ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

زاگرس

IZG4110

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

5

01:05:00

MD82

پنج شنبه

00:15

۵ مرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6214

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

2

00:50:00

MD.88

پنج شنبه

00:30

۵ مرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5640

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

3

01:15:00

MDC-DC-3

پنج شنبه

00:30

۵ مرداد ۱۳۹۶

ایران ايرتور

IRB960

تهران

نشست | پایان دریافت بار

1

01:10:00

MD82

پنج شنبه

00:30

۵ مرداد ۱۳۹۶

کیش

KIS7448

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

3

02:50:00

MD82

پنج شنبه

02:15

۵ مرداد ۱۳۹۶

کیش

KIS7566

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

3

04:20:00

MD82

پنج شنبه

03:15

۵ مرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4138

آبادان

نشست | پایان دریافت بار

1

07:20:00

A319

پنج شنبه

05:30

۵ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC600

تهران

نشست | پایان دریافت بار

5

07:15:00

A320

پنج شنبه

07:10

۵ مرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN022

تهران

نشست | پایان دریافت بار

5

07:45:00

737-600

پنج شنبه

07:25

۵ مرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1031

تهران

نشست | پایان دریافت بار

3

07:35:00

A300-600

پنج شنبه

07:25

۵ مرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4122

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

3

07:15:00

MD82

پنج شنبه

07:30

۵ مرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA260

تهران

باطل شد |

MDC-DC-8-50

پنج شنبه

07:35

۵ مرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5609

تهران

نشست | پایان دریافت بار

3

08:00:00

MDC-DC-3

پنج شنبه

07:55

۵ مرداد ۱۳۹۶

ایران ايرتور

IRB964

تهران

نشست | پایان دریافت بار

5

08:15:00

MD82

پنج شنبه

08:10

۵ مرداد ۱۳۹۶

معراج

MRJ2800

تهران

نشست | پایان دریافت بار

3

08:30:00

A320

پنج شنبه

08:30

۵ مرداد ۱۳۹۶

هواپيمايي ساها

IRZ162

تهران

نشست | پایان دریافت بار

3

09:00:00

737-300

پنج شنبه

08:40

۵ مرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6913

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

5

09:10:00

MD82

پنج شنبه

09:05

۵ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC602

تهران

نشست | پایان دریافت بار

5

09:30:00

A320

پنج شنبه

09:10

۵ مرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5611

تهران

نشست | پایان دریافت بار

6

12:15:00

MDC-DC-3

پنج شنبه

09:30

۵ مرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1033

تهران

نشست | پایان دریافت بار

4

10:10:00

A300-600

پنج شنبه

09:30

۵ مرداد ۱۳۹۶

اترک

ATR1917

تهران

نشست | پایان دریافت بار

3

09:50:00

A320

پنج شنبه

09:45

۵ مرداد ۱۳۹۶

قشم

QSM1287

زاهدان

نشست | پایان دریافت بار

3

09:30:00

100

پنج شنبه

09:45

۵ مرداد ۱۳۹۶

سپهران

SHI4310

تهران

نشست | پایان دریافت بار

5

09:55:00

737-600

پنج شنبه

09:50

۵ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC852

زاهدان

نشست | پایان دریافت بار

3

10:25:00

B.727

پنج شنبه

10:25

۵ مرداد ۱۳۹۶

کیش

KIS7069

تهران

نشست | پایان دریافت بار

5

11:20:00

MD82

پنج شنبه

10:30

۵ مرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6952

یزد

نشست | پایان دریافت بار

5

10:45:00

737-500

پنج شنبه

10:35

۵ مرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4093

تهران

نشست | پایان دریافت بار

2

11:05:00

MD82

پنج شنبه

10:45

۵ مرداد ۱۳۹۶

قشم

QSM1233

ماهشهر

نشست | پایان دریافت بار

4

11:25:00

ATR-72-500

پنج شنبه

10:55

۵ مرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6204

اصفهان

نشست | پایان دریافت بار

6

11:30:00

MD.88

پنج شنبه

11:20

۵ مرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1015

عسلویه

نشست | پایان دریافت بار

3

11:10:00

A300-600

پنج شنبه

11:20

۵ مرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN026

تهران

نشست | پایان دریافت بار

1

11:55:00

MD82

پنج شنبه

11:25

۵ مرداد ۱۳۹۶

کیش

KIS7469

تهران

نشست | پایان دریافت بار

2

11:50:00

MD82

پنج شنبه

11:30

۵ مرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN024

تهران

نشست | پایان دریافت بار

3

14:50:00

MD82

پنج شنبه

11:30

۵ مرداد ۱۳۹۶

کیش

KIS7507

کرمانشاه

نشست | پایان دریافت بار

2

11:30:00

MD82

پنج شنبه

11:35

۵ مرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6328

تهران

نشست | پایان دریافت بار

4

11:45:00

MD82

پنج شنبه

11:45

۵ مرداد ۱۳۹۶

ایران ايرتور

IRB901

تبریز

نشست | پایان دریافت بار

5

11:40:00

MD82

پنج شنبه

11:45

۵ مرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6959

اصفهان

نشست | پایان دریافت بار

3

12:00:00

MD82

پنج شنبه

11:50

۵ مرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4100

ماهشهر

نشست | پایان دریافت بار

3

11:45:00

A320

پنج شنبه

12:00

۵ مرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5690

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

5

12:00:00

MDC-DC-3

پنج شنبه

12:00

۵ مرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5615

تبریز

