برنامه پروازی ورودی حج تمتع سال 98 فرودگاه مشهد برنامه پروازی ورودی حج تمتع سال 98 فرودگاه مشهد


فرودگاه
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مبدا
وضعیت
وضعیت
ساعت
ساعت
تاریخ
تاریخ
شماره کاروان
شماره کاروان
ايران اير 1467 جده به زمين نشست |15:33 15:45 1398/05/31

49008- 19024-19309

ايران اير 1463 جده به زمين نشست |02:28 02:45 1398/06/01

19309.40029.19120

ايران اير 1571 جده به زمين نشست |14:13 14:15 1398/06/01

19120.19130

ايران اير 1581 جده به زمين نشست |19:19 17:45 1398/06/01

40010.19013.49008

ايران اير 1551 جده به زمين نشست |02:00 01:15 1398/06/02

19013.19206.49008

ايران اير 1417 جده به زمين نشست |15:39 15:45 1398/06/02

19025.19208.19052

ايران اير 1405 جده به زمين نشست |03:06 02:45 1398/06/03

19052.19209.19081

ايران اير 1507 جده به زمين نشست |00:58 00:30 1398/06/04

19081.19376.39009

ايران اير 1461 جده به زمين نشست |22:56 22:15 1398/06/04

19464.19037.39013.39014.39032

ايران اير 1467 جده به زمين نشست |23:18 00:15 1398/06/05

19037.40009.49008.19203

ايران اير 1463 جده به زمين نشست |01:54 02:15 1398/06/05

19203-19463

ايران اير 1583 مدينه به زمين نشست |15:50 16:20 1398/06/05

19202.19180

ايران اير 1557 جده به زمين نشست |18:24 17:45 1398/06/05

19463.40103.49008.19006.

ايران اير 1567 جده به زمين نشست |23:14 22:15 1398/06/05

19006.19001.49008

ايران اير 1425 مدينه به زمين نشست |12:05 11:50 1398/06/06

40030.19026

ايران اير 1429 مدينه به زمين نشست |11:30 12:20 1398/06/06

19026.19443

ايران اير 1433 مدينه به زمين نشست |15:35 13:20 1398/06/06

19443.19438.40001

ايران اير 1415 مدينه به زمين نشست |19:02 18:40 1398/06/06

19438.19105.19023

ايران اير 1421 جده به زمين نشست |06:28 23:45 1398/06/06

40102.19035

ايران اير 1511 جده به زمين نشست |00:43 00:45 1398/06/07

19032.19071.39037

ايران اير 1423 جده به زمين نشست |00:33 01:15 1398/06/07

19035-19085-39016-39018-19021

ايران اير 1525 مدينه به زمين نشست |10:30 11:50 1398/06/07

19023.19198

ايران اير 1533 مدينه به زمين نشست |13:36 13:50 1398/06/07

19198.19174.19177

ايران اير 1503 جده به زمين نشست |20:02 20:45 1398/06/07

19021-40013-49008-19032

ايران اير 1475 مدينه به زمين نشست |10:24 10:30 1398/06/08

19177.19017.49008.19194

ايران اير 1455 مدينه به زمين نشست |11:03 11:20 1398/06/08

19093.19048

ايران اير 1461 جده به زمين نشست |20:32 21:15 1398/06/08

19470.49008.19175

ايران اير 1463 جده به زمين نشست |22:46 23:15 1398/06/08

19175.19193.19192

ايران اير 1583 مدينه به زمين نشست |09:55 10:10 1398/06/09

19048.40510.19104

ايران اير 1559 مدينه به زمين نشست |10:33 11:20 1398/06/09

19104.19064

ايران اير 1571 جده به زمين نشست |17:23 17:15 1398/06/09

19118.19165.49008

ايران اير 1553 جده به زمين نشست |20:35 21:15 1398/06/09

19165.19210.19200

ايران اير 1557 جده به زمين نشست |22:14 23:15 1398/06/09

19200.19167.4900819158

ايران اير 1401 مدينه به زمين نشست |09:30 10:20 1398/06/10

19064.40021.35003.19447

ايران اير 1427 جده به زمين نشست |14:18 15:15 1398/06/10

19158.19371.52000

ايران اير 1415 مدينه به زمين نشست |20:11 20:55 1398/06/10

19447.19034.49008

ايران اير 1505 مدينه به زمين نشست |08:22 09:00 1398/06/11

19034.40023.19331.22143

ايران اير 1535 مدينه به زمين نشست |01:36 02:20 1398/06/12

19331.19163.19114

ايران اير 1483 مدينه به زمين نشست |09:44 10:00 1398/06/12

19114.19115

ايران اير 1479 مدينه به زمين نشست |11:18 12:50 1398/06/12

19117.19091.19115

ايران اير 1465 مدينه به زمين نشست |23:38 00:20 1398/06/13

19091.19199.19197

ايران اير 1469 مدينه به زمين نشست |04:35 04:20 1398/06/13

19197.19468.19014

ايران اير 1575 مدينه به زمين نشست |11:04 11:35 1398/06/13

19014.19020

ايران اير 1579 مدينه به زمين نشست |12:09 12:05 1398/06/13

19020.19205.19425

ايران اير 1555 مدينه به زمين نشست |13:50 14:00 1398/06/13

19425.19027.49008

ايران اير 1571 مدينه به زمين نشست |16:12 15:55 1398/06/17

19185.19191