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4045

تهران

طبق برنامه |

MD82

دو شنبه

10:50

۹ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC852

زاهدان

طبق برنامه |

100

دو شنبه

11:00

۹ اسفند ۱۳۹۵

ایران ايرتور

IRB8060

تهران

طبق برنامه |

ATR

دو شنبه

11:05

۹ اسفند ۱۳۹۵

آتا

TBZ5266

شیراز

طبق برنامه |

MD82

دو شنبه

11:10

۹ اسفند ۱۳۹۵

کاسپین

CPN026

تهران

طبق برنامه |

737-600

دو شنبه

11:10

۹ اسفند ۱۳۹۵

تابان

TBN6222

تهران

طبق برنامه |

MD.88

دو شنبه

11:15

۹ اسفند ۱۳۹۵

کیش

KIS7469

تهران

طبق برنامه |

MD82

دو شنبه

11:20

۹ اسفند ۱۳۹۵

کاسپین

CPN6959

اصفهان

طبق برنامه |

MD82

دو شنبه

11:30

۹ اسفند ۱۳۹۵

کیش

KIS7507

کرمانشاه

طبق برنامه |

A320

دو شنبه

11:35

۹ اسفند ۱۳۹۵

کاسپین

CPN022

تهران

طبق برنامه |

MD82

دو شنبه

11:50

۹ اسفند ۱۳۹۵

آتا

TBZ 5225

یزد

طبق برنامه |

737-700

دو شنبه

12:00

۹ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC600

تهران

طبق برنامه |

B.727

دو شنبه

12:15

۹ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4031

تهران

طبق برنامه |

MD82

دو شنبه

12:30

۹ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4108

اصفهان

طبق برنامه |

MD82

دو شنبه

13:00

۹ اسفند ۱۳۹۵

تابان

TBN6284

ساری

طبق برنامه |

MD.88

دو شنبه

13:00

۹ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

IRM1045

کیش

طبق برنامه |

A300-600

دو شنبه

14:00

۹ اسفند ۱۳۹۵

معراج

MRJ2862

اصفهان

طبق برنامه |

A320

دو شنبه

14:30

۹ اسفند ۱۳۹۵

کیش

KIS7488

ساری

طبق برنامه |

MD82

دو شنبه

14:45

۹ اسفند ۱۳۹۵

کیش

KIS7072

کیش

طبق برنامه |

A320

دو شنبه

15:00

۹ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

IRM1035

تهران

طبق برنامه |

A300-600

دو شنبه

15:00

۹ اسفند ۱۳۹۵

آتا

TBZ5229

تهران

طبق برنامه |

MD82

دو شنبه

15:15

۹ اسفند ۱۳۹۵

آتا

TBZ5217

تبریز

طبق برنامه |

MD82

دو شنبه

15:20

۹ اسفند ۱۳۹۵

کاسپین

CPN040

تهران

طبق برنامه |

737-600

دو شنبه

15:30

۹ اسفند ۱۳۹۵

آتا

TBZ5215

تبریز

طبق برنامه |

MD82

دو شنبه

15:40

۹ اسفند ۱۳۹۵

آتا

TBZ5256

تهران

طبق برنامه |

MD82

دو شنبه

15:55

۹ اسفند ۱۳۹۵

ایران ايرتور

IRB901

تبریز

طبق برنامه |

MD82

دو شنبه

16:00

۹ اسفند ۱۳۹۵

قشم

QSM1250

تهران

طبق برنامه |

100

دو شنبه

16:05

۹ اسفند ۱۳۹۵

معراج

MRJ2802

تهران

طبق برنامه |

A320

دو شنبه

16:30

۹ اسفند ۱۳۹۵

ایران ايرتور

IRB8087

زنجان

طبق برنامه |

MDC-DC-3

دو شنبه

16:40

۹ اسفند ۱۳۹۵

کاسپین

CPN6913

اهواز

طبق برنامه |

MD82

دو شنبه

16:45

۹ اسفند ۱۳۹۵

کیش

KIS7448

شیراز

طبق برنامه |

MD82

دو شنبه

16:45

۹ اسفند ۱۳۹۵

تابان

TBN6214

اهواز

طبق برنامه |

MD.88

دو شنبه

17:00

۹ اسفند ۱۳۹۵

تابان

TBN6288

رشت

باطل شد |

MD.88

دو شنبه

17:45

۹ اسفند ۱۳۹۵

کاسپین

CPN024

تهران

طبق برنامه |

737-600

دو شنبه

17:50

۹ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC619

یزد

طبق برنامه |

B.727

دو شنبه

18:10

۹ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC836

اهواز

طبق برنامه |

B.727

دو شنبه

18:20

۹ اسفند ۱۳۹۵

تابان

TBN6256

تهران

طبق برنامه |

RJ85

دو شنبه

18:40

۹ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4110

شیراز

طبق برنامه |

MD82

دو شنبه

19:00

۹ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4106

کیش

طبق برنامه |

MD82

دو شنبه

19:30

۹ اسفند ۱۳۹۵

تابان

TBN6254

تهران

طبق برنامه |

MD.88

دو شنبه

20:15

۹ اسفند ۱۳۹۵

ایران ایر

IRA468

تهران

طبق برنامه |

MD82

دو شنبه

20:35

۹ اسفند ۱۳۹۵

ایران ايرتور

IRB964

تهران

طبق برنامه |

MD82

دو شنبه

20:40

۹ اسفند ۱۳۹۵

کاسپین

CPN6909

کرمانشاه

طبق برنامه |

MD82

دو شنبه

20:40

۹ اسفند ۱۳۹۵

آتا

TBZ5290

شیراز

باطل شد |

MDC-DC-3

دو شنبه

21:00

۹ اسفند ۱۳۹۵

کاسپین

CPN028

تهران

طبق برنامه |

MD82

دو شنبه

21:00

۹ اسفند ۱۳۹۵

تابان

TBN6208

اصفهان

طبق برنامه |

MD.88

دو شنبه

21:20

۹ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

IRM1037

تهران

طبق برنامه |

A300-600

دو شنبه

21:20

۹ اسفند ۱۳۹۵

آتا

TBZ5262

قشم

طبق برنامه |

MDC-DC-3

دو شنبه

21:30

۹ اسفند ۱۳۹۵

ایران ایر

IRA356

آبادان

طبق برنامه |

A320

دو شنبه

21:35

۹ اسفند ۱۳۹۵

تابان

TBN6342

تهران

طبق برنامه |

