ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

ایران ايرتور

IRB960

تهران

نشست | پایان دریافت بار

3

00:45:00

MD82

دو شنبه

00:30

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4057

تهران

نشست | پایان دریافت بار

7

02:00:00

A319

دو شنبه

01:10

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ايرتور

IRB964

تهران

نشست | پایان دریافت بار

5

07:00:00

MD82

دو شنبه

07:00

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

IRM1031

تهران

نشست | پایان دریافت بار

4

07:40:00

A300-600

دو شنبه

07:25

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

پويا

PYA2355

تهران

نشست | پایان دریافت بار

3

07:30:00

CL 600

دو شنبه

07:45

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

IRC600

تهران

نشست | پایان دریافت بار

5

08:10:00

100

دو شنبه

08:00

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

معراج

MRJ2800

تهران

نشست | پایان دریافت بار

3

08:30:00

A320

دو شنبه

08:30

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

پويا

PYA2350

تهران

نشست | پایان دریافت بار

3

09:05:00

AN-72

دو شنبه

08:45

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

معراج

MRJ2802

تهران

نشست | پایان دریافت بار

4

09:35:00

A320

دو شنبه

09:15

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

IRM1033

تهران

نشست | پایان دریافت بار

3

09:30:00

A300-600

دو شنبه

09:30

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5286

تهران

نشست | پایان دریافت بار

5

09:45:00

MDC-DC-3

دو شنبه

09:30

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

سپهران

SHI4310

تهران

نشست | پایان دریافت بار

4

10:15:00

737-600

دو شنبه

09:50

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ايرتور

IRB968

تهران

نشست | پایان دریافت بار

5

10:55:00

MD82

دو شنبه

10:00

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5235

تهران

نشست | پایان دریافت بار

5

10:25:00

MDC-DC-3

دو شنبه

10:20

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4091

تهران

نشست | پایان دریافت بار

7

10:40:00

MD82

دو شنبه

10:25

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

کیش

KIS7069

تهران

نشست | پایان دریافت بار

4

11:00:00

MD82

دو شنبه

10:30

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6905

اصفهان

نشست | پایان دریافت بار

3

10:45:00

MD82

دو شنبه

10:45

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

کیش

KIS7469

تهران

نشست | پایان دریافت بار

3

11:10:00

MD82

دو شنبه

11:10

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6959

اصفهان

نشست | پایان دریافت بار

2

11:20:00

MD82

دو شنبه

11:10

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5266

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

5

11:40:00

MDC-DC-3

دو شنبه

11:10

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

TBN6222

تهران

نشست | پایان دریافت بار

4

11:30:00

MD.88

دو شنبه

11:15

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپین

CPN026

تهران

نشست | پایان دریافت بار

3

11:35:00

MD82

دو شنبه

11:25

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ايرتور

IRB901

تبریز

نشست | پایان دریافت بار

8

11:50:00

MD82

دو شنبه

11:30

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

کیش

KIS7507

کرمانشاه

نشست | پایان دریافت بار

7

11:35:00

MD82

دو شنبه

11:35

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

IRC852

زاهدان

نشست | پایان دریافت بار

2

11:45:00

340

دو شنبه

11:40

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6952

یزد

نشست | پایان دریافت بار

3

12:50:00

MD82

دو شنبه

11:45

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپین

CPN022

تهران

نشست | پایان دریافت بار

4

12:00:00

737-600

دو شنبه

11:45

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5262

قشم

نشست | پایان دریافت بار

5

11:55:00

MDC-DC-3

دو شنبه

12:00

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

IRM1059

کرمان

نشست | پایان دریافت بار

3

12:10:00

A300-600

دو شنبه

12:15

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4031

تهران

نشست | پایان دریافت بار

7

12:35:00

MD82

دو شنبه

12:30

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6925

کرمان

باطل شد |

MD82

دو شنبه

12:45

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

TBN6284

ساری

نشست | پایان دریافت بار

4

13:15:00

MD.88

دو شنبه

13:00

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4108

اصفهان

نشست | پایان دریافت بار

5

12:45:00

MD82

دو شنبه

13:00

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

معراج

MRJ2862

اصفهان

نشست | پایان دریافت بار

3

13:35:00

A320

دو شنبه

13:30

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

IRC828

رامسر

نشست | پایان دریافت بار

5

13:40:00

ATR-72-200/210

دو شنبه

13:45

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

IRM1045

کیش

نشست | پایان دریافت بار

4

14:05:00

A300-600

دو شنبه

14:00

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

IRC836

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

5

15:05:00

A320

دو شنبه

14:10

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

TBN6252

تهران

نشست | پایان دریافت بار

3

14:45:00

RJ85

دو شنبه

14:15

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

کیش

KIS7488

ساری

نشست | پایان دریافت بار

4

14:45:00

MD82

دو شنبه

14:45

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

IRM1035

تهران

نشست | پایان دریافت بار

3

15:05:00

A300-600

دو شنبه

15:00

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4097

تهران

نشست | پایان دریافت بار

7

15:35:00

MD82

دو شنبه

15:15

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

TBN6324

تهران

نشست | پایان دریافت بار

2

16:50:00

MD82

دو شنبه

15:15

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5217

تبریز

نشست | پایان دریافت بار

5

15:30:00

MDC-DC-3

دو شنبه

15:30

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5295

تهران

نشست | پایان دریافت بار

6

16:40:00

MDC-DC-3

دو شنبه

15:30

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

اترک

ATR1911

کیش

نشست | پایان دریافت بار

3

16:45:00

A320

دو شنبه

16:00

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم

QSM1250

تهران

نشست | پایان دریافت بار

5

16:45:00

100

دو شنبه

16:05

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5215

تبریز

نشست | پایان دریافت بار

5

16:10:00

MDC-DC-3

دو شنبه

16:10

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4045

تهران

نشست | پایان دریافت بار

7

16:20:00

MD82

دو شنبه

16:15