نشست | پایان دریافت بار

6

11:50:00

MDC-DC-3

پنج شنبه

12:00

۵ مرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4136

یزد

نشست | پایان دریافت بار

1

11:45:00

MD82

پنج شنبه

12:00

۵ مرداد ۱۳۹۶

قشم

QSM1284

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

3

12:20:00

100

پنج شنبه

12:10

۵ مرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA402

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

6

12:10:00

A320

پنج شنبه

12:15

۵ مرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1059

کرمان

نشست | پایان دریافت بار

4

12:10:00

A300-600

پنج شنبه

12:15

۵ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3857

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

5

12:25:00

100

پنج شنبه

12:20

۵ مرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6202

آبادان

نشست | پایان دریافت بار

1

13:00:00

737-600

پنج شنبه

12:30

۵ مرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6222

تهران

نشست | پایان دریافت بار

1

12:40:00

RJ85

پنج شنبه

12:45

۵ مرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4108

اصفهان

نشست | پایان دریافت بار

3

12:45:00

A320

پنج شنبه

13:00

۵ مرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA266

اردبیل

باطل شد |

A320

پنج شنبه

13:05

۵ مرداد ۱۳۹۶

ایران ايرتور

IRB962

تهران

نشست | پایان دریافت بار

4

13:10:00

MD82

پنج شنبه

13:25

۵ مرداد ۱۳۹۶

معراج

MRJ2862

اصفهان

نشست | پایان دریافت بار

4

13:30:00

A320

پنج شنبه

13:30

۵ مرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1047

بندرعباس

نشست | پایان دریافت بار

5

13:30:00

A300-600

پنج شنبه

13:30

۵ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC619

یزد

نشست | پایان دریافت بار

3

13:50:00

A320

پنج شنبه

13:40

۵ مرداد ۱۳۹۶

سپهران

SHI4300

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

2

13:40:00

737-200

پنج شنبه

13:45

۵ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC836

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

1

14:05:00

737-300

پنج شنبه

13:50

۵ مرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5662

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

5

13:50:00

MDC-DC-3

پنج شنبه

13:55

۵ مرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4031

تهران

نشست | پایان دریافت بار

7

14:30:00

MD82

پنج شنبه

14:15

۵ مرداد ۱۳۹۶

کیش

KIS7488

ساری

نشست | پایان دریافت بار

5

15:20:00

MD82

پنج شنبه

14:45

۵ مرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1035

تهران

نشست | پایان دریافت بار

4

15:10:00

A300-600

پنج شنبه

15:00

۵ مرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6980

تهران

نشست | پایان دریافت بار

2

15:45:00

737-500

پنج شنبه

15:05

۵ مرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5622

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

6

17:30:00

737-300

پنج شنبه

15:10

۵ مرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA262

تهران

نشست | پایان دریافت بار

3

15:40:00

100

پنج شنبه

15:25

۵ مرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4142

رشت

نشست | پایان دریافت بار

8

15:25:00

A319

پنج شنبه

15:30

۵ مرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5629

تهران

نشست | پایان دریافت بار

5

15:45:00

MDC-DC-3

پنج شنبه

15:40

۵ مرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6905

اصفهان

نشست | پایان دریافت بار

5

17:15:00

MD82

پنج شنبه

15:40

۵ مرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6210

اصفهان

نشست | پایان دریافت بار

3

16:15:00

MD.88

پنج شنبه

16:00

۵ مرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN040

تهران

نشست | پایان دریافت بار

3

16:55:00

MD82

پنج شنبه

16:00

۵ مرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4073

تهران

نشست | پایان دریافت بار

5

16:20:00

A320

پنج شنبه

16:15

۵ مرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6919

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

1

19:25:00

MD82

پنج شنبه

16:30

۵ مرداد ۱۳۹۶

کیش

KIS7570

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

4

17:15:00

MD82

پنج شنبه

16:30

۵ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC605

نوشهر

نشست | پایان دریافت بار

3

17:15:00

100

پنج شنبه

16:35

۵ مرداد ۱۳۹۶

قشم

QSM1202

تهران

نشست | پایان دریافت بار

4

17:50:00

ATR-72-500

پنج شنبه

16:45

۵ مرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6326

تهران

نشست | پایان دریافت بار

3

17:30:00

M83

پنج شنبه

17:00

۵ مرداد ۱۳۹۶

ایران ايرتور

IRB991

یزد

نشست | پایان دریافت بار

5

16:55:00

MD82

پنج شنبه

17:00

۵ مرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4075

تهران

نشست | پایان دریافت بار

2

17:45:00

A320

پنج شنبه

17:20

۵ مرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6288

رشت

نشست | پایان دریافت بار

5

18:10:00

737-500

پنج شنبه

17:30

۵ مرداد ۱۳۹۶

قشم

QSM1258

تهران

نشست | پایان دریافت بار

6

18:45:00

ATR-72-500

پنج شنبه

17:55

۵ مرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6324

تهران

نشست | پایان دریافت بار

6

18:15:00

M83

