ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

تابان

TBN6256

تهران

نشست | پایان دریافت بار

3

00:40:00

RJ85

پنج شنبه

00:10

۴ خرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6214

اهواز

باطل شد |

MD.88

پنج شنبه

00:30

۴ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4057

تهران

نشست | پایان دریافت بار

5

02:50:00

MD82

پنج شنبه

01:10

۴ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4134

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

7

02:45:00

MD82

پنج شنبه

01:30

۴ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC600

تهران

نشست | پایان دریافت بار

5

07:10:00

A320

پنج شنبه

07:10

۴ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN022

تهران

نشست | پایان دریافت بار

4

07:35:00

737-600

پنج شنبه

07:25

۴ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1031

تهران

نشست | پایان دریافت بار

3

07:28:00

A300-600

پنج شنبه

07:25

۴ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA260

تهران

باطل شد |

MDC-DC-8-50

پنج شنبه

07:35

۴ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5609

تهران

نشست | پایان دریافت بار

5

07:50:00

MDC-DC-3

پنج شنبه

07:55

۴ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3740

تهران

نشست | پایان دریافت بار

3

08:00:00

B737-400

پنج شنبه

08:00

۴ خرداد ۱۳۹۶

معراج

MRJ2800

تهران

نشست | پایان دریافت بار

3

08:30:00

A320

پنج شنبه

08:30

۴ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC602

تهران

نشست | پایان دریافت بار

5

09:10:00

737-300

پنج شنبه

09:10

۴ خرداد ۱۳۹۶

معراج

MRJ2802

تهران

نشست | پایان دریافت بار

3

09:20:00

A320

پنج شنبه

09:15

۴ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5611

تهران

نشست | پایان دریافت بار

3

09:55:00

MDC-DC-3

پنج شنبه

09:30

۴ خرداد ۱۳۹۶

قشم

QSM1287

زاهدان

نشست | پایان دریافت بار

5

09:30:00

100

پنج شنبه

09:45

۴ خرداد ۱۳۹۶

سپهران

SHI4310

تهران

نشست | پایان دریافت بار

6

10:10:00

737-600

پنج شنبه

09:50

۴ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC852

زاهدان

نشست | پایان دریافت بار

4

10:15:00

B.727

پنج شنبه

10:25

۴ خرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6260

تهران

تاخیر |

757

پنج شنبه

10:30

۴ خرداد ۱۳۹۶

کیش

KIS7069

تهران

نشست | پایان دریافت بار

3

10:40:00

MD82

پنج شنبه

10:30

۴ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5629

تهران

تاخیر |

MDC-DC-3

پنج شنبه

10:40

۴ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4093

تهران

نشست | دریافت بار از نقاله

7

10:45:00

MD82

پنج شنبه

10:45

۴ خرداد ۱۳۹۶

قشم

QSM1233

ماهشهر

نشست | دریافت بار از نقاله

6

10:55:00

ATR-72-500

پنج شنبه

10:55

۴ خرداد ۱۳۹۶

اترک

ATR1917

تهران

تاخیر |

A320

پنج شنبه

11:10

۴ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4041

تهران

اعلام ورود |

11:20:00

MD82

پنج شنبه

11:15

۴ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1015

عسلویه

نشست | دریافت بار از نقاله

4

11:00:00

A300-600

پنج شنبه

11:20

۴ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN026

تهران

تاخیر |

MD82

پنج شنبه

11:25

۴ خرداد ۱۳۹۶

کیش

KIS7469

تهران

طبق برنامه |

MD82

پنج شنبه

11:30

۴ خرداد ۱۳۹۶

کیش

KIS7507

کرمانشاه

اعلام ورود |

11:20:00

MD82

پنج شنبه

11:35

۴ خرداد ۱۳۹۶

ایران ايرتور

IRB901

تبریز

طبق برنامه |

MD82

پنج شنبه

11:45

۴ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6959

اصفهان

طبق برنامه |

MD82

پنج شنبه

11:50

۴ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5662

قشم

باطل شد |

MDC-DC-3

پنج شنبه

12:00

۴ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4136

یزد

طبق برنامه |

MD82

پنج شنبه

12:00

۴ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA402

اهواز

طبق برنامه |

A320

پنج شنبه

12:15

۴ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1059

کرمان

طبق برنامه |

A300-600

پنج شنبه

12:15

۴ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3857

شیراز

طبق برنامه |

100

پنج شنبه

12:20

۴ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5632

یزد

باطل شد |

MDC-DC-3

پنج شنبه

12:25

۴ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6952

یزد

طبق برنامه |

737-500

پنج شنبه

12:45

۴ خرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6222

تهران

طبق برنامه |

MD.88

پنج شنبه

12:45

۴ خرداد ۱۳۹۶

هواپيمايي ساها

IRZ154

اهواز

طبق برنامه |

737-300

پنج شنبه

12:50

۴ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4108

اصفهان

طبق برنامه |

A320

پنج شنبه

13:00

۴ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA266

اردبیل

باطل شد |

A320

پنج شنبه

13:05

۴ خرداد ۱۳۹۶

ایران ايرتور

IRB962

تهران

باطل شد |

MD82

پنج شنبه

13:25

۴ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5633

تهران

طبق برنامه |

MDC-DC-3

پنج شنبه

13:30

۴ خرداد ۱۳۹۶

معراج

MRJ2862

اصفهان

طبق برنامه |

A320

پنج شنبه

13:30

۴ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1047

بندرعباس

طبق برنامه |

A300-600

پنج شنبه

13:30

۴ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC619

یزد

طبق برنامه |

A320

پنج شنبه

13:40

۴ خرداد ۱۳۹۶

سپهران

SHI4300

شیراز

طبق برنامه |

737-600

پنج شنبه

13:45

۴ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC836

اهواز

طبق برنامه |

737-300

پنج شنبه

13:50

۴ خرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6254

تهران

طبق برنامه |

MD.88

پنج شنبه

14:15

۴ خرداد ۱۳۹۶

سپهران

SHI4319

تهران

باطل شد |

737-600

پنج شنبه

14:30

۴ خرداد ۱۳۹۶

هواپيمايي ساها

IRZ162

تهران

باطل شد |

737-300

پنج شنبه

14:40

۴ خرداد ۱۳۹۶

کیش

KIS7488

ساری

طبق برنامه |

MD82

پنج شنبه

14:45

۴ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1035

تهران

باطل شد |

A300-600

پنج شنبه

15:00

۴ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5622

اهواز

طبق برنامه |

737-300

پنج شنبه

15:10

۴ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA262

تهران

طبق برنامه |

100

پنج شنبه

15:25