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA466

تهران

نشست | پایان دریافت بار

16:55:00

MDC-DC-8-50

دو شنبه

16:20

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5229

تهران

تاخیر |

MDC-DC-3

دو شنبه

16:25

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپین

CPN040

تهران

نشست | پایان دریافت بار

17:10:00

MD82

دو شنبه

16:25

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم

QSM1202

تهران

نشست | دریافت بار از نقاله

6

17:15:00

ATR-72-500

دو شنبه

16:45

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6913

اهواز

نشست | دریافت بار از نقاله

4

17:05:00

MD82

دو شنبه

16:45

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

IRC610

تهران

نشست |

17:25:00

B.727

دو شنبه

16:50

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

اترک

ATR1919

تهران

نشست |

3

17:20:00

A320

دو شنبه

17:00

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپین

CPN024

تهران

تاخیر |

MD82

دو شنبه

17:20

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

TBN6288

رشت

نشست |

2

17:25:00

MD.88

دو شنبه

17:30

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5290

شیراز

طبق برنامه |

MDC-DC-3

دو شنبه

18:00

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

TBN6258

تهران

طبق برنامه |

MD.88

دو شنبه

18:10

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

کیش

KIS7570

شیراز

طبق برنامه |

MD82

دو شنبه

18:15

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

IRC619

یزد

طبق برنامه |

B.727

دو شنبه

18:25

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

TBN6256

تهران

طبق برنامه |

RJ85

دو شنبه

18:40

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

سپهران

SHI4300

شیراز

طبق برنامه |

737-600

دو شنبه

18:50

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4095

تهران

طبق برنامه |

A319

دو شنبه

19:00

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

کیش

KIS7448

شیراز

طبق برنامه |

MD82

دو شنبه

19:00

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4110

شیراز

طبق برنامه |

MD82

دو شنبه

19:00

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4073

تهران

طبق برنامه |

A320

دو شنبه

20:20

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4102

اصفهان

طبق برنامه |

MD82

دو شنبه

20:30

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA468

تهران

طبق برنامه |

100

دو شنبه

20:35

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA226

ساری

طبق برنامه |

100

دو شنبه

20:45

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم

QSM1204

اصفهان

طبق برنامه |

ATR-72-500

دو شنبه

21:00

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

IRC602

تهران

طبق برنامه |

737-300

دو شنبه

21:15

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

TBN6208

اصفهان

طبق برنامه |

MD.88

دو شنبه

21:20

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

IRM1037

تهران

طبق برنامه |

A300-600

دو شنبه

21:20

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5258

اهواز

طبق برنامه |

MDC-DC-3

دو شنبه

21:30

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5211

تهران

طبق برنامه |

737-300

دو شنبه

21:30

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6909

کرمانشاه

طبق برنامه |

MD82

دو شنبه

21:35

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپین

CPN028

تهران

طبق برنامه |

MD82

دو شنبه

22:00

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

TBN6224

تهران

طبق برنامه |

MD.88

دو شنبه

22:10

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

TBN6342

تهران

باطل شد |

MD82

دو شنبه

22:20

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

TBN6210

اصفهان

طبق برنامه |

MD.88

دو شنبه

22:20

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

سپهران

SHI4319

تهران

طبق برنامه |

737-600

دو شنبه

23:00

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

TBN6266

یزد

طبق برنامه |

RJ85

دو شنبه

23:15

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

IRM1047

بندرعباس

طبق برنامه |

A300-600

دو شنبه

23:15

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6919

کیش

طبق برنامه |

MD82

دو شنبه

23:20

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

TBN6254

تهران

طبق برنامه |

MD.88

دو شنبه

23:40

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4093

تهران

طبق برنامه |

MD82

دو شنبه

23:45

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5294

آبادان

طبق برنامه |

MDC-DC-3

دو شنبه

23:59

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4027

تهران

طبق برنامه |

MD82

دو شنبه

23:59

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4001

تهران

طبق برنامه |

A320

سه شنبه

00:30

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ايرتور

IRB960

تهران

طبق برنامه |

MD82

سه شنبه

00:30

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

TBN6250

شیراز

طبق برنامه |

MD82

سه شنبه

01:00

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4057

تهران

طبق برنامه |

A320

سه شنبه

01:10

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA260

تهران

طبق برنامه |

MDC-DC-8-50

سه شنبه

07:25

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ايرتور

IRB966

تهران

طبق برنامه |

MD82

سه شنبه

08:00

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

IRC600

تهران

طبق برنامه |

100

سه شنبه

08:00

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

معراج

MRJ2802

تهران

طبق برنامه |

A320

سه شنبه

09:15

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA482

یزد

طبق برنامه |

100

سه شنبه

09:20

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5286

تهران

طبق برنامه |

MDC-DC-3

سه شنبه

09:30

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

IRM1033

تهران

طبق برنامه |

A300-600

سه شنبه

09:30

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

سپهران

SHI4310

تهران

طبق برنامه |

737-600

سه شنبه

10:00

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ايرتور

IRB968

تهران

طبق برنامه |

MD82

سه شنبه

10:00

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

IRC852

زاهدان

طبق برنامه |

A320

سه شنبه

10:00

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم

QSM1252

تهران

طبق برنامه |

ATR-72-500

سه شنبه

10:05

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

TBN6256

تهران

طبق برنامه |

MD.88

سه شنبه

10:10

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5215

تبریز

طبق برنامه |

MDC-DC-3

سه شنبه

10:25

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4091

تهران