پنج شنبه

18:00

۵ مرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5617

تبریز

نشست | پایان دریافت بار

4

18:45:00

MDC-DC-3

پنج شنبه

18:00

۵ مرداد ۱۳۹۶

هواپيمايي ساها

IRZ167

ارومیه

نشست | پایان دریافت بار

3

19:25:00

737-300

پنج شنبه

18:20

۵ مرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6270

نوشهر

نشست | پایان دریافت بار

3

18:15:00

RJ85

پنج شنبه

18:30

۵ مرداد ۱۳۹۶

ایران ايرتور

IRB966

تهران

نشست | پایان دریافت بار

5

19:10:00

MD82

پنج شنبه

18:30

۵ مرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6260

تهران

نشست | پایان دریافت بار

3

19:05:00

MD.88

پنج شنبه

18:40

۵ مرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4112

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

2

18:40:00

MD82

پنج شنبه

19:00

۵ مرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4102

اصفهان

نشست | پایان دریافت بار

1

19:40:00

A320

پنج شنبه

19:00

۵ مرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4110

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

1

20:20:00

A320

پنج شنبه

19:00

۵ مرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6923

ساری

نشست | دریافت بار از نقاله

1

20:50:00

MD82

پنج شنبه

19:20

۵ مرداد ۱۳۹۶

سپهران

SHI4323

بوشهر

نشست | پایان دریافت بار

5

19:55:00

737-600

پنج شنبه

19:25

۵ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC636

گرگان

نشست |

2

21:05:00

100

پنج شنبه

20:10

۵ مرداد ۱۳۹۶

کیش

KIS7448

شیراز

نشست | دریافت بار از نقاله

3

20:50:00

A320

پنج شنبه

20:15

۵ مرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6208

اصفهان

نشست |

4

20:55:00

MD.88

پنج شنبه

21:00

۵ مرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1045

کیش

نشست |

5

20:55:00

A300-600

پنج شنبه

21:00

۵ مرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6909

کرمانشاه

تاخیر |

MD82

پنج شنبه

21:05

۵ مرداد ۱۳۹۶

قشم

QSM1204

اصفهان

طبق برنامه |

ATR-72-500

پنج شنبه

21:15

۵ مرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1037

تهران

طبق برنامه |

A300-600

پنج شنبه

21:20

۵ مرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4128

آبادان

اعلام ورود |

21:25:00

MD82

پنج شنبه

21:30

۵ مرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA468

تهران

تاخیر |

100

پنج شنبه

21:30

۵ مرداد ۱۳۹۶

اترک

ATR1919

تهران

طبق برنامه |

A320

پنج شنبه

21:35

۵ مرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6979

دزفول

تاخیر |

MD82

پنج شنبه

21:50

۵ مرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN028

تهران

طبق برنامه |

MD82

پنج شنبه

21:55

۵ مرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6224

تهران

طبق برنامه |

MD.88

پنج شنبه

22:10

۵ مرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6342

تهران

طبق برنامه |

MD82

پنج شنبه

22:30

۵ مرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6266

یزد

طبق برنامه |

RJ85

پنج شنبه

23:15

۵ مرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6254

تهران

طبق برنامه |

MD.88

پنج شنبه

23:40

۵ مرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6294

آبادان

طبق برنامه |

737-600

پنج شنبه

23:45

۵ مرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5658

اهواز

طبق برنامه |

MDC-DC-3

پنج شنبه

23:55

۵ مرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5694

آبادان

طبق برنامه |

MDC-DC-3

پنج شنبه

23:59

۵ مرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4027

تهران

طبق برنامه |

MD82

پنج شنبه

23:59

۵ مرداد ۱۳۹۶

ایران ايرتور

IRB960

تهران

طبق برنامه |

MD82

جمعه

00:30

۶ مرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6214

اهواز

طبق برنامه |

MD.88

جمعه

00:45

۶ مرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4114

تبریز

طبق برنامه |

A320

جمعه

01:00

۶ مرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4116

کرمانشاه

طبق برنامه |

MD82

جمعه

01:00

۶ مرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5640

اهواز

طبق برنامه |

MDC-DC-3

جمعه

01:30

۶ مرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4124

بوشهر

طبق برنامه |

MD82

جمعه

01:45

۶ مرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4138

آبادان

طبق برنامه |

A319

جمعه

05:30

۶ مرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6928

تهران

طبق برنامه |

MD82

جمعه

06:45

۶ مرداد ۱۳۹۶

ایران ايرتور

IRB964

تهران

طبق برنامه |

MD82

جمعه

07:00

۶ مرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1031

تهران

طبق برنامه |

A300-600

جمعه

07:25

۶ مرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4122

اهواز

طبق برنامه |

MD82

جمعه

07:30

۶ مرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6952

یزد

طبق برنامه |

737-600

جمعه

07:45

۶ مرداد ۱۳۹۶

قشم

QSM1252

تهران

طبق برنامه |

ATR-72-500

جمعه

07:50

۶ مرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA462

تهران

طبق برنامه |

MDC-DC-9-80

جمعه

08:30

۶ مرداد ۱۳۹۶

معراج

MRJ2800

تهران

طبق برنامه |

A320

جمعه

08:30

۶ مرداد ۱۳۹۶

هواپيمايي ساها

IRZ162

تهران

طبق برنامه |

737-300

جمعه

08:50

