اخبار اخبار

۸ آبان ۱۳۹۶
فرودگاه مشهد ميزبان23 نفر از كارشناسان ادارات مهندسي الكترونيك فرودگاه هاي كشور است
۷ آبان ۱۳۹۶
حضور كارشناسان 7 فرودگاه كشور در دوره ي آموزشی پودمان مصوب تخصصی استاندارد سیستم های مخابرات هواپیمایی
۲ آبان ۱۳۹۶
فرودگاه بين المللي شهيد هاشمي نژاد مشهد در صدر بهترين فرودگاه ايران در نظر سنجي كن نيوز