۴ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4095

تهران

طبق برنامه |

MD82

پنج شنبه

15:30

۴ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5695

تهران

طبق برنامه |

MDC-DC-3

پنج شنبه

15:30

۴ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6905

اصفهان

طبق برنامه |

MD82

پنج شنبه

15:40

۴ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN040

تهران

طبق برنامه |

MD82

پنج شنبه

16:00

۴ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6957

اصفهان

باطل شد |

MD82

پنج شنبه

16:10

۴ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4047

تهران

باطل شد |

MD82

پنج شنبه

16:15

۴ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN024

تهران

طبق برنامه |

MD82

پنج شنبه

16:15

۴ خرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6204

اصفهان

طبق برنامه |

MD.88

پنج شنبه

16:20

۴ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5615

تبریز

طبق برنامه |

MDC-DC-3

پنج شنبه

16:30

۴ خرداد ۱۳۹۶

کیش

KIS7570

شیراز

طبق برنامه |

MD82

پنج شنبه

16:30

۴ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC605

نوشهر

طبق برنامه |

100

پنج شنبه

16:35

۴ خرداد ۱۳۹۶

قشم

QSM1202

تهران

طبق برنامه |

ATR-72-500

پنج شنبه

16:45

۴ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4116

کرمانشاه

باطل شد |

A319

پنج شنبه

17:00

۴ خرداد ۱۳۹۶

ایران ايرتور

IRB991

یزد

طبق برنامه |

MD82

پنج شنبه

17:00

۴ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5666

شیراز

باطل شد |

MDC-DC-3

پنج شنبه

17:30

۴ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6913

اهواز

طبق برنامه |

MD82

پنج شنبه

17:30

۴ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6917

اهواز

طبق برنامه |

737-500

پنج شنبه

17:45

۴ خرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6288

رشت

طبق برنامه |

757

پنج شنبه

17:45

۴ خرداد ۱۳۹۶

قشم

QSM1258

تهران

طبق برنامه |

ATR-72-500

پنج شنبه

17:55

۴ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5692

کیش

باطل شد |

MDC-DC-3

پنج شنبه

18:00

۴ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5617

تبریز

طبق برنامه |

MDC-DC-3

پنج شنبه

18:00

۴ خرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6326

تهران

باطل شد |

M83

پنج شنبه

18:15

۴ خرداد ۱۳۹۶

ایران ايرتور

IRB966

تهران

باطل شد |

MD82

پنج شنبه

18:30

۴ خرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6256

تهران

طبق برنامه |

RJ85

پنج شنبه

18:45

۴ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4110

شیراز

طبق برنامه |

MD82

پنج شنبه

19:00

۴ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC636

گرگان

طبق برنامه |

100

پنج شنبه

19:05

۴ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6923

ساری

طبق برنامه |

MD82

پنج شنبه

19:20

۴ خرداد ۱۳۹۶

سپهران

SHI4323

بوشهر

طبق برنامه |

737-600

پنج شنبه

19:25

۴ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5613

تهران

طبق برنامه |

737-300

پنج شنبه

19:50

۴ خرداد ۱۳۹۶

کیش

KIS7448

شیراز

طبق برنامه |

A320

پنج شنبه

20:15

۴ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5690

شیراز

طبق برنامه |

MDC-DC-3

پنج شنبه

20:30

۴ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4102

اصفهان

طبق برنامه |

A320

پنج شنبه

20:30

۴ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1045

کیش

طبق برنامه |

A300-600

پنج شنبه

21:00

۴ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6909

کرمانشاه

طبق برنامه |

MD82

پنج شنبه

21:05

۴ خرداد ۱۳۹۶

قشم

QSM1204

اصفهان

طبق برنامه |

ATR-72-500

پنج شنبه

21:15

۴ خرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6208

اصفهان

طبق برنامه |

MD.88

پنج شنبه

21:20

۴ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1037

تهران

طبق برنامه |

A300-600

پنج شنبه

21:20

۴ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4073

تهران

طبق برنامه |

A320

پنج شنبه

21:30

۴ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA468

تهران

طبق برنامه |

100

پنج شنبه

21:30

۴ خرداد ۱۳۹۶

اترک

ATR1919

تهران

طبق برنامه |

A320

پنج شنبه

21:35

۴ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN028

تهران

طبق برنامه |

MD82

پنج شنبه

21:55

۴ خرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6224

تهران

طبق برنامه |

MD.88

پنج شنبه

22:10

۴ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4112

اهواز

طبق برنامه |

MD82

پنج شنبه

22:30

۴ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4114

تبریز

طبق برنامه |

A320

پنج شنبه

23:00

۴ خرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6266

یزد

طبق برنامه |

RJ85

پنج شنبه

23:15

۴ خرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6342

تهران

طبق برنامه |

MD.88

پنج شنبه

23:45

۴ خرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6258

تهران

طبق برنامه |

757

پنج شنبه

23:50

۴ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5658

اهواز

طبق برنامه |

MDC-DC-3

پنج شنبه

23:55

۴ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5694

آبادان

طبق برنامه |

MDC-DC-3

پنج شنبه

23:59

۴ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4027

تهران

طبق برنامه |

MD82

پنج شنبه

23:59

۴ خرداد ۱۳۹۶

ایران ايرتور

IRB960

تهران

طبق برنامه |

MD82

جمعه

00:30

۵ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4124

بوشهر

طبق برنامه |

MD82

جمعه

01:00

۵ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4057

تهران

طبق برنامه |

A319

جمعه

01:10

۵ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1031

تهران

طبق برنامه |

A300-600

جمعه

07:25

۵ خرداد ۱۳۹۶

قشم

QSM1252

تهران

طبق برنامه |

ATR-72-500

جمعه

07:50

۵ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6952

یزد

طبق برنامه |

737-600

جمعه

08:15

۵ خرداد ۱۳۹۶

معراج

MRJ2800

تهران

طبق برنامه |

A320

جمعه

08:30

۵ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC610

تهران

طبق برنامه |

100

جمعه

08:50

۵ خرداد ۱۳۹۶

معراج

MRJ2802

تهران

طبق برنامه |

A320

جمعه

09:15

۵ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5611