۶ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC610

تهران

طبق برنامه |

100

جمعه

08:50

۶ مرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5611

تهران

طبق برنامه |

MDC-DC-3

جمعه

09:30

۶ مرداد ۱۳۹۶

سپهران

SHI4310

تهران

طبق برنامه |

737-600

جمعه

09:30

۶ مرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1033

تهران

طبق برنامه |

A300-600

جمعه

09:30

۶ مرداد ۱۳۹۶

اترک

ATR1917

تهران

طبق برنامه |

A320

جمعه

10:00

۶ مرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4095

تهران

طبق برنامه |

A320

جمعه

10:00

۶ مرداد ۱۳۹۶

کیش

KIS7480

بندرعباس

طبق برنامه |

100

جمعه

10:15

۶ مرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5609

تهران

طبق برنامه |

MDC-DC-3

جمعه

10:20

۶ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC852

زاهدان

طبق برنامه |

B.727

جمعه

10:25

۶ مرداد ۱۳۹۶

کیش

KIS7069

تهران

طبق برنامه |

MD82

جمعه

10:30

۶ مرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1059

کرمان

طبق برنامه |

A300-600

جمعه

10:30

۶ مرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4093

تهران

طبق برنامه |

MD82

جمعه

10:45

۶ مرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA390

اصفهان

طبق برنامه |

100

جمعه

11:00

۶ مرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4041

تهران

طبق برنامه |

MD82

جمعه

11:15

۶ مرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN026

تهران

طبق برنامه |

MD82

جمعه

11:25

۶ مرداد ۱۳۹۶

کیش

KIS7469

تهران

طبق برنامه |

MD82

جمعه

11:25

۶ مرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6220

خرم‌آباد

طبق برنامه |

RJ85

جمعه

11:30

۶ مرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6328

تهران

طبق برنامه |

MD82

جمعه

11:45

۶ مرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6987

ساری

طبق برنامه |

737-600

جمعه

11:45

۶ مرداد ۱۳۹۶

ایران ايرتور

IRB901

تبریز

طبق برنامه |

MD82

جمعه

11:45

۶ مرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4100

ماهشهر

طبق برنامه |

A320

جمعه

12:00

۶ مرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5615

تبریز

طبق برنامه |

MDC-DC-3

جمعه

12:00

۶ مرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5688

زنجان

طبق برنامه |

MDC-DC-3

جمعه

12:00

۶ مرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN022

تهران

طبق برنامه |

737-600

جمعه

12:00

۶ مرداد ۱۳۹۶

قشم

QSM1284

شیراز

طبق برنامه |

100

جمعه

12:10

۶ مرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6919

شیراز

طبق برنامه |

MD82

جمعه

12:20

۶ مرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6216

اهواز

طبق برنامه |

737-600

جمعه

12:30

۶ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC605

نوشهر

طبق برنامه |

100

جمعه

12:40

۶ مرداد ۱۳۹۶

هواپيمايي ساها

IRZ165

کیش

طبق برنامه |

737-300

جمعه

12:50

۶ مرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4108

اصفهان

طبق برنامه |

MD82

جمعه

13:00

۶ مرداد ۱۳۹۶

قشم

QSM1229

آبادان

طبق برنامه |

ATR-72-500

جمعه

13:20

۶ مرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5658

اهواز

طبق برنامه |

MDC-DC-3

جمعه

13:30

۶ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3928

چابهار

طبق برنامه |

B.727

جمعه

13:35

۶ مرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6204

اصفهان

طبق برنامه |

MD.88

جمعه

13:40

۶ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC828

رامسر

طبق برنامه |

ATR-72-200/210

جمعه

13:45

۶ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC602

تهران

طبق برنامه |

B.727

جمعه

13:55

۶ مرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4104

شهرکرد

طبق برنامه |

A320

جمعه

14:00

۶ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3857

شیراز

طبق برنامه |

100

جمعه

14:10

۶ مرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN024

تهران

طبق برنامه |

MD82

جمعه

14:10

۶ مرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4001

تهران

طبق برنامه |

A320

جمعه

14:15

۶ مرداد ۱۳۹۶

سپهران

SHI4319

تهران

طبق برنامه |

737-600

جمعه

14:20

۶ مرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6222

تهران

طبق برنامه |

MD.88

جمعه

14:30

۶ مرداد ۱۳۹۶

معراج

MRJ2872

تبریز

طبق برنامه |

A320

جمعه

14:30

۶ مرداد ۱۳۹۶

سپهران

SHI4300

شیراز

طبق برنامه |

737-200

جمعه

14:45

۶ مرداد ۱۳۹۶

کیش

KIS7487

رشت

طبق برنامه |

100

جمعه

14:45

۶ مرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN040

تهران

طبق برنامه |

MD82

جمعه

15:00

۶ مرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1035

تهران

طبق برنامه |

A300-600

جمعه

15:00

۶ مرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5622

اهواز

طبق برنامه |

737-300

جمعه

15:10

۶ مرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4142

رشت

طبق برنامه |

MD82

جمعه

15:30

۶ مرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4031

تهران

طبق برنامه |

MD82

جمعه

15:30

۶ مرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5656

تهران

طبق برنامه |

MDC-DC-3

جمعه

15:40

۶ مرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6923

ساری