طبق برنامه |

MD82

سه شنبه

10:25

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

کیش

KIS7069

تهران

طبق برنامه |

MD82

سه شنبه

10:30

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

اترک

ATR1917

تهران

طبق برنامه |

A320

سه شنبه

10:40

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

پويا

PYA2350

تهران

طبق برنامه |

AN-72

سه شنبه

10:45

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5266

شیراز

طبق برنامه |

737-300

سه شنبه

10:50

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپین

CPN026

تهران

طبق برنامه |

MD82

سه شنبه

10:50

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6920

عسلویه

طبق برنامه |

737-600

سه شنبه

11:00

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6963

رشت

طبق برنامه |

MD82

سه شنبه

11:00

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5233

تهران

طبق برنامه |

MDC-DC-3

سه شنبه

11:10

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

TBN6222

تهران

طبق برنامه |

MD.88

سه شنبه

11:15

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6959

اصفهان

طبق برنامه |

MD82

سه شنبه

11:30

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ايرتور

IRB901

تبریز

طبق برنامه |

MD82

سه شنبه

11:30

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

TBN6220

خرم‌آباد

طبق برنامه |

RJ85

سه شنبه

11:30

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپین

CPN022

تهران

طبق برنامه |

737-600

سه شنبه

11:45

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5310

زنجان

طبق برنامه |

MDC-DC-3

سه شنبه

12:00

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6952

یزد

طبق برنامه |

737-600

سه شنبه

12:00

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5225

یزد

طبق برنامه |

MDC-DC-3

سه شنبه

12:00

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

IRM1059

کرمان

طبق برنامه |

A300-600

سه شنبه

12:15

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

IRC3961

اراک

طبق برنامه |

100

سه شنبه

12:15

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

TBN6208

اصفهان

باطل شد |

MD.88

سه شنبه

12:20

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4031

تهران

طبق برنامه |

MD82

سه شنبه

12:30

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

کیش

KIS7446

اصفهان

طبق برنامه |

MD82

سه شنبه

13:00

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ايرتور

IRB964

تهران

طبق برنامه |

MD82

سه شنبه

13:00

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4108

اصفهان

طبق برنامه |

MD82

سه شنبه

13:00

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم

QSM1267

زابل

طبق برنامه |

ATR-72-500

سه شنبه

13:40

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

TBN6252

تهران

طبق برنامه |

MD.88

سه شنبه

14:15

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4057

تهران

طبق برنامه |

MD82

سه شنبه

14:15

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

معراج

MRJ2872

تبریز

باطل شد |

A320

سه شنبه

14:30

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4104

شهرکرد

طبق برنامه |

A320

سه شنبه

15:00

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

IRM1035

تهران

طبق برنامه |

A300-600

سه شنبه

15:00

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

TBN6324

تهران

طبق برنامه |

MD82

سه شنبه

15:15

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA268

تهران

طبق برنامه |

A320

سه شنبه

15:20

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5217

تبریز

طبق برنامه |

MDC-DC-3

سه شنبه

15:30

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ايرتور

IRB905

رشت

طبق برنامه |

MDC-DC-3

سه شنبه

15:30

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

IRC3928

چابهار

طبق برنامه |

A320

سه شنبه

15:40

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپین

CPN040

تهران

طبق برنامه |

MD82

سه شنبه

15:45

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6923

ساری

طبق برنامه |

737-600

سه شنبه

15:45

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5295

تهران

طبق برنامه |

MDC-DC-3

سه شنبه

15:55

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

اترک

ATR1919

تهران

طبق برنامه |

A320

سه شنبه

15:55

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

کیش

KIS7448

شیراز

طبق برنامه |

MD82

سه شنبه

16:00

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

IRC605

نوشهر

طبق برنامه |

100

سه شنبه

16:05

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4045

تهران

طبق برنامه |

A320

سه شنبه

16:15

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6937

قشم

باطل شد |

MD82

سه شنبه

16:15

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم

QSM1202

تهران

طبق برنامه |

ATR-72-500

سه شنبه

16:35

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5252

همدان

طبق برنامه |

MDC-DC-3

سه شنبه

17:00

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

کیش

KIS7072

کیش

طبق برنامه |

A320

سه شنبه

17:00

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA460

تهران

طبق برنامه |

100

سه شنبه

17:00

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5292

کیش

طبق برنامه |

MDC-DC-3

سه شنبه

17:20

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

TBN6288

رشت

طبق برنامه |

757

سه شنبه

17:30

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

معراج

MRJ2800

تهران

طبق برنامه |

A320

سه شنبه

17:45

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5263

تهران

طبق برنامه |

737-300

سه شنبه

18:00

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

TBN6240

تهران

طبق برنامه |

MD.88

سه شنبه

18:10

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

سپهران

SHI4300

شیراز

طبق برنامه |

737-600

سه شنبه

18:50

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4124

بوشهر

طبق برنامه |

MD82

سه شنبه

19:00

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ايرتور

IRB945

بندرعباس

طبق برنامه |

MD82

سه شنبه

19:00

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4110

شیراز

طبق برنامه |

A320

سه شنبه

19:00

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

TBN6258

تهران

طبق برنامه |

MD.88

سه شنبه

19:30

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

IRC636

گرگان

طبق برنامه |

100

سه شنبه

19:45

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4073

تهران

طبق برنامه |

A320

سه شنبه

20:20

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4126

کیش

طبق برنامه |

A320

سه شنبه

20:30

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4102