737-600

دو شنبه

21:40

۹ اسفند ۱۳۹۵

تابان

TBN6224

تهران

طبق برنامه |

MD.88

دو شنبه

22:10

۹ اسفند ۱۳۹۵

آتا

TBZ5211

تهران

طبق برنامه |

MD82

دو شنبه

22:15

۹ اسفند ۱۳۹۵

تابان

TBN6210

اصفهان

طبق برنامه |

MD.88

دو شنبه

22:20

۹ اسفند ۱۳۹۵

کیش

KIS7570

شیراز

طبق برنامه |

MD82

دو شنبه

22:30

۹ اسفند ۱۳۹۵

تابان

TBN6266

یزد

طبق برنامه |

RJ85

دو شنبه

22:30

۹ اسفند ۱۳۹۵

کاسپین

CPN6919

کیش

طبق برنامه |

737-600

دو شنبه

23:20

۹ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4027

تهران

طبق برنامه |

A319

دو شنبه

23:25

۹ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

IRM1047

بندرعباس

طبق برنامه |

A300-600

سه شنبه

00:15

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4057

تهران

طبق برنامه |

A320

سه شنبه

00:40

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

ایران ايرتور

IRB962

تهران

طبق برنامه |

MD82

سه شنبه

01:00

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

ایران ايرتور

IRB966

تهران

طبق برنامه |

MD82

سه شنبه

07:00

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

ایران ایر

IRA260

تهران

طبق برنامه |

MDC-DC-9-80

سه شنبه

07:25

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC600

تهران

طبق برنامه |

100

سه شنبه

07:45

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

معراج

MRJ2800

تهران

طبق برنامه |

A320

سه شنبه

08:30

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

آتا

TBZ5286

تهران

طبق برنامه |

MDC-DC-3

سه شنبه

09:35

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

آتا

TBZ5215

تبریز

طبق برنامه |

MD82

سه شنبه

10:00

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

ایران ايرتور

IRB960

تهران

طبق برنامه |

MD82

سه شنبه

10:00

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

کیش

KIS7069

تهران

طبق برنامه |

MD82

سه شنبه

10:15

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4091

تهران

طبق برنامه |

MD82

سه شنبه

10:25

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

کاسپین

CPN026

تهران

طبق برنامه |

MD82

سه شنبه

10:45

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4045

تهران

طبق برنامه |

MD82

سه شنبه

10:55

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

کاسپین

CPN6920

عسلویه

طبق برنامه |

MD82

سه شنبه

11:00

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

آتا

TBZ5266

شیراز

طبق برنامه |

MD82

سه شنبه

11:05

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

کاسپین

CPN6963

رشت

طبق برنامه |

737-600

سه شنبه

11:15

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

تابان

TBN6222

تهران

طبق برنامه |

MD.88

سه شنبه

11:15

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC852

زاهدان

طبق برنامه |

100

سه شنبه

11:25

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

تابان

TBN6220

خرم‌آباد

طبق برنامه |

RJ85

سه شنبه

11:30

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

آتا

TBZ5233

تهران

طبق برنامه |

MD82

سه شنبه

11:30

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

کاسپین

CPN022

تهران

طبق برنامه |

MD82

سه شنبه

11:35

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

کاسپین

CPN6959

اصفهان

طبق برنامه |

737-600

سه شنبه

11:35

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

آتا

TBZ 5225

یزد

طبق برنامه |

737-700

سه شنبه

11:55

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC3961

اراک

طبق برنامه |

100

سه شنبه

12:00

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

ایران ایر

IRA390

اصفهان

طبق برنامه |

MDC-DC-9-80

سه شنبه

12:05

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

IRM1059

کرمان

طبق برنامه |

A300-600

سه شنبه

12:15

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

تابان

TBN6208

اصفهان

طبق برنامه |

MD.88

سه شنبه

12:15

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4031

تهران

طبق برنامه |

MD82

سه شنبه

12:30

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4108

اصفهان

طبق برنامه |

MD82

سه شنبه

13:00

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

کیش

KIS7446

اصفهان

طبق برنامه |

A320

سه شنبه

13:00