طبق برنامه |

MD82

جمعه

15:50

۶ مرداد ۱۳۹۶

قشم

QSM1250

تهران

طبق برنامه |

100

جمعه

15:55

۶ مرداد ۱۳۹۶

کیش

KIS7072

کیش

طبق برنامه |

A320

جمعه

16:00

۶ مرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6905

اصفهان

طبق برنامه |

MD82

جمعه

16:00

۶ مرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5662

قشم

طبق برنامه |

MDC-DC-3

جمعه

16:10

۶ مرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4045

تهران

طبق برنامه |

A320

جمعه

16:15

۶ مرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA460

تهران

طبق برنامه |

100

جمعه

16:20

۶ مرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5629

تهران

طبق برنامه |

MDC-DC-3

جمعه

16:35

۶ مرداد ۱۳۹۶

قشم

QSM1202

تهران

طبق برنامه |

ATR-72-500

جمعه

16:45

۶ مرداد ۱۳۹۶

ایران ايرتور

IRB8083

كاشان

طبق برنامه |

MD82

جمعه

17:10

۶ مرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4075

تهران

طبق برنامه |

MD82

جمعه

17:20

۶ مرداد ۱۳۹۶

کیش

KIS7446

اصفهان

طبق برنامه |

A320

جمعه

17:45

۶ مرداد ۱۳۹۶

ایران ايرتور

IRB966

تهران

طبق برنامه |

MD82

جمعه

17:45

۶ مرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6963

رشت

طبق برنامه |

MD82

جمعه

17:50

۶ مرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6324

تهران

طبق برنامه |

MD82

جمعه

18:00

۶ مرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5617

تبریز

طبق برنامه |

MDC-DC-3

جمعه

18:00

۶ مرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5686

تهران

طبق برنامه |

MDC-DC-3

جمعه

18:10

۶ مرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5698

تهران

طبق برنامه |

MDC-DC-3

جمعه

18:15

۶ مرداد ۱۳۹۶

کیش

KIS7448

شیراز

طبق برنامه |

MD82

جمعه

18:15

۶ مرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6208

اصفهان

طبق برنامه |

MD.88

جمعه

18:20

۶ مرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6959

اصفهان

طبق برنامه |

MD82

جمعه

18:30

۶ مرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA468

تهران

طبق برنامه |

MDC-DC-8-10

جمعه

18:50

۶ مرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4102

اصفهان

طبق برنامه |

MD82

جمعه

19:00

۶ مرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN028

تهران

طبق برنامه |

MD82

جمعه

19:00

۶ مرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4110

شیراز

طبق برنامه |

MD82

جمعه

19:00

۶ مرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA482

یزد

طبق برنامه |

100

جمعه

19:25

۶ مرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5638

ساری

طبق برنامه |

MDC-DC-3

جمعه

19:30

۶ مرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1077

کرمان

طبق برنامه |

RJ85

جمعه

20:30

۶ مرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4124

بوشهر

طبق برنامه |

MD82

جمعه

20:30

۶ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC600

تهران

طبق برنامه |

737-300

جمعه

20:45

۶ مرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6254

تهران

طبق برنامه |

RJ85

جمعه

21:00

۶ مرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6909

کرمانشاه

طبق برنامه |

MD82

جمعه

21:10

۶ مرداد ۱۳۹۶

اترک

ATR1919

تهران

طبق برنامه |

A320

جمعه

21:15

۶ مرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6210

اصفهان

طبق برنامه |

MD.88

جمعه

21:20

۶ مرداد ۱۳۹۶

قشم

QSM1208

کرمانشاه

طبق برنامه |

100

جمعه

22:05

۶ مرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6342

تهران

طبق برنامه |

MD82

جمعه

22:30

۶ مرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6224

تهران

طبق برنامه |

MD.88

جمعه

22:30

۶ مرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1021

ساری

طبق برنامه |

BAE146

جمعه

22:30

۶ مرداد ۱۳۹۶

ایران ايرتور

IRB962

تهران

طبق برنامه |

MD82

جمعه

22:45

۶ مرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5672

اصفهان

طبق برنامه |

MDC-DC-3

جمعه

23:00

۶ مرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6258

تهران

طبق برنامه |

MD.88

جمعه

23:10

۶ مرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6202

آبادان

طبق برنامه |

737-600

جمعه

23:55

۶ مرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4128

آبادان

طبق برنامه |

MD82

جمعه

23:55

۶ مرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6945

کیش

طبق برنامه |

MD82

جمعه

23:55

۶ مرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6214

اهواز

طبق برنامه |

MD.88

جمعه

23:55

۶ مرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4027

تهران

طبق برنامه |

A320

جمعه

23:59

۶ مرداد ۱۳۹۶

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

زاگرس

IZG4139

آبادان

پرواز كرد |

25, 26

1396-05-05 02:33

A319

پنج شنبه

01:00

۵ مرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5641

اهواز

پرواز كرد |

1, 2

1396-05-05 02:39

MDC-DC-3

پنج شنبه

02:00

۵ مرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4123

اهواز

پرواز كرد |

23, 24

1396-05-05 02:59

MD82

پنج شنبه

02:30

۵ مرداد ۱۳۹۶

کیش

KIS7449

شیراز

پرواز كرد |

11

1396-05-05 03:48

MD82

پنج شنبه

03:15

۵ مرداد ۱۳۹۶

کیش

KIS7567

شیراز