تهران

طبق برنامه |

MDC-DC-3

جمعه

09:30

۵ خرداد ۱۳۹۶

سپهران

SHI4310

تهران

طبق برنامه |

737-600

جمعه

09:30

۵ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1033

تهران

طبق برنامه |

A300-600

جمعه

09:30

۵ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN024

تهران

طبق برنامه |

MD82

جمعه

09:45

۵ خرداد ۱۳۹۶

ایران ايرتور

IRB8083

كاشان

طبق برنامه |

MD82

جمعه

10:10

۵ خرداد ۱۳۹۶

کیش

KIS7480

بندرعباس

طبق برنامه |

100

جمعه

10:15

۵ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5609

تهران

طبق برنامه |

MDC-DC-3

جمعه

10:20

۵ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC852

زاهدان

طبق برنامه |

B.727

جمعه

10:25

۵ خرداد ۱۳۹۶

کیش

KIS7069

تهران

طبق برنامه |

MD82

جمعه

10:30

۵ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1059

کرمان

طبق برنامه |

BAE146

جمعه

10:30

۵ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5695

تهران

طبق برنامه |

MDC-DC-3

جمعه

10:35

۵ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5629

تهران

طبق برنامه |

MDC-DC-3

جمعه

10:40

۵ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4093

تهران

طبق برنامه |

MD82

جمعه

10:45

۵ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA390

اصفهان

طبق برنامه |

100

جمعه

11:00

۵ خرداد ۱۳۹۶

اترک

ATR1917

تهران

طبق برنامه |

A320

جمعه

11:10

۵ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4041

تهران

طبق برنامه |

MD82

جمعه

11:15

۵ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN026

تهران

طبق برنامه |

MD82

جمعه

11:25

۵ خرداد ۱۳۹۶

کیش

KIS7469

تهران

طبق برنامه |

MD82

جمعه

11:25

۵ خرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6220

خرم‌آباد

طبق برنامه |

RJ85

جمعه

11:30

۵ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5688

زنجان

طبق برنامه |

MDC-DC-3

جمعه

12:00

۵ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6983

گرگان

طبق برنامه |

737-500

جمعه

12:15

۵ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4031

تهران

طبق برنامه |

MD82

جمعه

12:30

۵ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6928

تهران

طبق برنامه |

MD82

جمعه

12:40

۵ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC605

نوشهر

طبق برنامه |

100

جمعه

12:40

۵ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6919

کیش

باطل شد |

MD82

جمعه

12:50

۵ خرداد ۱۳۹۶

هواپيمايي ساها

IRZ154

اهواز

طبق برنامه |

737-300

جمعه

12:50

۵ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4108

اصفهان

طبق برنامه |

MD82

جمعه

13:00

۵ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN022

تهران

طبق برنامه |

737-600

جمعه

13:00

۵ خرداد ۱۳۹۶

قشم

QSM1229

آبادان

طبق برنامه |

ATR-72-500

جمعه

13:20

۵ خرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6204

اصفهان

طبق برنامه |

MD.88

جمعه

13:20

۵ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5658

اهواز

طبق برنامه |

MDC-DC-3

جمعه

13:30

۵ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3928

چابهار

طبق برنامه |

B.727

جمعه

13:35

۵ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC828

رامسر

طبق برنامه |

ATR-72-200/210

جمعه

13:45

۵ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4104

شهرکرد

طبق برنامه |

A320

جمعه

14:00

۵ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3857

شیراز

طبق برنامه |

100

جمعه

14:10

۵ خرداد ۱۳۹۶

سپهران

SHI4319

تهران

طبق برنامه |

737-600

جمعه

14:20

۵ خرداد ۱۳۹۶

معراج

MRJ2872

تبریز

طبق برنامه |

A320

جمعه

14:30

۵ خرداد ۱۳۹۶

هواپيمايي ساها

IRZ162

تهران

باطل شد |

737-300

جمعه

14:40

۵ خرداد ۱۳۹۶

معراج

MRJ2804

تهران

طبق برنامه |

A320

جمعه

14:45

۵ خرداد ۱۳۹۶

سپهران

SHI4300

شیراز

طبق برنامه |

737-600

جمعه

14:45

۵ خرداد ۱۳۹۶

کیش

KIS7487

رشت

طبق برنامه |

100

جمعه

14:45

۵ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6909

کرمانشاه

طبق برنامه |

MD82

جمعه

14:55

۵ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN040

تهران

طبق برنامه |

MD82

جمعه

15:00

۵ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1035

تهران

طبق برنامه |

A300-600

جمعه

15:00

۵ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5622

اهواز

طبق برنامه |

737-300

جمعه

15:10

۵ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC600

تهران

طبق برنامه |

A320

جمعه

15:15

۵ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4142

رشت

طبق برنامه |

A319

جمعه

15:30

۵ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5656

تهران

طبق برنامه |

MDC-DC-3

جمعه

15:40

۵ خرداد ۱۳۹۶

قشم

QSM1250

تهران

طبق برنامه |

100

جمعه

15:55

۵ خرداد ۱۳۹۶

کیش

KIS7072

کیش

طبق برنامه |

A320

جمعه

16:00

۵ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6905

اصفهان

طبق برنامه |

MD82

جمعه

16:00

۵ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5662

قشم

طبق برنامه |

MDC-DC-3

جمعه

16:10

۵ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4001

تهران

طبق برنامه |

A321

جمعه

16:15

۵ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4045

تهران

طبق برنامه |

A320

جمعه

16:15

۵ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA460

تهران

طبق برنامه |

100

جمعه

16:20

۵ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5615

تبریز

طبق برنامه |

MDC-DC-3

جمعه

16:30

۵ خرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6342

تهران

طبق برنامه |

757

جمعه

16:40

۵ خرداد ۱۳۹۶

قشم

QSM1202

تهران

طبق برنامه |

ATR-72-500

جمعه

16:45

۵ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6917

شیراز

طبق برنامه |

737-500

جمعه

17:15

۵ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6923

ساری

طبق برنامه |

737-500

جمعه

17:15

۵ خرداد ۱۳۹۶

کیش

KIS7446

اصفهان

طبق برنامه |

A320

جمعه

17:45

۵ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6963

رشت

باطل شد |

MD82

جمعه

17:50

۵ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5617

تبریز

طبق برنامه |

MDC-DC-3