اصفهان

طبق برنامه |

A320

سه شنبه

20:30

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

TBN6254

تهران

طبق برنامه |

RJ85

سه شنبه

21:00

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA356

آبادان

طبق برنامه |

A300B4

سه شنبه

21:10

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

TBN6210

اصفهان

طبق برنامه |

MD.88

سه شنبه

21:20

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6965

بوشهر

طبق برنامه |

MD82

سه شنبه

21:20

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

IRM1037

تهران

طبق برنامه |

A300-600

سه شنبه

21:20

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA390

اصفهان

طبق برنامه |

100

سه شنبه

21:25

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5258

اهواز

طبق برنامه |

MDC-DC-3

سه شنبه

21:30

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

TBN6206

اصفهان

طبق برنامه |

MD.88

سه شنبه

21:30

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA258

شیراز

طبق برنامه |

MDC-DC-8-50

سه شنبه

21:40

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

اترک

ATR1935

کرمانشاه

طبق برنامه |

A320

سه شنبه

21:45

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5211

تهران

طبق برنامه |

MDC-DC-3

سه شنبه

22:00

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5272

اصفهان

طبق برنامه |

MDC-DC-3

سه شنبه

22:00

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم

QSM1208

کرمانشاه

طبق برنامه |

100

سه شنبه

22:00

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5213

تهران

طبق برنامه |

MDC-DC-3

سه شنبه

22:10

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

TBN6224

تهران

طبق برنامه |

MD.88

سه شنبه

22:15

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

TBN6342

تهران

طبق برنامه |

MD82

سه شنبه

22:20

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4134

اهواز

طبق برنامه |

A319

سه شنبه

22:30

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

IRM1021

ساری

طبق برنامه |

BAE146

سه شنبه

22:30

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

سپهران

SHI4319

تهران

طبق برنامه |

737-600

سه شنبه

23:00

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

TBN6214

اهواز

طبق برنامه |

757

سه شنبه

23:45

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4027

تهران

طبق برنامه |

MD82

سه شنبه

23:59

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

ایران ايرتور

IRB961

تهران

پرواز كرد |

5, 6

1396-02-04 05:08

MDC-DC-3

دو شنبه

05:00

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5285

تهران

پرواز كرد |

13, 14

1396-02-04 06:04

MDC-DC-3

دو شنبه

05:45

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ايرتور

IRB969

تهران

پرواز كرد |

3, 4

1396-02-04 06:45

MD82

دو شنبه

06:00

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

TBN6251

تهران

پرواز كرد |

23

1396-02-04 06:23

MD.88

دو شنبه

06:15

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4090

تهران

پرواز كرد |

17, 18

1396-02-04 06:48

MD82

دو شنبه

06:30

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

TBN6255

تهران

پرواز كرد |

22

1396-02-04 06:55

RJ85

دو شنبه

06:45

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5261

قشم

پرواز كرد |

14

1396-02-04 07:19

MDC-DC-3

دو شنبه

07:00

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

TBN6221

تهران

پرواز كرد |

24

1396-02-04 07:44

MD.88

دو شنبه

07:30

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ايرتور

IRB965

تهران

پرواز كرد |

5, 6

1396-02-04 08:25

MD82

دو شنبه

08:00

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

TBN6341

تهران

پرواز كرد |

22

1396-02-04 08:51

MD82

دو شنبه

08:30

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

IRM1044

کیش

پرواز كرد |

19, 20, 21

1396-02-04 09:17

A300-600

دو شنبه

08:45

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

IRC601

تهران

پرواز كرد |

3, 4

1396-02-04 09:15

100

دو شنبه

08:45

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4109

اصفهان

پرواز كرد |

17, 18

1396-02-04 09:07

MD82

دو شنبه

09:00

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6924

کرمان

باطل شد |

MD82

دو شنبه

09:15

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

معراج

MRJ2863

اصفهان

پرواز كرد |

24

1396-02-04 09:46

A320

دو شنبه

09:30

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

TBN6283

ساری

پرواز كرد |

23

1396-02-04 10:19

MD.88

دو شنبه

10:00

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

معراج

MRJ2803

تهران

پرواز كرد |

19

1396-02-04 10:41

A320

دو شنبه

10:15

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5218

تبریز

پرواز كرد |

13, 14

1396-02-04 10:55

MDC-DC-3

دو شنبه

10:30

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

IRM1032

تهران

پرواز كرد |

20, 21, 22

1396-02-04 10:59

A300-600

دو شنبه

10:45

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

سپهران

SHI4311

تهران

پرواز كرد |

24

1396-02-04 11:24

737-600

دو شنبه

11:00

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

کیش

KIS7489

ساری

پرواز كرد |

30

1396-02-04 12:00

MD82

دو شنبه

11:15

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5216

تبریز

پرواز كرد |

11, 12

1396-02-04 11:44

MDC-DC-3

دو شنبه

11:20

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ايرتور

IRB8061

تهران

پرواز كرد |

5, 6

1396-02-04 12:39

MDC-DC-3

دو شنبه

11:30

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6904

اصفهان

پرواز كرد |

26

1396-02-04 11:51

MD82

دو شنبه

11:45

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

پويا

PYA2351

تهران

پرواز كرد |

23

1396-02-04 12:24

AN-72

دو شنبه

12:00

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6958

اصفهان

پرواز كرد |

22

1396-02-04 12:27

MD82

دو شنبه

12:00

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

کیش

KIS7468

تهران

پرواز كرد |

28

1396-02-04 12:17

MD82

دو شنبه

12:10

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5265

شیراز

پرواز كرد |

9, 10

1396-02-04 12:56

MDC-DC-3

دو شنبه

12:10

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6912

اهواز

پرواز كرد |

25

1396-02-04 12:44

MD82

دو شنبه

12:30

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

IRC853

زاهدان

پرواز كرد |

3, 4

1396-02-04 12:54

A320

دو شنبه

12:40

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

کیش

KIS7506

کرمانشاه

پرواز كرد |

30

1396-02-04 12:49

A320

دو شنبه

12:45