پرواز كرد |

14

1396-05-05 05:42

MD82

پنج شنبه

04:15

۵ مرداد ۱۳۹۶

ایران ايرتور

IRB961

تهران

پرواز كرد |

15, 16

1396-05-05 05:15

MDC-DC-3

پنج شنبه

05:00

۵ مرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6251

تهران

پرواز كرد |

1

1396-05-05 07:06

MD.88

پنج شنبه

06:15

۵ مرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4101

ماهشهر

پرواز كرد |

25

1396-05-05 07:11

A320

پنج شنبه

07:00

۵ مرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6259

تهران

پرواز كرد |

5

1396-05-05 07:10

MD.88

پنج شنبه

07:00

۵ مرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6201

آبادان

پرواز كرد |

10

1396-05-05 08:02

737-600

پنج شنبه

07:30

۵ مرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5689

شیراز

پرواز كرد |

7

1396-05-05 08:20

MDC-DC-3

پنج شنبه

08:00

۵ مرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4137

یزد

پرواز كرد |

26

1396-05-05 08:33

A320

پنج شنبه

08:00

۵ مرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6341

تهران

پرواز كرد |

4

1396-05-05 08:15

MD82

پنج شنبه

08:15

۵ مرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA267

اردبیل

باطل شد |

A320

پنج شنبه

08:20

۵ مرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6958

اصفهان

پرواز كرد |

12

1396-05-05 08:45

MD82

پنج شنبه

08:20

۵ مرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1046

بندرعباس

پرواز كرد |

1, 2, 3

1396-05-05 09:16

A300-600

پنج شنبه

08:45

۵ مرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5661

اهواز

پرواز كرد |

5

1396-05-05 09:27

MDC-DC-3

پنج شنبه

08:55

۵ مرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4109

اصفهان

پرواز كرد |

25

1396-05-05 09:10

A320

پنج شنبه

09:00

۵ مرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6221

تهران

پرواز كرد |

8

1396-05-05 09:19

RJ85

پنج شنبه

09:00

۵ مرداد ۱۳۹۶

ایران ايرتور

IRB965

تهران

پرواز كرد |

15, 16

1396-05-05 09:21

MD82

پنج شنبه

09:15

۵ مرداد ۱۳۹۶

معراج

MRJ2863

اصفهان

پرواز كرد |

4

1396-05-05 09:37

A320

پنج شنبه

09:30

۵ مرداد ۱۳۹۶

هواپيمايي ساها

IRZ166

ارومیه

پرواز كرد |

6

1396-05-05 10:02

737-300

پنج شنبه

09:45

۵ مرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6912

اهواز

پرواز كرد |

10

1396-05-05 10:21

MD82

پنج شنبه

09:55

۵ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC618

یزد

پرواز كرد |

29, 30

1396-05-05 10:45

A320

پنج شنبه

10:10

۵ مرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5621

اهواز

پرواز كرد |

8

1396-05-05 13:03

737-300

پنج شنبه

10:20

۵ مرداد ۱۳۹۶

قشم

QSM1286

زاهدان

پرواز كرد |

17, 18

1396-05-05 11:00

ATR-72-500

پنج شنبه

10:30

۵ مرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1032

تهران

پرواز كرد |

1, 2, 3

1396-05-05 11:35

A300-600

پنج شنبه

10:45

۵ مرداد ۱۳۹۶

اترک

ATR1918

تهران

پرواز كرد |

11

1396-05-05 11:24

A320

پنج شنبه

11:00

۵ مرداد ۱۳۹۶

سپهران

SHI4311

تهران

پرواز كرد |

7

1396-05-05 11:18

737-600

پنج شنبه

11:00

۵ مرداد ۱۳۹۶

کیش

KIS7489

ساری

پرواز كرد |

14

1396-05-05 12:28

MD82

پنج شنبه

11:15

۵ مرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4143

رشت

پرواز كرد |

25, 26

1396-05-05 11:45

A319

پنج شنبه

11:30

۵ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC853

زاهدان

پرواز كرد |

29, 30

1396-05-05 12:05

B.727

پنج شنبه

11:30

۵ مرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6981

تهران

پرواز كرد |

10

1396-05-05 12:02

737-500

پنج شنبه

11:35

۵ مرداد ۱۳۹۶

قشم

QSM1232

ماهشهر

پرواز كرد |

19, 20

1396-05-05 12:25

ATR-72-500

پنج شنبه

11:45

۵ مرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6904

اصفهان

پرواز كرد |

9

1396-05-05 13:46

MD82

پنج شنبه

12:00

۵ مرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4092

تهران

پرواز كرد |

23, 24

1396-05-05 12:56

MD82

پنج شنبه

12:15

۵ مرداد ۱۳۹۶

کیش

KIS7571

شیراز

پرواز كرد |

12

1396-05-05 13:31

MD82

پنج شنبه

12:15

۵ مرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6918

شیراز

پرواز كرد |

13

1396-05-05 15:50

MD82

پنج شنبه

12:30

۵ مرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6203

اصفهان

پرواز كرد |

5

1396-05-05 12:40

MD.88

پنج شنبه

12:30

۵ مرداد ۱۳۹۶

کیش

KIS7506

کرمانشاه

پرواز كرد |

14

1396-05-05 13:00

A320

پنج شنبه

12:35

۵ مرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1014

عسلویه

پرواز كرد |

2, 3, 4

1396-05-05 13:10

A300-600

پنج شنبه

12:35

۵ مرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6329

تهران

پرواز كرد |

7

1396-05-05 13:25

MD82

پنج شنبه

12:45

۵ مرداد ۱۳۹۶

قشم

QSM1285

شیراز

پرواز كرد |

21, 22

1396-05-05 13:40

100

پنج شنبه

12:50

۵ مرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN023

تهران

پرواز كرد |

10

1396-05-05 13:17

737-500

پنج شنبه

12:50

۵ مرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA403

اهواز

پرواز كرد |

17, 18

1396-05-05 13:20

A320

پنج شنبه

13:00

۵ مرداد ۱۳۹۶

ایران ايرتور

IRB990

یزد

پرواز كرد |

15, 16

1396-05-05 13:28