جمعه

18:00

۵ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4128

آبادان

طبق برنامه |

MD82

جمعه

18:00

۵ خرداد ۱۳۹۶

کیش

KIS7448

شیراز

طبق برنامه |

MD82

جمعه

18:15

۵ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC602

تهران

طبق برنامه |

B.727

جمعه

18:35

۵ خرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6208

اصفهان

طبق برنامه |

MD.88

جمعه

18:50

۵ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4110

شیراز

طبق برنامه |

MD82

جمعه

19:00

۵ خرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6222

تهران

طبق برنامه |

MD.88

جمعه

19:10

۵ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN028

تهران

طبق برنامه |

MD82

جمعه

19:15

۵ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA482

یزد

باطل شد |

100

جمعه

19:25

۵ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5638

ساری

طبق برنامه |

MDC-DC-3

جمعه

19:30

۵ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5613

تهران

طبق برنامه |

737-300

جمعه

19:50

۵ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC619

یزد

طبق برنامه |

B.727

جمعه

19:55

۵ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4073

تهران

طبق برنامه |

A319

جمعه

20:20

۵ خرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6210

اصفهان

طبق برنامه |

MD.88

جمعه

20:20

۵ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4102

اصفهان

طبق برنامه |

A319

جمعه

20:30

۵ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1077

کرمان

طبق برنامه |

RJ85

جمعه

20:30

۵ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6945

کیش

طبق برنامه |

MD82

جمعه

21:00

۵ خرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6254

تهران

طبق برنامه |

RJ85

جمعه

21:00

۵ خرداد ۱۳۹۶

اترک

ATR1919

تهران

طبق برنامه |

A320

جمعه

21:15

۵ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA468

تهران

طبق برنامه |

MDC-DC-8-10

جمعه

21:50

۵ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6959

اصفهان

طبق برنامه |

MD82

جمعه

21:55

۵ خرداد ۱۳۹۶

قشم

QSM1208

کرمانشاه

طبق برنامه |

100

جمعه

22:05

۵ خرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6224

تهران

طبق برنامه |

MD.88

جمعه

22:10

۵ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1021

ساری

طبق برنامه |

BAE146

جمعه

22:30

۵ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5672

اصفهان

طبق برنامه |

MDC-DC-3

جمعه

23:00

۵ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5686

تهران

طبق برنامه |

MDC-DC-3

جمعه

23:30

۵ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4134

اهواز

طبق برنامه |

A320

جمعه

23:30

۵ خرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6258

تهران

باطل شد |

MD.88

جمعه

23:45

۵ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4124

بوشهر

طبق برنامه |

A320

جمعه

23:55

۵ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4027

تهران

طبق برنامه |

A320

جمعه

23:59

۵ خرداد ۱۳۹۶

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

ایران ايرتور

IRB961

تهران

باطل شد |

MDC-DC-3

پنج شنبه

05:00

۴ خرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6341

تهران

پرواز كرد |

22

1396-03-04 06:24

MD.88

پنج شنبه

06:15

۴ خرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6255

تهران

پرواز كرد |

23

1396-03-04 06:54

RJ85

پنج شنبه

06:45

۴ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5661

قشم

باطل شد |

MDC-DC-3

پنج شنبه

07:00

۴ خرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6259

تهران

پرواز كرد |

24

1396-03-04 07:19

757

پنج شنبه

07:00

۴ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4137

یزد

پرواز كرد |

15, 16

1396-03-04 08:13

A320

پنج شنبه

08:00

۴ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA267

اردبیل

باطل شد |

A320

پنج شنبه

08:20

۴ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6958

اصفهان

پرواز كرد |

17

1396-03-04 08:38

MD82

پنج شنبه

08:20

۴ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3741

تهران

پرواز كرد |

1, 2

1396-03-04 09:35

B737-400

پنج شنبه

08:30

۴ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1046

بندرعباس

پرواز كرد |

19, 20, 21

1396-03-04 08:55

A300-600

پنج شنبه

08:45

۴ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5631

یزد

باطل شد |

MDC-DC-3

پنج شنبه

08:55

۴ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4109

اصفهان

پرواز كرد |

15

1396-03-04 09:22

A320

پنج شنبه

09:00

۴ خرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6221

تهران

پرواز كرد |

24

1396-03-04 09:19

MD.88

پنج شنبه

09:00

۴ خرداد ۱۳۹۶

معراج

MRJ2863

اصفهان

پرواز كرد |

22

1396-03-04 09:54

A320

پنج شنبه

09:30

۴ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5634

تهران

پرواز كرد |

21

1396-03-04 10:14

MDC-DC-3

پنج شنبه

09:50

۴ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC618

یزد

پرواز كرد |

4

1396-03-04 10:33

A320

پنج شنبه

10:10

۴ خرداد ۱۳۹۶

معراج

MRJ2803

تهران

پرواز كرد |

24

1396-03-04 10:38

A320

پنج شنبه

10:15

۴ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5621

اهواز

پرواز كرد |

19

1396-03-04 10:59

737-300

پنج شنبه

10:20

۴ خرداد ۱۳۹۶

قشم

QSM1286

زاهدان

پرواز كرد |

9

1396-03-04 10:43

ATR-72-500

پنج شنبه

10:30

۴ خرداد ۱۳۹۶

سپهران

SHI4311

تهران

در حال سوار شدن |

20

737-600

پنج شنبه

11:00

۴ خرداد ۱۳۹۶

کیش

KIS7489

ساری

در حال سوار شدن |

29

MD82

پنج شنبه

11:15

۴ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC853

زاهدان

در حال سوار شدن |

4

B.727

پنج شنبه

11:25

۴ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5616

تبریز

| تاخیر - 13:40

MDC-DC-3

پنج شنبه

11:40

۴ خرداد ۱۳۹۶

قشم

QSM1232

ماهشهر

دريافت كارت پرواز |

12

ATR-72-500

پنج شنبه

11:40

۴ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4117

کرمانشاه

باطل شد |

A319

پنج شنبه

12:00

۴ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6904

اصفهان

دريافت كارت پرواز |

24