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

ایران ايرتور

IRB964

تهران

طبق برنامه |

MD82

سه شنبه

13:20

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4104

شهرکرد

طبق برنامه |

A320

سه شنبه

14:00

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

آتا

TBZ 5252

همدان

طبق برنامه |

MD82

سه شنبه

14:30

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

معراج

MRJ2872

تبریز

طبق برنامه |

A320

سه شنبه

14:30

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC602

تهران

طبق برنامه |

B.727

سه شنبه

14:45

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

کیش

KIS7072

کیش

طبق برنامه |

A320

سه شنبه

15:00

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

IRM1035

تهران

طبق برنامه |

A300-600

سه شنبه

15:00

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

کاسپین

CPN6923

ساری

طبق برنامه |

MD82

سه شنبه

15:35

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

قشم

QSM1250

تهران

طبق برنامه |

100

سه شنبه

15:40

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

کاسپین

CPN040

تهران

طبق برنامه |

MD82

سه شنبه

15:50

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

آتا

TBZ5256

تهران

طبق برنامه |

MD82

سه شنبه

16:00

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4138

شیراز

طبق برنامه |

MD82

سه شنبه

16:00

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

ایران ايرتور

IRB901

تبریز

طبق برنامه |

MD82

سه شنبه

16:00

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

کاسپین

CPN6937

قشم

طبق برنامه |

737-600

سه شنبه

16:15

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

تابان

TBN6270

نوشهر

طبق برنامه |

RJ85

سه شنبه

16:30

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

معراج

MRJ2802

تهران

طبق برنامه |

A320

سه شنبه

16:30

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

قشم

QSM1202

تهران

طبق برنامه |

100

سه شنبه

16:35

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

کیش

KIS7448

شیراز

طبق برنامه |

A320

سه شنبه

16:45

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

آتا

TBZ5292

کیش

طبق برنامه |

MD82

سه شنبه

17:30

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

تابان

TBN6288

رشت

طبق برنامه |

757

سه شنبه

17:30

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

آتا

TBZ5263

تهران

طبق برنامه |

MD82

سه شنبه

18:20

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4110

شیراز

طبق برنامه |

A320

سه شنبه

19:00

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

ایران ایر

IRA268

تهران

طبق برنامه |

MDC-DC-9-80

سه شنبه

19:00

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC636

گرگان

طبق برنامه |

ATR-72-500

سه شنبه

19:20

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

تابان

TBN6258

تهران

طبق برنامه |

MD.88

سه شنبه

19:25

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4106

کیش

طبق برنامه |

MD82

سه شنبه

19:30

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

تابان

TBN6254

تهران

طبق برنامه |

MD.88

سه شنبه

20:15

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

آتا

TBZ5272

اصفهان

طبق برنامه |

MDC-DC-3

سه شنبه

20:30

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4124

بوشهر

طبق برنامه |

MD82

سه شنبه

20:30

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC3928

چابهار

طبق برنامه |

B.727

سه شنبه

20:45

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

کاسپین

CPN028

تهران

طبق برنامه |

MD82

سه شنبه

20:50

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

ایران ايرتور

IRB962

تهران

طبق برنامه |

MD82

سه شنبه

21:00

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

کاسپین

CPN6965

بوشهر

طبق برنامه |

MD82

سه شنبه

21:20

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

تابان

TBN6206

اصفهان

طبق برنامه |

MD.88

سه شنبه

21:20

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

IRM1037

تهران

طبق برنامه |

A300-600

سه شنبه

21:25

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

قشم

QSM1239

اهواز

طبق برنامه |

RJ85

سه شنبه

21:30