MD82

پنج شنبه

13:00

۵ مرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5618

تبریز

پرواز كرد |

6

1396-05-05 14:06

MDC-DC-3

پنج شنبه

13:15

۵ مرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1058

کرمان

پرواز كرد |

1, 2, 3

1396-05-05 13:48

A300-600

پنج شنبه

13:15

۵ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC604

نوشهر

پرواز كرد |

29

1396-05-05 13:42

100

پنج شنبه

13:15

۵ مرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6287

رشت

پرواز كرد |

9

1396-05-05 14:27

737-500

پنج شنبه

13:30

۵ مرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5616

تبریز

پرواز كرد |

8

1396-05-05 14:11

MDC-DC-3

پنج شنبه

13:45

۵ مرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA261

تهران

باطل شد |

A300B4

پنج شنبه

13:50

۵ مرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4113

اهواز

پرواز كرد |

25, 26

1396-05-05 14:23

MD82

پنج شنبه

14:00

۵ مرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6269

نوشهر

پرواز كرد |

6

1396-05-05 14:50

RJ85

پنج شنبه

14:30

۵ مرداد ۱۳۹۶

ایران ايرتور

IRB963

تهران

پرواز كرد |

15, 16

1396-05-05 14:38

MD82

پنج شنبه

14:30

۵ مرداد ۱۳۹۶

معراج

MRJ2801

تهران

پرواز كرد |

7

1396-05-05 14:58

A320

پنج شنبه

14:30

۵ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC603

تهران

پرواز كرد |

29

1396-05-05 16:00

A320

پنج شنبه

14:40

۵ مرداد ۱۳۹۶

سپهران

SHI4322

بوشهر

پرواز كرد |

8

1396-05-05 15:25

737-600

پنج شنبه

14:45

۵ مرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6223

تهران

پرواز كرد |

9

1396-05-05 15:18

MD.88

پنج شنبه

14:45

۵ مرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA263

تهران

پرواز كرد |

19, 20

1396-05-05 16:23

A320

پنج شنبه

14:50

۵ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC837

اهواز

پرواز كرد |

28

1396-05-05 15:36

737-300

پنج شنبه

14:50

۵ مرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4111

شیراز

پرواز كرد |

23

1396-05-05 16:11

A320

پنج شنبه

15:00

۵ مرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1030

تهران

پرواز كرد |

2, 3

1396-05-05 15:22

A300-600

پنج شنبه

15:00

۵ مرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5610

تهران

پرواز كرد |

1

1396-05-05 15:34

MDC-DC-3

پنج شنبه

15:15

۵ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC601

تهران

پرواز كرد |

30

1396-05-05 15:30

100

پنج شنبه

15:15

۵ مرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4103

اصفهان

پرواز كرد |

25

1396-05-05 16:04

A320

پنج شنبه

15:30

۵ مرداد ۱۳۹۶

کیش

KIS7068

تهران

پرواز كرد |

14

1396-05-05 16:27

MD82

پنج شنبه

15:30

۵ مرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4030

تهران

پرواز كرد |

24

1396-05-05 16:19

MD82

پنج شنبه

15:45

۵ مرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1044

کیش

پرواز كرد |

4, 5

1396-05-05 16:13

A300-600

پنج شنبه

15:45

۵ مرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4115

تبریز

پرواز كرد |

26

1396-05-05 16:38

A320

پنج شنبه

16:00

۵ مرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5612

تهران

پرواز كرد |

6

1396-05-05 16:35

737-300

پنج شنبه

16:15

۵ مرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA227

ساری

پرواز كرد |

21, 22

1396-05-05 17:00

100

پنج شنبه

16:15

۵ مرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6953

یزد

پرواز كرد |

9

1396-05-05 17:06

737-500

پنج شنبه

16:20

۵ مرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4129

آبادان

پرواز كرد |

23

1396-05-05 16:46

MD82

پنج شنبه

16:30

۵ مرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6922

ساری

پرواز كرد |

11

1396-05-05 18:14

MD82

پنج شنبه

16:30

۵ مرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6908

کرمانشاه

پرواز كرد |

12

1396-05-05 18:10

MD82

پنج شنبه

17:00

۵ مرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1034

تهران

پرواز كرد |

1, 2, 3, 4

1396-05-05 17:32

A300-600

پنج شنبه

17:00

۵ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3858

شیراز

پرواز كرد |

29

1396-05-05 18:32

100

پنج شنبه

17:10

۵ مرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6209

اصفهان

پرواز كرد |

5

1396-05-05 17:23

MD.88

پنج شنبه

17:15

۵ مرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4072

تهران

پرواز كرد |

25

1396-05-05 17:38

A320

پنج شنبه

17:15

۵ مرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6978

دزفول

پرواز كرد |

10

1396-05-05 20:30

MD82

پنج شنبه

17:25

۵ مرداد ۱۳۹۶

قشم

QSM1205

اصفهان

پرواز كرد |

17, 18

1396-05-05 18:50

ATR-72-500

پنج شنبه

17:25

۵ مرداد ۱۳۹۶

کیش

KIS7468

تهران

پرواز كرد |

14

1396-05-05 18:19

MD82

پنج شنبه

17:30

۵ مرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6327

تهران

پرواز كرد |

8

1396-05-05 18:35

M83

پنج شنبه

18:00

۵ مرداد ۱۳۹۶

ایران ايرتور

IRB900

تبریز

پرواز كرد |

15, 16

1396-05-05 18:38

MD82

پنج شنبه

18:25

۵ مرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5630

تهران

پرواز كرد |

5

1396-05-05 18:42

MDC-DC-3

پنج شنبه

