خدمات حمل و نقل عمومی خدمات حمل و نقل عمومی

وسائط نقليه عمومي ذيل  به صورت فعال آماده  خدمت رساني به زائرين و مسافرين محترم ميباشند

 تاكسيراني 

 

 

 اتوبوسراني

 

 

قطارشهري