MD82

پنج شنبه

12:15

۴ خرداد ۱۳۹۶

اترک

ATR1918

تهران

دريافت كارت پرواز |

26

A320

پنج شنبه

12:30

۴ خرداد ۱۳۹۶

کیش

KIS7571

شیراز

دريافت كارت پرواز |

30

MD82

پنج شنبه

12:30

۴ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1014

عسلویه

دريافت كارت پرواز |

19, 20, 21

A300-600

پنج شنبه

12:35

۴ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4092

تهران

طبق برنامه |

16

MD82

پنج شنبه

12:40

۴ خرداد ۱۳۹۶

کیش

KIS7506

کرمانشاه

طبق برنامه |

28

A320

پنج شنبه

12:45

۴ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6956

اصفهان

باطل شد |

MD82

پنج شنبه

12:50

۴ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4040

تهران

طبق برنامه |

14

A320

پنج شنبه

12:55

۴ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5691

کیش

باطل شد |

MDC-DC-3

پنج شنبه

13:00

۴ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5618

تبریز

طبق برنامه |

25

MDC-DC-3

پنج شنبه

13:00

۴ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA403

اهواز

طبق برنامه |

A320

پنج شنبه

13:00

۴ خرداد ۱۳۹۶

ایران ايرتور

IRB990

یزد

طبق برنامه |

MD82

پنج شنبه

13:00

۴ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6912

اهواز

طبق برنامه |

17

MD82

پنج شنبه

13:10

۴ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC604

نوشهر

طبق برنامه |

100

پنج شنبه

13:10

۴ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1058

کرمان

طبق برنامه |

22, 23

A300-600

پنج شنبه

13:15

۴ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5665

شیراز

باطل شد |

MDC-DC-3

پنج شنبه

13:30

۴ خرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6287

رشت

طبق برنامه |

19

757

پنج شنبه

13:45

۴ خرداد ۱۳۹۶

هواپيمايي ساها

IRZ155

اهواز

طبق برنامه |

24

737-300

پنج شنبه

13:50

۴ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA261

تهران

باطل شد |

A300B4

پنج شنبه

13:50

۴ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6916

شیراز

طبق برنامه |

18

737-500

پنج شنبه

14:00

۴ خرداد ۱۳۹۶

ایران ايرتور

IRB963

تهران

باطل شد |

MD82

پنج شنبه

14:30

۴ خرداد ۱۳۹۶

معراج

MRJ2801

تهران

طبق برنامه |

26

A320

پنج شنبه

14:30

۴ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC603

تهران

طبق برنامه |

737-300

پنج شنبه

14:40

۴ خرداد ۱۳۹۶

سپهران

SHI4322

بوشهر

طبق برنامه |

22

737-600

پنج شنبه

14:45

۴ خرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6223

تهران

طبق برنامه |

24

MD.88

پنج شنبه

14:45

۴ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA263

تهران

طبق برنامه |

A320

پنج شنبه

14:50

۴ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC837

اهواز

طبق برنامه |

737-300

پنج شنبه

14:50

۴ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4111

شیراز

طبق برنامه |

16

MD82

پنج شنبه

15:00

۴ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1030

تهران

باطل شد |

A300-600

پنج شنبه

15:00

۴ خرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6251

تهران

طبق برنامه |

20

MD.88

پنج شنبه

15:15

۴ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC601

تهران

طبق برنامه |

100

پنج شنبه

15:15

۴ خرداد ۱۳۹۶

کیش

KIS7068

تهران

طبق برنامه |

29

MD82

پنج شنبه

15:30

۴ خرداد ۱۳۹۶

هواپيمايي ساها

IRZ163

تهران

باطل شد |

737-300

پنج شنبه

15:40

۴ خرداد ۱۳۹۶

سپهران

SHI4318

تهران

باطل شد |

737-600

پنج شنبه

15:40

۴ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1044

کیش

طبق برنامه |

19, 21

A300-600

پنج شنبه

15:45

۴ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5612

تهران

طبق برنامه |

25

737-300

پنج شنبه

16:10

۴ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA227

ساری

طبق برنامه |

100

پنج شنبه

16:10

۴ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5689

شیراز

طبق برنامه |

24

MDC-DC-3

پنج شنبه

16:30

۴ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4103

اصفهان

طبق برنامه |

14

A320

پنج شنبه

16:30

۴ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6922

ساری

طبق برنامه |

17

MD82

پنج شنبه

16:40

۴ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4094

تهران

طبق برنامه |

13

MD82

پنج شنبه

16:55

۴ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6908

کرمانشاه

طبق برنامه |

27

MD82

پنج شنبه

17:00

۴ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1034

تهران

طبق برنامه |

21, 22, 23

A300-600

پنج شنبه

17:00

۴ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3858

شیراز

طبق برنامه |

100

پنج شنبه

17:10

۴ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN025

تهران

طبق برنامه |

28

MD82

پنج شنبه

17:20

۴ خرداد ۱۳۹۶

قشم

QSM1205

اصفهان

طبق برنامه |

ATR-72-500

پنج شنبه

17:25

۴ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4113

اهواز

طبق برنامه |

16

MD82

پنج شنبه

17:30

۴ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5630

تهران

طبق برنامه |

19

MDC-DC-3

پنج شنبه

17:30

۴ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4046

تهران

باطل شد |

MD82

پنج شنبه

17:30

۴ خرداد ۱۳۹۶

کیش

KIS7468

تهران

طبق برنامه |

30

MD82

پنج شنبه

17:40

۴ خرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6203

اصفهان

طبق برنامه |

MD.88

پنج شنبه

17:40

۴ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4115

تبریز

طبق برنامه |

15

A320

پنج شنبه

18:00

۴ خرداد ۱۳۹۶

ایران ايرتور

IRB900

تبریز

طبق برنامه |

MD82

پنج شنبه

18:25

۴ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5610

تهران

طبق برنامه |

23

MDC-DC-3

پنج شنبه

18:30

۴ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN023

تهران

طبق برنامه |

27

MD82

پنج شنبه

18:30

۴ خرداد ۱۳۹۶

قشم

QSM1259

تهران

طبق برنامه |

ATR-72-500

پنج شنبه

18:40

۴ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6953

یزد

طبق برنامه |

737-500

پنج شنبه

18:45

۴ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5693

آبادان

طبق برنامه |

20

MDC-DC-3

پنج شنبه

19:00

۴ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5657