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپین

CPN023

تهران

پرواز كرد |

24

1396-02-04 13:14

MD82

دو شنبه

13:00

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

IRM1058

کرمان

پرواز كرد |

19, 20, 21

1396-02-04 13:28

A300-600

دو شنبه

13:15

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4030

تهران

پرواز كرد |

15, 16

1396-02-04 13:44

MD82

دو شنبه

13:30

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

TBN6287

رشت

پرواز كرد |

22

1396-02-04 13:48

MD.88

دو شنبه

13:30

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6953

یزد

پرواز كرد |

26

1396-02-04 14:00

MD82

دو شنبه

13:45

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5289

شیراز

پرواز كرد |

13, 14

1396-02-04 14:30

MDC-DC-3

دو شنبه

14:00

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

پويا

PYA2356

تهران

پرواز كرد |

1396-02-04 16:25

CL 600

دو شنبه

14:10

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

IRC829

رامسر

پرواز كرد |

2

1396-02-04 14:50

ATR-72-500

دو شنبه

14:25

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

معراج

MRJ2801

تهران

پرواز كرد |

23, 24

1396-02-04 14:46

A320

دو شنبه

14:30

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

TBN6223

تهران

پرواز كرد |

22

1396-02-04 15:09

MD.88

دو شنبه

14:45

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4111

شیراز

پرواز كرد |

16

1396-02-04 15:16

MD82

دو شنبه

15:00

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

IRM1030

تهران

پرواز كرد |

19, 20, 21

1396-02-04 15:25

A300-600

دو شنبه

15:00

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

IRC837

اهواز

پرواز كرد |

3, 4

1396-02-04 16:28

A320

دو شنبه

15:10

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

TBN6253

تهران

پرواز كرد |

25

1396-02-04 15:41

RJ85

دو شنبه

15:15

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4094

تهران

پرواز كرد |

17

1396-02-04 15:46

A319

دو شنبه

15:30

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

کیش

KIS7068

تهران

پرواز كرد |

30

1396-02-04 15:54

MD82

دو شنبه

15:30

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4103

اصفهان

پرواز كرد |

16

1396-02-04 16:30

MD82

دو شنبه

16:00

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

TBN6325

تهران

در حال سوار شدن |

22

MD82

دو شنبه

16:15

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5296

تهران

در حال سوار شدن |

13

MDC-DC-3

دو شنبه

16:30

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5257

اهواز

پرواز كرد |

11, 12

1396-02-04 17:30

MDC-DC-3

دو شنبه

16:30

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4072

تهران

پرواز كرد |

17, 18

1396-02-04 17:02

A320

دو شنبه

16:30

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم

QSM1251

تهران

در حال سوار شدن |

7

100

دو شنبه

16:45

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4096

تهران

پرواز كرد |

15, 16

1396-02-04 17:17

MD82

دو شنبه

16:55

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

IRM1034

تهران

پرواز كرد |

19, 20, 21

1396-02-04 17:14

A300-600

دو شنبه

17:00

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA467

تهران

در حال سوار شدن |

10

MDC-DC-9-80

دو شنبه

17:05

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5230

تهران

آماده پرواز |

5

MDC-DC-3

دو شنبه

17:10

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

اترک

ATR1912

کیش

آماده پرواز |

26

A320

دو شنبه

17:10

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم

QSM1205

اصفهان

پایان پذیرش مسافر | منتظر اعلام باشید

6

ATR-72-500

دو شنبه

17:20

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6908

کرمانشاه

در حال سوار شدن |

29

MD82

دو شنبه

17:25

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4044

تهران

آماده پرواز |

18

MD82

دو شنبه

17:30

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5236

تهران

دريافت كارت پرواز | تاخیر - 18:20

14

MDC-DC-3

دو شنبه

17:30

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

IRC611

تهران

پایان پذیرش مسافر | منتظر اعلام باشید

3

B.727

دو شنبه

17:50

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

اترک

ATR1920

تهران

دريافت كارت پرواز |

27

A320

دو شنبه

18:00

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپین

CPN027

تهران

دريافت كارت پرواز |

24

MD82

دو شنبه

18:00

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ايرتور

IRB900

تبریز

دريافت كارت پرواز |

11, 12

MD82

دو شنبه

18:05

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6918

کیش

دريافت كارت پرواز |

26

MD82

دو شنبه

18:20

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

IRM1046

بندرعباس

| تاخیر - 20:30

A300-600

دو شنبه

18:30

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

TBN6209

اصفهان

دريافت كارت پرواز |

22, 23

MD.88

دو شنبه

18:45

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5293

آبادان

دريافت كارت پرواز |

13

MDC-DC-3

دو شنبه

19:00

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

کیش

KIS7571

شیراز

دريافت كارت پرواز |

30

MD82

دو شنبه

19:00

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

TBN6257

تهران

طبق برنامه |

24

MD.88

دو شنبه

19:10

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

IRC618

یزد

طبق برنامه |

B.727

دو شنبه

19:25

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

TBN6265

یزد

طبق برنامه |

26

RJ85

دو شنبه

19:45

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

سپهران

SHI4318

تهران

طبق برنامه |

19

737-600

دو شنبه

19:50

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

کیش

KIS7449

شیراز

طبق برنامه |

MD82

دو شنبه

20:00

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4026

تهران

طبق برنامه |

15

A319

دو شنبه

20:30

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4099

تهران

طبق برنامه |

A320

دو شنبه

21:00

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA469

تهران

طبق برنامه |

100

دو شنبه

21:15

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA269

تهران

طبق برنامه |

100

دو شنبه

21:20

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4056

تهران

طبق برنامه |

16

A320

دو شنبه

21:30

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم

QSM1203

تهران

طبق برنامه |

ATR-72-500

دو شنبه

21:40

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

IRC603

تهران

طبق برنامه |

737-300

دو شنبه

22:15

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5212

تهران

طبق برنامه |

737-300

دو شنبه

