اطلاعات مدیران اطلاعات مدیران

نام و نام خانوادگی

سمت

شمارتماس

شماره فکس

پست الکترونیک

محمدباقر قاسم زاده

مدیرکل

3400001

3400042

m.ghasemzadeh@airport.ir

علي همتي

معاون توسعه مدیریت و منابع

3400001

3400042

a.hemmati@airport.ir

محمد اسماعیل موسوی

معاون بازرگانی

3400001

3400042

m.mousavi@airport.ir

محسن عیدی زاده

معاون عملیات هوانوردی

3400001

3400042

m.eidizadeh@airport.ir