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

تابان

TBN6210

اصفهان

طبق برنامه |

MD.88

سه شنبه

21:30

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

آتا

TBZ 5294

آبادان

طبق برنامه |

MDC-DC-3

سه شنبه

22:00

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4134

اهواز

طبق برنامه |

A319

سه شنبه

22:00

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

قشم

QSM1208

کرمانشاه

طبق برنامه |

RJ85

سه شنبه

22:00

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

تابان

TBN6224

تهران

طبق برنامه |

MD.88

سه شنبه

22:10

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

آتا

TBZ 5213

تهران

طبق برنامه |

737-300

سه شنبه

22:15

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

کیش

KIS7555

قشم

طبق برنامه |

A321

سه شنبه

22:30

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

آتا

TBZ5211

تهران

طبق برنامه |

MD82

سه شنبه

22:30

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

تابان

TBN6214

اهواز

طبق برنامه |

757

سه شنبه

23:30

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

IRM1045

کیش

طبق برنامه |

A300-600

سه شنبه

23:30

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

تابان

TBN6342

تهران

طبق برنامه |

737-600

سه شنبه

23:40

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

آتا

TBZ5285

تهران

طبق برنامه |

737-500

دو شنبه

05:45

۹ اسفند ۱۳۹۵

ایران ايرتور

IRB961

تهران

طبق برنامه |

MD82

دو شنبه

06:00

۹ اسفند ۱۳۹۵

تابان

TBN6251

تهران

طبق برنامه |

MD.88

دو شنبه

06:15

۹ اسفند ۱۳۹۵

آتا

TBZ5255

تهران

باطل شد |

MD82

دو شنبه

06:30

۹ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4090

تهران

طبق برنامه |

MD82

دو شنبه

06:30

۹ اسفند ۱۳۹۵

تابان

TBN6255

تهران

طبق برنامه |

RJ85

دو شنبه

06:45

۹ اسفند ۱۳۹۵

تابان

TBN6221

تهران

طبق برنامه |

MD.88

دو شنبه

07:30

۹ اسفند ۱۳۹۵

ایران ايرتور

IRB967

تهران

طبق برنامه |

MD82

دو شنبه

08:05

۹ اسفند ۱۳۹۵

تابان

TBN6341

تهران

طبق برنامه |

737-600

دو شنبه

08:30

۹ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

IRM1044

کیش

طبق برنامه |

A300-600

دو شنبه

09:00

۹ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4109

اصفهان

طبق برنامه |

MD82

دو شنبه

09:30

۹ اسفند ۱۳۹۵

تابان

TBN6283

ساری

طبق برنامه |

MD.88

دو شنبه

10:00

۹ اسفند ۱۳۹۵

معراج

MRJ2863

اصفهان

طبق برنامه |

A320

دو شنبه

10:00

۹ اسفند ۱۳۹۵

آتا

TBZ5218

تبریز

طبق برنامه |

MD82

دو شنبه

10:30

۹ اسفند ۱۳۹۵

آتا

TBZ5216

تبریز

طبق برنامه |

MD82

دو شنبه

11:00

۹ اسفند ۱۳۹۵

ایران ايرتور

IRB900

تبریز

طبق برنامه |

MD82

دو شنبه

11:00

۹ اسفند ۱۳۹۵

کیش

KIS7489

ساری

طبق برنامه |

MD82

دو شنبه

11:15

۹ اسفند ۱۳۹۵

کاسپین

CPN6929

تهران

طبق برنامه |

MD82

دو شنبه

11:25

۹ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC853

زاهدان

طبق برنامه |

340

دو شنبه

11:45

۹ اسفند ۱۳۹۵

ایران ايرتور

IRB8086

زنجان

طبق برنامه |

MDC-DC-3

دو شنبه

12:00

۹ اسفند ۱۳۹۵

کیش

KIS7468

تهران

طبق برنامه |

MD82

دو شنبه

12:00

۹ اسفند ۱۳۹۵

تابان

TBN6213

اهواز

طبق برنامه |

MD.88

دو شنبه

12:00

۹ اسفند ۱۳۹۵

آتا

TBZ5265

شیراز

طبق برنامه |

MD82

دو شنبه

12:10

۹ اسفند ۱۳۹۵

کاسپین

CPN6912

اهواز

طبق برنامه |

MD82

دو شنبه

12:20

۹ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4044

تهران

طبق برنامه |

MD82

دو شنبه

12:30

۹ اسفند ۱۳۹۵

کاسپین

CPN6958

اصفهان

طبق برنامه |

MD82

دو شنبه

12:30

۹ اسفند ۱۳۹۵

کیش

KIS7506

کرمانشاه

طبق برنامه |

A320

دو شنبه

12:45

۹ اسفند ۱۳۹۵

آتا

TBZ 5226

یزد

طبق برنامه |

737-700

دو شنبه

13:00

۹ اسفند ۱۳۹۵

کاسپین

CPN023

تهران

طبق برنامه |

MD82

دو شنبه

13:00

۹ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC837

اهواز

طبق برنامه |

A320

دو شنبه

13:10

۹ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4030

تهران

طبق برنامه |

MD82

دو شنبه

13:30

۹ اسفند ۱۳۹۵

تابان

TBN6287

رشت

باطل شد |

MD.88

دو شنبه

13:45

۹ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4107

کیش

طبق برنامه |

MD82

دو شنبه

14:30

۹ اسفند ۱۳۹۵

تابان

TBN6223

تهران

طبق برنامه |

MD.88

دو شنبه

14:45

۹ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4111