22:30

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

IRM1036

تهران

طبق برنامه |

A300-600

دو شنبه

22:30

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

TBN6207

اصفهان

طبق برنامه |

MD.88

دو شنبه

22:40

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپین

CPN041

تهران

طبق برنامه |

MD82

دو شنبه

22:45

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپین

CPN029

تهران

طبق برنامه |

MD82

دو شنبه

23:00

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

سپهران

SHI4301

شیراز

طبق برنامه |

737-600

دو شنبه

23:50

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ايرتور

IRB961

تهران

طبق برنامه |

MDC-DC-3

سه شنبه

05:00

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5285

تهران

طبق برنامه |

MDC-DC-3

سه شنبه

05:45

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ايرتور

IRB969

تهران

طبق برنامه |

MD82

سه شنبه

06:00

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4090

تهران

طبق برنامه |

MD82

سه شنبه

06:30

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

TBN6219

خرم‌آباد

طبق برنامه |

RJ85

سه شنبه

06:45

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6962

رشت

طبق برنامه |

MD82

سه شنبه

07:00

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

TBN6257

تهران

طبق برنامه |

MD.88

سه شنبه

07:00

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

TBN6221

تهران

طبق برنامه |

MD.88

سه شنبه

07:30

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5309

زنجان

طبق برنامه |

MDC-DC-3

سه شنبه

08:00

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA391

اصفهان

طبق برنامه |

MDC-DC-9-80

سه شنبه

08:10

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

TBN6341

تهران

طبق برنامه |

MD82

سه شنبه

08:30

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

IRC3960

اراک

طبق برنامه |

100

سه شنبه

08:45

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4109

اصفهان

طبق برنامه |

MD82

سه شنبه

09:00

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ايرتور

IRB967

تهران

طبق برنامه |

MD82

سه شنبه

09:00

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

معراج

MRJ2873

تبریز

باطل شد |

A320

سه شنبه

09:30

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA483

یزد

طبق برنامه |

100

سه شنبه

09:55

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4105

شهرکرد

طبق برنامه |

A320

سه شنبه

10:00

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

معراج

MRJ2803

تهران

طبق برنامه |

A320

سه شنبه

10:15

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5218

تبریز

طبق برنامه |

MDC-DC-3

سه شنبه

10:30

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم

QSM1266

زابل

طبق برنامه |

ATR-72-500

سه شنبه

10:45

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

IRM1032

تهران

طبق برنامه |

A300-600

سه شنبه

10:45

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

IRC3929

چابهار

طبق برنامه |

A320

سه شنبه

10:50

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

سپهران

SHI4311

تهران

طبق برنامه |

737-600

سه شنبه

11:00

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

TBN6255

تهران

طبق برنامه |

MD.88

سه شنبه

11:10

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5216

تبریز

طبق برنامه |

MDC-DC-3

سه شنبه

11:25

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

کیش

KIS7068

تهران

طبق برنامه |

MD82

سه شنبه

11:30

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ايرتور

IRB904

رشت

طبق برنامه |

MDC-DC-3

سه شنبه

11:35

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

اترک

ATR1918

تهران

طبق برنامه |

A320

سه شنبه

11:45

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6936

قشم

باطل شد |

MD82

سه شنبه

11:45

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5265

شیراز

طبق برنامه |

737-300

سه شنبه

11:50

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپین

CPN027

تهران

طبق برنامه |

MD82

سه شنبه

11:50

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5291

کیش

طبق برنامه |

MDC-DC-3

سه شنبه

12:00

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6921

عسلویه

طبق برنامه |

737-600

سه شنبه

12:00

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپین

CPN025

تهران

طبق برنامه |

MD82

سه شنبه

12:20

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

TBN6251

تهران

طبق برنامه |

RJ85

سه شنبه

12:30

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6958

اصفهان

طبق برنامه |

MD82

سه شنبه

12:45

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5226

یزد

طبق برنامه |

MDC-DC-3

سه شنبه

13:00

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5251

همدان

طبق برنامه |

MDC-DC-3

سه شنبه

13:00

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

IRC604

نوشهر

طبق برنامه |

100

سه شنبه

13:00

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6922

ساری

طبق برنامه |

MD82

سه شنبه

13:05

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

IRM1058

کرمان

طبق برنامه |

A300-600

سه شنبه

13:15

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6953

یزد

طبق برنامه |

737-600

سه شنبه

13:25

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

TBN6207

اصفهان

باطل شد |

MD.88

سه شنبه

13:30

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4030

تهران

طبق برنامه |

MD82

سه شنبه

13:30

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

TBN6287

رشت

طبق برنامه |

757

سه شنبه

13:30

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

کیش

KIS7447

اصفهان

طبق برنامه |

MD82

سه شنبه

13:45

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4125

بوشهر

طبق برنامه |

MD82

سه شنبه

14:00

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ايرتور

IRB944

بندرعباس

طبق برنامه |

MD82

سه شنبه

14:00

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم

QSM1253

تهران

طبق برنامه |

ATR-72-500

سه شنبه

14:15

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

TBN6223

تهران

طبق برنامه |

MD.88

سه شنبه

14:45

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4111

شیراز

طبق برنامه |

MD82

سه شنبه

15:00

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

TBN6253

تهران

طبق برنامه |

MD.88

سه شنبه

15:15

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4127

کیش

طبق برنامه |

A320

سه شنبه

15:30

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4103

اصفهان

طبق برنامه |

A319

سه شنبه

16:00

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA357

