اخبار اخبار

۱۵ آبان ۱۴۰۰
دوره آموزشي رفتار شناسي حريق با حضور کارشناسان و آتشنشانان هدايت زميني فرودگاه هاي کشور در فرودگاه مشهد برگزار شد
۱۲ آبان ۱۴۰۰
کميته عمليات زمستاني فرودگاه مشهد با حضور تمامي ارگان هاي مستقر در مجموعه تشکيل جلسه داد.
۱۲ آبان ۱۴۰۰
سومين نشست هماهنگي و برنامه ريزي کميته بهره وري اداره کل فرودگاه هاي استان در مجتمع رفاهي فرودگاه مشهد تشکيل شد.
۱۱ آبان ۱۴۰۰
آگهي تجديد فراخوان عمومي پيمانکاران مناقصه عمومي دو مرحله اي برق رساني به موتورخانه تاسيسات ساختمان توسعه ترمينال داخلي فرودگاه مشهد منتشر گرديد.
۹ آبان ۱۴۰۰
آگهي فراخوان عمومي شناسايي سرمايه گذار احداث جايگاه CIPفرودگاه مشهد منتشر شد.
۹ آبان ۱۴۰۰
آيين تکريم و معارفه مدير جديد شعبه هواپيمايي ايران اير در مشهد مقدس با حضور مديرکل فرودگاه هاي استان برگزار گرديد.