اهواز

طبق برنامه |

25

MDC-DC-3

پنج شنبه

19:00

۴ خرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6327

تهران

باطل شد |

M83

پنج شنبه

19:15

۴ خرداد ۱۳۹۶

ایران ايرتور

IRB967

تهران

باطل شد |

MD82

پنج شنبه

19:20

۴ خرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6265

یزد

طبق برنامه |

22

RJ85

پنج شنبه

19:45

۴ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC637

گرگان

طبق برنامه |

100

پنج شنبه

19:50

۴ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4125

بوشهر

طبق برنامه |

16

MD82

پنج شنبه

20:00

۴ خرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6257

تهران

طبق برنامه |

757

پنج شنبه

20:00

۴ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN027

تهران

طبق برنامه |

MD82

پنج شنبه

20:15

۴ خرداد ۱۳۹۶

سپهران

SHI4301

شیراز

طبق برنامه |

737-600

پنج شنبه

20:25

۴ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4026

تهران

طبق برنامه |

14

MD82

پنج شنبه

20:30

۴ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5614

تهران

طبق برنامه |

737-300

پنج شنبه

20:40

۴ خرداد ۱۳۹۶

کیش

KIS7449

شیراز

طبق برنامه |

MD82

پنج شنبه

21:00

۴ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5696

تهران

طبق برنامه |

MDC-DC-3

پنج شنبه

21:30

۴ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4056

تهران

طبق برنامه |

16

MD82

پنج شنبه

21:30

۴ خرداد ۱۳۹۶

قشم

QSM1203

تهران

طبق برنامه |

ATR-72-500

پنج شنبه

22:00

۴ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA469

تهران

طبق برنامه |

100

پنج شنبه

22:05

۴ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN041

تهران

طبق برنامه |

MD82

پنج شنبه

22:10

۴ خرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6207

اصفهان

طبق برنامه |

MD.88

پنج شنبه

22:30

۴ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1036

تهران

طبق برنامه |

A300-600

پنج شنبه

22:30

۴ خرداد ۱۳۹۶

اترک

ATR1920

تهران

طبق برنامه |

A320

پنج شنبه

22:40

۴ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4072

تهران

طبق برنامه |

14

A320

پنج شنبه

22:45

۴ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN029

تهران

طبق برنامه |

MD82

پنج شنبه

23:00

۴ خرداد ۱۳۹۶

ایران ايرتور

IRB8082

كاشان

طبق برنامه |

MDC-DC-3

جمعه

06:00

۵ خرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6219

خرم‌آباد

طبق برنامه |

RJ85

جمعه

06:45

۵ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5687

زنجان

طبق برنامه |

MDC-DC-3

جمعه

08:00

۵ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6918

کیش

باطل شد |

MD82

جمعه

08:00

۵ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5657

اهواز

طبق برنامه |

MDC-DC-3

جمعه

08:30

۵ خرداد ۱۳۹۶

قشم

QSM1228

آبادان

طبق برنامه |

ATR-72-500

جمعه

08:30

۵ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4109

اصفهان

طبق برنامه |

MD82

جمعه

09:00

۵ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6982

گرگان

طبق برنامه |

737-500

جمعه

09:15

۵ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC604

نوشهر

طبق برنامه |

100

جمعه

09:25

۵ خرداد ۱۳۹۶

معراج

MRJ2873

تبریز

طبق برنامه |

A320

جمعه

09:30

۵ خرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6223

تهران

طبق برنامه |

MD.88

جمعه

10:00

۵ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4105

شهرکرد

طبق برنامه |

A319

جمعه

10:00

۵ خرداد ۱۳۹۶

معراج

MRJ2803

تهران

طبق برنامه |

A320

جمعه

10:15

۵ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5621

اهواز

طبق برنامه |

737-300

جمعه

10:20

۵ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6908

کرمانشاه

طبق برنامه |

MD82

جمعه

10:45

۵ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1032

تهران

طبق برنامه |

A300-600

جمعه

10:45

۵ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4143

رشت

طبق برنامه |

A320

جمعه

10:55

۵ خرداد ۱۳۹۶

سپهران

SHI4311

تهران

طبق برنامه |

737-600

جمعه

11:00

۵ خرداد ۱۳۹۶

ایران ايرتور

IRB900

تبریز

طبق برنامه |

MD82

جمعه

11:00

۵ خرداد ۱۳۹۶

کیش

KIS7486

رشت

طبق برنامه |

100

جمعه

11:10

۵ خرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6221

تهران

طبق برنامه |

MD.88

جمعه

11:15

۵ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5661

قشم

طبق برنامه |

MDC-DC-3

جمعه

11:20

۵ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC853

زاهدان

طبق برنامه |

B.727

جمعه

11:25

۵ خرداد ۱۳۹۶

کیش

KIS7068

تهران

طبق برنامه |

MD82

جمعه

11:30

۵ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1058

کرمان

طبق برنامه |

BAE146

جمعه

11:30

۵ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5616

تبریز

طبق برنامه |

MDC-DC-3

جمعه

11:40

۵ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA461

تهران

طبق برنامه |

A320

جمعه

11:45

۵ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5696

تهران

طبق برنامه |

MDC-DC-3

جمعه

11:50

۵ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4092

تهران

طبق برنامه |

MD82

جمعه

12:00

۵ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6904

اصفهان

طبق برنامه |

MD82

جمعه

12:20

۵ خرداد ۱۳۹۶

کیش

KIS7468

تهران

طبق برنامه |

MD82

جمعه

12:20

۵ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4040

تهران

طبق برنامه |

MD82

جمعه

12:30

۵ خرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6251

تهران

طبق برنامه |

RJ85

جمعه

12:30

۵ خرداد ۱۳۹۶

اترک

ATR1918

تهران

طبق برنامه |

A320

جمعه

12:45

۵ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4129

آبادان

طبق برنامه |

MD82

جمعه

12:55

۵ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5618

تبریز

طبق برنامه |

MDC-DC-3

جمعه

13:00

۵ خرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6341

تهران

طبق برنامه |

757

جمعه

13:00

۵ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6916

شیراز

طبق برنامه |

737-500

جمعه

13:15

۵ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC611

تهران

طبق برنامه |

100

جمعه

13:15