آبادان

طبق برنامه |

A320

سه شنبه

16:05

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

TBN6325

تهران

طبق برنامه |

MD82

سه شنبه

16:15

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5257

اهواز

طبق برنامه |

MDC-DC-3

سه شنبه

16:30

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

IRC853

زاهدان

طبق برنامه |

A320

سه شنبه

16:30

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4072

تهران

طبق برنامه |

A320

سه شنبه

16:35

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپین

CPN023

تهران

طبق برنامه |

MD82

سه شنبه

16:40

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

اترک

ATR1936

کرمانشاه

طبق برنامه |

A320

سه شنبه

16:45

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

IRC601

تهران

طبق برنامه |

100

سه شنبه

16:45

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5296

تهران

طبق برنامه |

MDC-DC-3

سه شنبه

17:00

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

IRM1034

تهران

طبق برنامه |

A300-600

سه شنبه

17:00

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

کیش

KIS7449

شیراز

طبق برنامه |

MD82

سه شنبه

17:05

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4135

اهواز

طبق برنامه |

A319

سه شنبه

17:10

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6964

بوشهر

طبق برنامه |

MD82

سه شنبه

17:10

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم

QSM1209

کرمانشاه

طبق برنامه |

100

سه شنبه

17:15

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4044

تهران

طبق برنامه |

A320

سه شنبه

17:30

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA259

شیراز

طبق برنامه |

100

سه شنبه

17:45

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5271

اصفهان

طبق برنامه |

MDC-DC-3

سه شنبه

18:00

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

کیش

KIS7073

کیش

طبق برنامه |

A320

سه شنبه

18:00

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ايرتور

IRB900

تبریز

طبق برنامه |

MD82

سه شنبه

18:05

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5234

تهران

طبق برنامه |

MDC-DC-3

سه شنبه

18:20

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

معراج

MRJ2801

تهران

طبق برنامه |

A320

سه شنبه

18:45

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5264

تهران

طبق برنامه |

737-300

سه شنبه

19:00

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

TBN6213

اهواز

طبق برنامه |

757

سه شنبه

19:00

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

TBN6239

تهران

طبق برنامه |

MD.88

سه شنبه

19:10

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

سپهران

SHI4318

تهران

طبق برنامه |

737-600

سه شنبه

19:50

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ايرتور

IRB965

تهران

طبق برنامه |

MD82

سه شنبه

20:00

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4026

تهران

طبق برنامه |

MD82

سه شنبه

20:30

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

IRC637

گرگان

طبق برنامه |

100

سه شنبه

20:30

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

TBN6203

اصفهان

طبق برنامه |

MD.88

سه شنبه

20:40

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4056

تهران

طبق برنامه |

MD82

سه شنبه

21:30

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA269

تهران

طبق برنامه |

100

سه شنبه

21:55

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA261

تهران

طبق برنامه |

100

سه شنبه

22:00

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپین

CPN041

تهران

طبق برنامه |

MD82

سه شنبه

22:20

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA461

تهران

طبق برنامه |

A320

سه شنبه

22:25

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

TBN6209

اصفهان

طبق برنامه |

MD.88

سه شنبه

22:30

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

IRM1036

تهران

طبق برنامه |

A300-600

سه شنبه

22:30

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

اترک

ATR1920

تهران

طبق برنامه |

A320

سه شنبه

22:40

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

قشم

QSM1203

تهران

طبق برنامه |

ATR-72-500

سه شنبه

22:40

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

TBN6205

اصفهان

طبق برنامه |

MD.88

سه شنبه

22:45

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5214

تهران

طبق برنامه |

MDC-DC-3

سه شنبه

23:00

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5212

تهران

طبق برنامه |

MDC-DC-3

سه شنبه

23:30

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

IRM1020

ساری

طبق برنامه |

BAE146

سه شنبه

23:30

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

سپهران

SHI4301

شیراز

طبق برنامه |

737-600

سه شنبه

23:50

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

ترکیش

THY888

استانبول

نشست | پایان دریافت بار

3

01:45:00

A320

دو شنبه

01:40

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

امارات

UAE965

دبی

نشست | پایان دریافت بار

1

01:25:00

B777

دو شنبه

01:45

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

IRM1169

نجف

نشست | پایان دریافت بار

1

05:40:00

A300-600

دو شنبه

02:30

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

هواپيمايي قطر

QTR494

دوحه

نشست | پایان دریافت بار

1

04:10:00

B777

دو شنبه

04:20

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG3084

نجف

نشست | پایان دریافت بار

1

11:30:00

A320

دو شنبه

12:00

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

العراقيه

IAW161

بغداد

نشست | پایان دریافت بار

3

11:50:00

737-600

دو شنبه

12:00

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

کویت

KAC511

کویت

نشست | پایان دریافت بار

2

12:20:00

A320

دو شنبه

12:25

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG3094

نجف

نشست | پایان دریافت بار

1

13:50:00

A320

دو شنبه

14:00

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

العربیه

ABY205

شارجه

نشست | پایان دریافت بار

5

14:20:00

A320

دو شنبه

14:10

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA3430

نجف

نشست | پایان دریافت بار

2

14:20:00

A300B4

دو شنبه

14:15

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA662

بیروت

نشست | پایان دریافت بار

3

13:50:00

A310

دو شنبه

14:40

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

فلای دبی

FDB251

دبی

نشست | پایان دریافت بار

4

14:45:00

737-700

دو شنبه

14:45

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

معراج

MRJ4800

نجف

تاخیر - 02:45 |

A300-600

دو شنبه

15:30

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5432

نجف