شیراز

طبق برنامه |

MD82

دو شنبه

15:00

۹ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

IRM1030

تهران

طبق برنامه |

A300-600

دو شنبه

15:00

۹ اسفند ۱۳۹۵

کیش

KIS7068

تهران

طبق برنامه |

MD82

دو شنبه

15:30

۹ اسفند ۱۳۹۵

معراج

MRJ2801

تهران

طبق برنامه |

A320

دو شنبه

15:30

۹ اسفند ۱۳۹۵

کیش

KIS7073

کیش

طبق برنامه |

A320

دو شنبه

16:00

۹ اسفند ۱۳۹۵

آتا

TBZ5236

تهران

طبق برنامه |

MD82

دو شنبه

16:15

۹ اسفند ۱۳۹۵

آتا

TBZ5261

قشم

طبق برنامه |

MDC-DC-3

دو شنبه

16:30

۹ اسفند ۱۳۹۵

آتا

TBZ5230

تهران

طبق برنامه |

MD82

دو شنبه

16:40

۹ اسفند ۱۳۹۵

کاسپین

CPN6908

کرمانشاه

طبق برنامه |

MD82

دو شنبه

16:45

۹ اسفند ۱۳۹۵

قشم

QSM1251

تهران

طبق برنامه |

100

دو شنبه

16:45

۹ اسفند ۱۳۹۵

آتا

TBZ5289

شیراز

باطل شد |

MD82

دو شنبه

17:00

۹ اسفند ۱۳۹۵

ایران ايرتور

IRB963

تهران

طبق برنامه |

MD82

دو شنبه

17:00

۹ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

IRM1034

تهران

طبق برنامه |

A300-600

دو شنبه

17:00

۹ اسفند ۱۳۹۵

معراج

MRJ2803

تهران

طبق برنامه |

A320

دو شنبه

17:30

۹ اسفند ۱۳۹۵

کیش

KIS7449

شیراز

طبق برنامه |

MD82

دو شنبه

17:45

۹ اسفند ۱۳۹۵

کاسپین

CPN027

تهران

طبق برنامه |

MD82

دو شنبه

17:45

۹ اسفند ۱۳۹۵

تابان

TBN6209

اصفهان

طبق برنامه |

MD.88

دو شنبه

18:45

۹ اسفند ۱۳۹۵

کاسپین

CPN6918

کیش

طبق برنامه |

737-600

دو شنبه

18:50

۹ اسفند ۱۳۹۵

کیش

KIS7571

شیراز

طبق برنامه |

MD82

دو شنبه

19:00

۹ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC618

یزد

طبق برنامه |

B.727

دو شنبه

19:10

۹ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC601

تهران

طبق برنامه |

B.727

دو شنبه

19:20

۹ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

IRM1046

بندرعباس

طبق برنامه |

A300-600

دو شنبه

19:30

۹ اسفند ۱۳۹۵

تابان

TBN6265

یزد

طبق برنامه |

RJ85

دو شنبه

19:45

۹ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4026

تهران

طبق برنامه |

A319

دو شنبه

20:00

۹ اسفند ۱۳۹۵

ایران ایر

IRA469

تهران

طبق برنامه |

MD82

دو شنبه

21:20

۹ اسفند ۱۳۹۵

ایران ايرتور

IRB965

تهران

طبق برنامه |

MD82

دو شنبه

21:25

۹ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4056

تهران

طبق برنامه |

A320

دو شنبه

21:30

۹ اسفند ۱۳۹۵

کاسپین

CPN041

تهران

طبق برنامه |

MD82

دو شنبه

21:40

۹ اسفند ۱۳۹۵

کاسپین

CPN029

تهران

طبق برنامه |

MD82

دو شنبه

22:00

۹ اسفند ۱۳۹۵

ایران ایر

IRA261

تهران

طبق برنامه |

A320

دو شنبه

22:20

۹ اسفند ۱۳۹۵

تابان

TBN6207

اصفهان

طبق برنامه |

MD.88

دو شنبه

22:30

۹ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

IRM1036

تهران

طبق برنامه |

A300-600

دو شنبه

22:30

۹ اسفند ۱۳۹۵

آتا

TBZ5212

تهران

طبق برنامه |

MD82

دو شنبه

23:00

۹ اسفند ۱۳۹۵

آتا

TBZ5285

تهران

طبق برنامه |

737-500

سه شنبه

05:45

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

ایران ايرتور

IRB961

تهران

طبق برنامه |

MD82

سه شنبه

06:00

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

تابان

TBN6251

تهران

طبق برنامه |

MD.88

سه شنبه

06:15

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

آتا

TBZ5255

تهران

طبق برنامه |

MD82

سه شنبه

06:30

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4090

تهران

طبق برنامه |

MD82

سه شنبه

06:30

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

تابان

TBN6219

خرم‌آباد

طبق برنامه |

RJ85

سه شنبه

06:45

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

کاسپین

CPN6962

رشت

طبق برنامه |

737-600

سه شنبه

07:15

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

تابان

TBN6257

تهران

طبق برنامه |

MD.88

سه شنبه

07:30

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

تابان

TBN6221

تهران

طبق برنامه |

MD.88

سه شنبه

07:30

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

ایران ايرتور

IRB967

تهران

طبق برنامه |

MD82

سه شنبه

08:00

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

ایران ایر

IRA391

اصفهان

طبق برنامه |

MDC-DC-9-80

سه شنبه

08:10

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

تابان

TBN6341

تهران

طبق برنامه |

737-600

سه شنبه

08:30

