شناسنامه خدمات شناسنامه خدمات

ردیف

کد شناسنامه خدمت

عنوان خدمت

1

13051753000

ارائه خدمات ترافیک هوایی

2

13051754000

ارائه و راهبری زیر ساخت های مرتبط با سامانه پذیرش مسافر

3

13051755000

ارائه محل استقرار و زیر ساختهای فرودگاه

4

13051756000

صدور مجوز تردد دسترسی

5

13051757000

اعلان پرواز