۵ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4030

تهران

طبق برنامه |

MD82

جمعه

13:30

۵ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6929

تهران

طبق برنامه |

MD82

جمعه

13:40

۵ خرداد ۱۳۹۶

هواپيمايي ساها

IRZ155

اهواز

طبق برنامه |

737-300

جمعه

13:50

۵ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6962

رشت

باطل شد |

MD82

جمعه

13:50

۵ خرداد ۱۳۹۶

قشم

QSM1253

تهران

طبق برنامه |

ATR-72-500

جمعه

14:00

۵ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6922

ساری

طبق برنامه |

737-600

جمعه

14:15

۵ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC829

رامسر

طبق برنامه |

ATR-72-500

جمعه

14:25

۵ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5685

تهران

طبق برنامه |

MDC-DC-3

جمعه

14:30

۵ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3929

چابهار

طبق برنامه |

B.727

جمعه

14:35

۵ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3858

شیراز

طبق برنامه |

100

جمعه

14:50

۵ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4111

شیراز

طبق برنامه |

MD82

جمعه

14:55

۵ خرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6207

اصفهان

طبق برنامه |

MD.88

جمعه

15:00

۵ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1030

تهران

طبق برنامه |

A310

جمعه

15:00

۵ خرداد ۱۳۹۶

کیش

KIS7481

بندرعباس

طبق برنامه |

100

جمعه

15:30

۵ خرداد ۱۳۹۶

معراج

MRJ2801

تهران

طبق برنامه |

A320

جمعه

15:30

۵ خرداد ۱۳۹۶

هواپيمايي ساها

IRZ163

تهران

باطل شد |

737-300

جمعه

15:40

۵ خرداد ۱۳۹۶

سپهران

SHI4318

تهران

طبق برنامه |

737-600

جمعه

15:40

۵ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6944

کیش

طبق برنامه |

MD82

جمعه

15:55

۵ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4103

اصفهان

طبق برنامه |

A319

جمعه

16:00

۵ خرداد ۱۳۹۶

سپهران

SHI4301

شیراز

طبق برنامه |

737-600

جمعه

16:00

۵ خرداد ۱۳۹۶

معراج

MRJ2805

تهران

طبق برنامه |

A320

جمعه

16:05

۵ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5612

تهران

طبق برنامه |

737-300

جمعه

16:10

۵ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN041

تهران

طبق برنامه |

MD82

جمعه

16:10

۵ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC618

یزد

طبق برنامه |

B.727

جمعه

16:15

۵ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5637

ساری

طبق برنامه |

MDC-DC-3

جمعه

16:30

۵ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4072

تهران

طبق برنامه |

A319

جمعه

16:30

۵ خرداد ۱۳۹۶

قشم

QSM1251

تهران

طبق برنامه |

100

جمعه

16:40

۵ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5610

تهران

طبق برنامه |

MDC-DC-3

جمعه

17:00

۵ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1034

تهران

طبق برنامه |

A300-600

جمعه

17:00

۵ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA391

اصفهان

طبق برنامه |

MDC-DC-9-80

جمعه

17:05

۵ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4099

تهران

طبق برنامه |

A321

جمعه

17:10

۵ خرداد ۱۳۹۶

کیش

KIS7073

کیش

طبق برنامه |

A320

جمعه

17:15

۵ خرداد ۱۳۹۶

قشم

QSM1209

کرمانشاه

طبق برنامه |

100

جمعه

17:25

۵ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5630

تهران

طبق برنامه |

MDC-DC-3

جمعه

17:30

۵ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN027

تهران

طبق برنامه |

MD82

جمعه

17:40

۵ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4044

تهران

طبق برنامه |

MD82

جمعه

17:40

۵ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4135

اهواز

طبق برنامه |

A320

جمعه

18:00

۵ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6953

یزد

طبق برنامه |

737-600

جمعه

18:15

۵ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6958

اصفهان

طبق برنامه |

737-600

جمعه

18:35

۵ خرداد ۱۳۹۶

کیش

KIS7447

اصفهان

طبق برنامه |

A320

جمعه

18:45

۵ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5671

اصفهان

طبق برنامه |

MDC-DC-3

جمعه

19:00

۵ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4125

بوشهر

طبق برنامه |

A320

جمعه

19:00

۵ خرداد ۱۳۹۶

کیش

KIS7449

شیراز

طبق برنامه |

MD82

جمعه

19:15

۵ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC603

تهران

طبق برنامه |

B.727

جمعه

19:35

۵ خرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6257

تهران

باطل شد |

MD.88

جمعه

20:00

۵ خرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6213

اهواز

طبق برنامه |

MD.88

جمعه

20:00

۵ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA483

یزد

باطل شد |

100

جمعه

20:10

۵ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN029

تهران

طبق برنامه |

MD82

جمعه

20:15

۵ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5655

تهران

طبق برنامه |

MDC-DC-3

جمعه

20:30

۵ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4026

تهران

طبق برنامه |

A320

جمعه

20:30

۵ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5614

تهران

طبق برنامه |

737-300

جمعه

20:40

۵ خرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6203

اصفهان

طبق برنامه |

MD.88

جمعه

21:00

۵ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC601

تهران

طبق برنامه |

737-300

جمعه

21:00

۵ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1076

کرمان

طبق برنامه |

RJ85

جمعه

21:30

۵ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4056

تهران

طبق برنامه |

A319

جمعه

21:30

۵ خرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6209

اصفهان

طبق برنامه |

MD.88

جمعه

21:40

۵ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA469

تهران

طبق برنامه |

A320

جمعه

22:30

۵ خرداد ۱۳۹۶

اترک

ATR1920

تهران

طبق برنامه |

A320

جمعه

22:40

۵ خرداد ۱۳۹۶

قشم

QSM1203

تهران

طبق برنامه |

ATR-72-500

جمعه

22:45

۵ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN023

تهران

طبق برنامه |

MD82

جمعه

22:45

۵ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1020

ساری

طبق برنامه |

BAE146

جمعه

23:30

۵ خرداد ۱۳۹۶

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

ترکیش