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC3960

اراک

طبق برنامه |

100

سه شنبه

08:30

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

معراج

MRJ2873

تبریز

طبق برنامه |

A320

سه شنبه

09:30

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4109

اصفهان

طبق برنامه |

MD82

سه شنبه

09:30

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4105

شهرکرد

طبق برنامه |

A320

سه شنبه

10:00

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

آتا

TBZ5251

همدان

طبق برنامه |

737-500

سه شنبه

10:30

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

آتا

TBZ5216

تبریز

طبق برنامه |

MD82

سه شنبه

10:50

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

ایران ايرتور

IRB900

تبریز

طبق برنامه |

MD82

سه شنبه

11:00

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

کیش

KIS7068

تهران

طبق برنامه |

MD82

سه شنبه

11:15

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

کاسپین

CPN6936

قشم

طبق برنامه |

737-600

سه شنبه

11:45

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

کیش

KIS7554

قشم

طبق برنامه |

A321

سه شنبه

11:50

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

آتا

TBZ5265

شیراز

طبق برنامه |

MD82

سه شنبه

12:00

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

کاسپین

CPN6921

عسلویه

طبق برنامه |

MD82

سه شنبه

12:00

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4139

شیراز

طبق برنامه |

MD82

سه شنبه

12:15

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

کاسپین

CPN025

تهران

طبق برنامه |

737-600

سه شنبه

12:15

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

آتا

TBZ5291

کیش

طبق برنامه |

MD82

سه شنبه

12:20

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

کاسپین

CPN6958

اصفهان

طبق برنامه |

737-600

سه شنبه

12:35

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC853

زاهدان

طبق برنامه |

340

سه شنبه

12:40

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

تابان

TBN6269

نوشهر

طبق برنامه |

RJ85

سه شنبه

12:45

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC601

تهران

طبق برنامه |

100

سه شنبه

12:45

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

ایران ایر

IRA261

تهران

طبق برنامه |

MDC-DC-9-80

سه شنبه

12:50

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

آتا

TBZ 5226

یزد

طبق برنامه |

737-700

سه شنبه

13:00

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4044

تهران

طبق برنامه |

MD82

سه شنبه

13:00

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

کاسپین

CPN6922

ساری

طبق برنامه |

MD82

سه شنبه

13:00

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

IRM1058

کرمان

طبق برنامه |

A300-600

سه شنبه

13:15

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

تابان

TBN6207

اصفهان

طبق برنامه |

MD.88

سه شنبه

13:15

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4030

تهران

طبق برنامه |

MD82

سه شنبه

13:30

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

تابان

TBN6287

رشت

طبق برنامه |

757

سه شنبه

13:30

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

کیش

KIS7447

اصفهان

طبق برنامه |

MD82

سه شنبه

13:45

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

ایران ايرتور

IRB965

تهران

طبق برنامه |

MD82

سه شنبه

14:15

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4107

کیش

طبق برنامه |

MD82

سه شنبه

14:30

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

تابان

TBN6223

تهران

طبق برنامه |

MD.88

سه شنبه

14:45

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4111

شیراز

طبق برنامه |

MD82

سه شنبه

15:00

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4125

بوشهر

طبق برنامه |

MD82

سه شنبه

15:30

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

معراج

MRJ2801

تهران

طبق برنامه |

A320

سه شنبه

15:30

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC3929

چابهار

طبق برنامه |

B.727

سه شنبه

15:45

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

کیش

KIS7073

کیش

طبق برنامه |

A320

سه شنبه

16:00

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

قشم

QSM1238

اهواز