نشست | دریافت بار از نقاله

1

17:00:00

A320

دو شنبه

16:00

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

IRM1179

نجف

تاخیر |

A300-600

دو شنبه

16:40

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

عمان ایر

OMA453

مسقط

نشست |

3

17:20:00

737-800

دو شنبه

17:00

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

العراقيه

IAW117

نجف

طبق برنامه |

737-600

دو شنبه

19:00

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG3074

نجف

طبق برنامه |

A320

دو شنبه

19:30

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

ترکیش

THY888

استانبول

طبق برنامه |

A320

سه شنبه

01:40

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

هواپيمايي قطر

QTR494

دوحه

طبق برنامه |

B777

سه شنبه

04:20

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

عمان ایر

OMA451

مسقط

باطل شد |

737-800

سه شنبه

04:20

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

IRM1148

کابل

طبق برنامه |

A300-600

سه شنبه

09:35

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

امارات

UAE967

دبی

طبق برنامه |

B777

سه شنبه

10:15

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG3016

نجف

طبق برنامه |

A320

سه شنبه

10:30

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

کام ایر

KMF401

مزارشریف

طبق برنامه |

M83

سه شنبه

11:30

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG3074

نجف

طبق برنامه |

A320

سه شنبه

12:00

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

العراقيه

IAW161

بغداد

طبق برنامه |

737-600

سه شنبه

12:00

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

TBN7268

نجف

طبق برنامه |

737-500

سه شنبه

12:15

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG3094

نجف

طبق برنامه |

A320

سه شنبه

14:00

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

العربیه

ABY205

شارجه

طبق برنامه |

A320

سه شنبه

14:10

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

معراج

MRJ4800

نجف

طبق برنامه |

A300-600ST

سه شنبه

15:00

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

IRM1169

نجف

طبق برنامه |

A300-600

سه شنبه

17:00

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

فلای دبی

FDB251

دبی

طبق برنامه |

737-700

سه شنبه

18:40

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

العراقيه

IAW117

نجف

طبق برنامه |

737-600

سه شنبه

19:00

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

ترکیش

THY889

استانبول

پرواز كرد |

1396-02-04 03:03

A320

دو شنبه

02:35

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

امارات

UAE966

دبی

پرواز كرد |

1396-02-04 03:22

B777

دو شنبه

03:25

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

IRM1176

بغداد

پرواز كرد |

1396-02-04 07:40

A300-600

دو شنبه

05:00

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

هواپيمايي قطر

QTR495

دوحه

پرواز كرد |

1396-02-04 05:22

A330

دو شنبه

05:20

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG3085

نجف

پرواز كرد |

1396-02-04 06:15

A320

دو شنبه

06:00

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG3095

نجف

پرواز كرد |

1396-02-04 08:04

A320

دو شنبه

08:00

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

العراقيه

IAW118

نجف

پرواز كرد |

1396-02-04 13:16

737-600

دو شنبه

13:00

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

کویت

KAC512

کویت

پرواز كرد |

1396-02-04 13:50

A320

دو شنبه

13:30

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG3075

نجف

پرواز كرد |

1396-02-04 14:24

A320

دو شنبه

14:00

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

العربیه

ABY206

شارجه

پرواز كرد |

1396-02-04 15:19

A320

دو شنبه

14:50

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA3431

نجف

پرواز كرد |

1396-02-04 17:00

A300B4

دو شنبه

15:15

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

فلای دبی

FDB252

دبی

پرواز كرد |

1396-02-04 15:57

737-700

دو شنبه

15:45

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA663

بیروت

پرواز كرد |

1396-02-04 17:11

A310

دو شنبه

16:10

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

معراج

MRJ4801

نجف

تاخیر - 04:15 |

A300-600ST

دو شنبه

17:00

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

آتا

TBZ5433

نجف

پایان پذیرش مسافر | منتظر اعلام باشید

A320

دو شنبه

17:30

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

عمان ایر

OMA454

مسقط

پایان پذیرش مسافر | منتظر اعلام باشید

737-800

دو شنبه

18:00

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

العراقيه

IAW162

بغداد

دريافت كارت پرواز |

737-600

دو شنبه

20:00

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

ترکیش

THY889

استانبول

طبق برنامه |

A320

سه شنبه

02:35

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

IRM1149

کابل

طبق برنامه |

A300-600

سه شنبه

04:45

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

عمان ایر

OMA452

مسقط

باطل شد |

737-800

سه شنبه

05:10

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

هواپيمايي قطر

QTR495

دوحه

طبق برنامه |

A330

سه شنبه

05:20

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG3075

نجف

طبق برنامه |

A320

سه شنبه

06:00

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

تابان

TBN7267

نجف

طبق برنامه |

737-500

سه شنبه

06:30

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG3095

نجف

طبق برنامه |

A320

سه شنبه

08:00

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

IRM1168

نجف

طبق برنامه |

A300-600

سه شنبه

10:45

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG3019

بغداد

طبق برنامه |

A320

سه شنبه

11:15

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

امارات

UAE968

دبی

طبق برنامه |

B777

سه شنبه

11:45

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

کام ایر

KMF402

مزارشریف

طبق برنامه |

M83

سه شنبه

12:30

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

العراقيه

IAW118

نجف

طبق برنامه |

737-600

سه شنبه

13:00

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

زاگرس

IZG3085

نجف

طبق برنامه |

A320

سه شنبه

14:00

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

العربیه

ABY206

شارجه

طبق برنامه |

A320

سه شنبه

14:50

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

معراج

MRJ4801

نجف

طبق برنامه |

A300-600

سه شنبه

16:30

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

العراقيه

IAW162

بغداد

طبق برنامه |

737-600

سه شنبه

20:00

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

فلای دبی

FDB252

دبی

طبق برنامه |

737-700

سه شنبه

20:05

۵ اردیبهشت ۱۳۹۶