THY888

استانبول

نشست | پایان دریافت بار

1

01:20:00

A320

پنج شنبه

01:40

۴ خرداد ۱۳۹۶

کام ایر

KMF021

هرات

نشست | پایان دریافت بار

1

09:45:00

M83

پنج شنبه

10:00

۴ خرداد ۱۳۹۶

العراقيه

IAW161

بغداد

طبق برنامه |

737-600

پنج شنبه

11:30

۴ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ6652

بغداد

طبق برنامه |

737-300

پنج شنبه

12:00

۴ خرداد ۱۳۹۶

کام ایر

KMF119

قندهار

طبق برنامه |

M83

پنج شنبه

12:00

۴ خرداد ۱۳۹۶

العراقيه

IAW149

بصره

طبق برنامه |

737-600

پنج شنبه

12:45

۴ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1169

نجف

طبق برنامه |

A300-600

پنج شنبه

12:45

۴ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC6538

دوشنبه

طبق برنامه |

100

پنج شنبه

13:45

۴ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA668

کویت

طبق برنامه |

A320

پنج شنبه

13:55

۴ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1157

بیروت

طبق برنامه |

MDC-DC-3

پنج شنبه

14:20

۴ خرداد ۱۳۹۶

قشم

QSM2220

نجف

طبق برنامه |

A300-600

پنج شنبه

14:45

۴ خرداد ۱۳۹۶

فلای دبی

FDB251

دبی

طبق برنامه |

737-700

پنج شنبه

14:45

۴ خرداد ۱۳۹۶

عمان ایر

OMA453

مسقط

طبق برنامه |

737-800

پنج شنبه

17:00

۴ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG3016

نجف

طبق برنامه |

A320

پنج شنبه

17:00

۴ خرداد ۱۳۹۶

قشم

QSM2296

نجف

باطل شد |

A300-600

پنج شنبه

17:30

۴ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ6666

نجف

طبق برنامه |

A320

پنج شنبه

18:00

۴ خرداد ۱۳۹۶

العراقيه

IAW117

نجف

طبق برنامه |

737-600

پنج شنبه

19:00

۴ خرداد ۱۳۹۶

هواپيمايي قطر

QTR492

دوحه

طبق برنامه |

A330

پنج شنبه

22:50

۴ خرداد ۱۳۹۶

العراقيه

IAW115

نجف

طبق برنامه |

737-600

جمعه

01:00

۵ خرداد ۱۳۹۶

ترکیش

THY888

استانبول

طبق برنامه |

A320

جمعه

01:40

۵ خرداد ۱۳۹۶

هواپيمايي قطر

QTR494

دوحه

طبق برنامه |

B777

جمعه

04:20

۵ خرداد ۱۳۹۶

العراقيه

IAW1115

نجف

طبق برنامه |

A321

جمعه

07:00

۵ خرداد ۱۳۹۶

امارات

UAE967

دبی

طبق برنامه |

B777

جمعه

10:15

۵ خرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN7264

نجف

طبق برنامه |

757

جمعه

11:30

۵ خرداد ۱۳۹۶

العراقيه

IAW161

بغداد

طبق برنامه |

737-600

جمعه

12:00

۵ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1142

کابل

طبق برنامه |

A300-600

جمعه

13:35

۵ خرداد ۱۳۹۶

العربیه

ABY205

شارجه

طبق برنامه |

A320

جمعه

14:10

۵ خرداد ۱۳۹۶

العراقيه

IAW119

بغداد

طبق برنامه |

737-600

جمعه

15:00

۵ خرداد ۱۳۹۶

معراج

MRJ4800

نجف

طبق برنامه |

A300-600ST

جمعه

15:00

۵ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1179

نجف

طبق برنامه |

A300-600

جمعه

16:15

۵ خرداد ۱۳۹۶

قشم

QSM2296

نجف

باطل شد |

A300-600

جمعه

17:45

۵ خرداد ۱۳۹۶

فلای دبی

FDB251

دبی

طبق برنامه |

737-700

جمعه

18:40

۵ خرداد ۱۳۹۶

العراقيه

IAW117

نجف

طبق برنامه |

737-600

جمعه

19:00

۵ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1148

کابل

طبق برنامه |

A310

جمعه

22:20

۵ خرداد ۱۳۹۶

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

ترکیش

THY889

استانبول

پرواز كرد |

1396-03-04 02:29

A320

پنج شنبه

02:35

۴ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ6651

بغداد

پرواز كرد |

1396-03-04 06:52

737-300

پنج شنبه

06:00

۴ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG3019

بغداد

پرواز كرد |

1396-03-04 06:13

A320

پنج شنبه

06:00

۴ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1168

نجف

پرواز كرد |

1396-03-04 06:46

A300-600

پنج شنبه

06:30

۴ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ6665

نجف

پرواز كرد |

1396-03-04 10:25

A320

پنج شنبه

07:30

۴ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC6537

دوشنبه

پرواز كرد |

1396-03-04 08:31

100

پنج شنبه

08:25

۴ خرداد ۱۳۹۶

کام ایر

KMF020

هرات

آماده پرواز |

1396-03-04 10:51

M83

پنج شنبه

11:00

۴ خرداد ۱۳۹۶

العراقيه

IAW118

نجف

دريافت كارت پرواز |

737-600

پنج شنبه

12:30

۴ خرداد ۱۳۹۶

کام ایر

KMF120

قندهار

دريافت كارت پرواز |

M83

پنج شنبه

13:00

۴ خرداد ۱۳۹۶

العراقيه

IAW150

بصره

دريافت كارت پرواز |

737-600

پنج شنبه

14:00

۴ خرداد ۱۳۹۶

فلای دبی

FDB252

دبی

طبق برنامه |

737-700

پنج شنبه

15:45

۴ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1156

بیروت

طبق برنامه |

A310

پنج شنبه

15:50

۴ خرداد ۱۳۹۶

قشم

QSM2221

نجف

طبق برنامه |

A300-600

پنج شنبه

16:30

۴ خرداد ۱۳۹۶

عمان ایر

OMA454

مسقط

طبق برنامه |

737-800

پنج شنبه

18:00

۴ خرداد ۱۳۹۶

قشم

QSM2297

نجف

باطل شد |

A300-600

پنج شنبه

19:30

۴ خرداد ۱۳۹۶

العراقيه

IAW162

بغداد

طبق برنامه |

737-600

پنج شنبه

20:00

۴ خرداد ۱۳۹۶

هواپيمايي قطر

QTR493

دوحه

طبق برنامه |

A330

پنج شنبه

23:50

۴ خرداد ۱۳۹۶

العراقيه

IAW116

نجف

طبق برنامه |

737-600

جمعه

02:00

۵ خرداد ۱۳۹۶

ترکیش

THY889

استانبول

طبق برنامه |

A320

جمعه

02:35

۵ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1176

بغداد

طبق برنامه |

A300-600

جمعه

05:00

۵ خرداد ۱۳۹۶

هواپيمايي قطر

QTR495

دوحه

طبق برنامه |

A330

جمعه

05:20

۵ خرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN7263

نجف

طبق برنامه |

757

جمعه

06:00

۵ خرداد ۱۳۹۶

العراقيه

IAW1116

بغداد

طبق برنامه |

A321

جمعه

08:00

۵ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1143

کابل

طبق برنامه |

A300-600

جمعه

08:45

۵ خرداد ۱۳۹۶

امارات

UAE968

دبی

طبق برنامه |

B777

جمعه

11:45

۵ خرداد ۱۳۹۶

العراقيه

IAW118

نجف

طبق برنامه |

737-600

جمعه

13:00

۵ خرداد ۱۳۹۶

العربیه

ABY206

شارجه

طبق برنامه |

A320

جمعه

14:50

۵ خرداد ۱۳۹۶

العراقيه

IAW120

بغداد

طبق برنامه |

737-600

جمعه

16:00

۵ خرداد ۱۳۹۶

معراج

MRJ4801

نجف

طبق برنامه |

A300-600

جمعه

16:30

۵ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1149

کابل

طبق برنامه |

A310

جمعه

17:30

۵ خرداد ۱۳۹۶

قشم

QSM2297

نجف

باطل شد |

A300-600

جمعه

19:15

۵ خرداد ۱۳۹۶

العراقيه

IAW162

بغداد

طبق برنامه |

737-600

جمعه

20:00

۵ خرداد ۱۳۹۶

فلای دبی

FDB252

دبی

طبق برنامه |

737-700

جمعه

20:05

۵ خرداد ۱۳۹۶