اخبار اخبار

۳۰ فروردين ۱۴۰۱
مدير کل فرودگاه هاي استان خراسان رضوي : عزم جدي برتکميل و بهره برداري از فرودگاه گناباد
۳۰ فروردين ۱۴۰۱
اماني بني : خدمت رساني به زائرين خارجي نقطه مشترک همکاري گمرکات خراسان و فرودگاه مشهد
۲۴ فروردين ۱۴۰۱
برگزاري جلسه کنترل پروژه توسعه ترمينال داخلي فرودگاه مشهد
۲۲ فروردين ۱۴۰۱
اولين جلسه مکان يابي و امکان سنجي فرودگاه جديد مشهد
۲۲ فروردين ۱۴۰۱
تقدير از امانتداران فرودگاه مشهد
۲۲ فروردين ۱۴۰۱
تقدير از فضا آرايي و گل آرايي نوروز فرودگاه مشهد