طبق برنامه |

100

سه شنبه

16:20

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

آتا

TBZ5271

اصفهان

طبق برنامه |

737-500

سه شنبه

16:30

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

کاسپین

CPN023

تهران

طبق برنامه |

MD82

سه شنبه

16:35

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

کاسپین

CPN6964

بوشهر

طبق برنامه |

MD82

سه شنبه

16:50

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

آتا

TBZ5293

آبادان

طبق برنامه |

737-500

سه شنبه

17:00

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

ایران ايرتور

IRB963

تهران

طبق برنامه |

MD82

سه شنبه

17:00

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

IRM1034

تهران

طبق برنامه |

A300-600

سه شنبه

17:00

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4135

اهواز

طبق برنامه |

A320

سه شنبه

17:10

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

کاسپین

CPN027

تهران

طبق برنامه |

MD82

سه شنبه

17:15

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

قشم

QSM1209

کرمانشاه

طبق برنامه |

RJ85

سه شنبه

17:15

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

معراج

MRJ2803

تهران

طبق برنامه |

A300-600

سه شنبه

17:30

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

کیش

KIS7449

شیراز

طبق برنامه |

A320

سه شنبه

17:45

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

IRM1044

کیش

طبق برنامه |

A300-600

سه شنبه

18:15

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

آتا

TBZ5234

تهران

طبق برنامه |

MD82

سه شنبه

18:20

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

تابان

TBN6213

اهواز

طبق برنامه |

757

سه شنبه

18:30

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

آتا

TBZ5264

تهران

طبق برنامه |

MD82

سه شنبه

19:10

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

ایران ایر

IRA357

آبادان

طبق برنامه |

MDC-DC-9-80

سه شنبه

19:45

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4026

تهران

طبق برنامه |

MD82

سه شنبه

20:00

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC637

گرگان

طبق برنامه |

ATR-72-500

سه شنبه

20:10

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

تابان

TBN6203

اصفهان

طبق برنامه |

MD.88

سه شنبه

20:30

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

IZG4056

تهران

طبق برنامه |

MD82

سه شنبه

21:00

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

کاسپین

CPN029

تهران

طبق برنامه |

MD82

سه شنبه

21:45

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

IRC603

تهران

طبق برنامه |

B.727

سه شنبه

21:45

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

قشم

QSM1251

تهران

طبق برنامه |

100

سه شنبه

22:10

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

کاسپین

CPN041

تهران

طبق برنامه |

MD82

سه شنبه

22:20

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

تابان

TBN6205

اصفهان

طبق برنامه |

MD.88

سه شنبه

22:30

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

IRM1036

تهران

طبق برنامه |

A300-600

سه شنبه

22:30

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

قشم

QSM1203

تهران

طبق برنامه |

100

سه شنبه

22:40

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

تابان

TBN6209

اصفهان

طبق برنامه |

MD.88

سه شنبه

22:40

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

آتا

TBZ5214

تهران

طبق برنامه |

MD82

سه شنبه

23:00

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

آتا

TBZ5212

تهران

طبق برنامه |

MD82

سه شنبه

23:10

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

امارات

UAE965

دبی

نشست | دریافت بار از نقاله

1

00:05:00

777

دو شنبه

00:20

۹ اسفند ۱۳۹۵

ترکیش

THY888

استانبول

طبق برنامه |

A320

دو شنبه

02:15

۹ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

IRM1169

نجف

طبق برنامه |

A300-600

دو شنبه

02:30

۹ اسفند ۱۳۹۵

هواپيمايي قطر

QTR494

دوحه

طبق برنامه |

A320

دو شنبه

03:10

۹ اسفند ۱۳۹۵

عمان ایر

OMA453

مسقط

طبق برنامه |

737-800

دو شنبه

03:35

۹ اسفند ۱۳۹۵

العربیه

ABY205

شارجه

طبق برنامه |

A320

دو شنبه

13:30

۹ اسفند ۱۳۹۵

ایران ایر

IRA662

بیروت

طبق برنامه |

A313

دو شنبه

14:25

۹ اسفند ۱۳۹۵

العراقيه

IAW117

بغداد/نجف

طبق برنامه |

737-800

دو شنبه

15:00

۹ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

IRM1179

نجف

طبق برنامه |

A300-600

دو شنبه

16:20

۹ اسفند ۱۳۹۵

کیش

KIS7169

نجف

طبق برنامه |

A320

دو شنبه

17:30

۹ اسفند ۱۳۹۵

فلای دبی

FDB251

دبی

طبق برنامه |

A300-600

دو شنبه

20:25

۹ اسفند ۱۳۹۵

ترکیش

THY888

استانبول

طبق برنامه |

A320

سه شنبه

02:15

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

هواپيمايي قطر

QTR494

دوحه

طبق برنامه |

A320

سه شنبه

03:10

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

امارات

UAE967

دبی

باطل شد |

777-200

سه شنبه

08:50

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

IRM1148

کابل

طبق برنامه |

A300-600

سه شنبه

09:20

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

IZG3016

نجف

طبق برنامه |

A320

سه شنبه

10:30

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

کیش

KIS7168

نجف

طبق برنامه |

MD82

سه شنبه

11:00

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

کام ایر

KMF401

مزارشریف

طبق برنامه |

M83

سه شنبه

11:30

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

تابان

TBN 7268

نجف

طبق برنامه |

757

سه شنبه

12:15

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

العربیه

ABY205

شارجه

طبق برنامه |

A320

سه شنبه

13:30

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

العراقيه

IAW117

بغداد/نجف

طبق برنامه |

737-800

سه شنبه

15:00

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

قشم

QSM2220

نجف

طبق برنامه |

A300-600

سه شنبه

16:45

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

عمان ایر

OMA451

مسقط

طبق برنامه |

737-800

سه شنبه

17:00

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

IRM1169

نجف

طبق برنامه |

A300-600

سه شنبه

17:00

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

امارات

UAE966

دبی

دريافت كارت پرواز |

B777

دو شنبه

01:55

۹ اسفند ۱۳۹۵

ترکیش

THY889

استانبول

دريافت كارت پرواز |

A320

دو شنبه

03:10

۹ اسفند ۱۳۹۵

هواپيمايي قطر

QTR495

دوحه

طبق برنامه |

A320

دو شنبه

04:10

۹ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

IRM1176

بغداد

طبق برنامه |

A300-600

دو شنبه

04:15

۹ اسفند ۱۳۹۵

عمان ایر

OMA454

مسقط

طبق برنامه |

737-800

دو شنبه

04:25

۹ اسفند ۱۳۹۵

کیش

KIS7168

نجف

طبق برنامه |

A320

دو شنبه

07:00

۹ اسفند ۱۳۹۵

العربیه

ABY206

شارجه

طبق برنامه |

A320

دو شنبه

14:10

۹ اسفند ۱۳۹۵

ایران ایر

IRA663

بیروت

طبق برنامه |

A313

دو شنبه

15:55

۹ اسفند ۱۳۹۵

العراقيه

IAW118

نجف/بغداد

طبق برنامه |

737-800

دو شنبه

16:45

۹ اسفند ۱۳۹۵

فلای دبی

FDB252

دبی

طبق برنامه |

A300-600

دو شنبه

21:25

۹ اسفند ۱۳۹۵

ترکیش

THY889

استانبول

طبق برنامه |

A320

سه شنبه

03:10

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

هواپيمايي قطر

QTR495

دوحه

طبق برنامه |

A320

سه شنبه

04:10

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

IRM1149

کابل

طبق برنامه |

A300-600

سه شنبه

04:30

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

کیش

KIS7169

نجف

طبق برنامه |

MD82

سه شنبه

05:00

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

تابان

TBN 7267

نجف

طبق برنامه |

757

سه شنبه

06:30

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

امارات

UAE968

دبی

باطل شد |

777-200

سه شنبه

10:30

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

IRM1168

نجف

طبق برنامه |

A300-600

سه شنبه

10:45

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

زاگرس

IZG3019

بغداد

طبق برنامه |

A320

سه شنبه

11:30

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

کام ایر

KMF402

مزارشریف

طبق برنامه |

M83

سه شنبه

12:30

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

العربیه

ABY206

شارجه

طبق برنامه |

A320

سه شنبه

14:10

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

العراقيه

IAW118

نجف/بغداد

طبق برنامه |

737-800

سه شنبه

16:00

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

عمان ایر

OMA452

مسقط

طبق برنامه |

737-800

سه شنبه

18:00

۱۰ اسفند ۱۳۹۵

قشم

QSM 2221

نجف

طبق برنامه |

A300-600

سه شنبه

18:30

۱۰ اسفند ۱۳۹۵