18:30

۵ مرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4074

تهران

پرواز كرد |

24

1396-05-05 18:43

A320

پنج شنبه

18:30

۵ مرداد ۱۳۹۶

قشم

QSM1259

تهران

پرواز كرد |

19, 20

1396-05-05 19:50

ATR-72-500

پنج شنبه

18:40

۵ مرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6325

تهران

پرواز كرد |

3

1396-05-05 19:32

M83

پنج شنبه

19:00

۵ مرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5657

اهواز

پرواز كرد |

2

1396-05-05 20:10

MDC-DC-3

پنج شنبه

19:00

۵ مرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6293

آبادان

پرواز كرد |

1

1396-05-05 19:44

737-600

پنج شنبه

19:15

۵ مرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5693

آبادان

پرواز كرد |

4

1396-05-05 19:26

MDC-DC-3

پنج شنبه

19:15

۵ مرداد ۱۳۹۶

هواپيمايي ساها

IRZ163

تهران

پرواز كرد |

9

1396-05-05 20:21

737-300

پنج شنبه

19:20

۵ مرداد ۱۳۹۶

ایران ايرتور

IRB967

تهران

پرواز كرد |

17, 18

1396-05-05 20:18

MD82

پنج شنبه

19:20

۵ مرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6213

اهواز

پرواز كرد |

8

1396-05-05 20:23

MD.88

پنج شنبه

19:30

۵ مرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6265

یزد

پرواز كرد |

6

1396-05-05 19:55

RJ85

پنج شنبه

19:45

۵ مرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4117

کرمانشاه

پرواز كرد |

25

1396-05-05 20:55

MD82

پنج شنبه

20:00

۵ مرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN027

تهران

دريافت كارت پرواز | تاخیر - 21:30

11

MD82

پنج شنبه

20:15

۵ مرداد ۱۳۹۶

سپهران

SHI4301

شیراز

آماده پرواز |

1

737-600

پنج شنبه

20:25

۵ مرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4026

تهران

در حال سوار شدن |

23

MD82

پنج شنبه

20:30

۵ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC637

گرگان

دريافت كارت پرواز | تاخیر - 21:40

30

100

پنج شنبه

20:55

۵ مرداد ۱۳۹۶

کیش

KIS7449

شیراز

پایان پذیرش مسافر | منتظر اعلام باشید

14

MD82

پنج شنبه

21:00

۵ مرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4125

بوشهر

آماده پرواز |

26

MD82

پنج شنبه

21:00

۵ مرداد ۱۳۹۶

قشم

QSM1203

تهران

| تاخیر - 22:45

22

ATR-72-500

پنج شنبه

22:00

۵ مرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA469

تهران

| تاخیر - 22:50

100

پنج شنبه

22:05

۵ مرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN041

تهران

دريافت كارت پرواز |

13

MD82

پنج شنبه

22:15

۵ مرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6207

اصفهان

دريافت كارت پرواز |

4

MD.88

پنج شنبه

22:15

۵ مرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1036

تهران

دريافت كارت پرواز |

1, 2, 3

A300-600

پنج شنبه

22:30

۵ مرداد ۱۳۹۶

اترک

ATR1920

تهران

طبق برنامه |

10

A320

پنج شنبه

22:45

۵ مرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN025

تهران

| تاخیر - 01:30

MD82

پنج شنبه

22:45

۵ مرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN029

تهران

طبق برنامه |

6

MD82

پنج شنبه

23:00

۵ مرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4139

آبادان

طبق برنامه |

A319

جمعه

01:00

۶ مرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4123

اهواز

طبق برنامه |

MD82

جمعه

02:30

۶ مرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5641

اهواز

طبق برنامه |

2

MDC-DC-3

جمعه

02:30

۶ مرداد ۱۳۹۶

ایران ايرتور

IRB961

تهران

طبق برنامه |

MDC-DC-3

جمعه

05:00

۶ مرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6219

خرم‌آباد

طبق برنامه |

2

RJ85

جمعه

06:30

۶ مرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4101

ماهشهر

طبق برنامه |

A320

جمعه

07:00

۶ مرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6215

اهواز

طبق برنامه |

4

737-600

جمعه

07:30

۶ مرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5687

زنجان

طبق برنامه |

5

MDC-DC-3

جمعه

08:00

۶ مرداد ۱۳۹۶

ایران ايرتور

IRB965

تهران

طبق برنامه |

MD82

جمعه

08:00

۶ مرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6918

شیراز

طبق برنامه |

6

MD82

جمعه

08:15

۶ مرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6341

تهران

طبق برنامه |

7

MD82

جمعه

08:15

۶ مرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5657

اهواز

طبق برنامه |

9

MDC-DC-3

جمعه

08:30

۶ مرداد ۱۳۹۶

قشم

QSM1228

آبادان

طبق برنامه |

ATR-72-500

جمعه

08:30

۶ مرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6986

ساری

طبق برنامه |

11

737-600

جمعه

08:45

۶ مرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4109

اصفهان

طبق برنامه |

MD82

جمعه

09:00

۶ مرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA463

تهران

طبق برنامه |

MDC-DC-9-80

جمعه

09:15

۶ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC604

نوشهر

طبق برنامه |

100

جمعه

09:25

۶ مرداد ۱۳۹۶

معراج

MRJ2873

تبریز

طبق برنامه |

A320

جمعه

09:30

۶ مرداد ۱۳۹۶

هواپيمايي ساها

IRZ164

کیش

طبق برنامه |

737-300

جمعه

09:50

۶ مرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6223

تهران

طبق برنامه |

MD.88

جمعه

10:00

۶ مرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4105

شهرکرد

طبق برنامه |

A319

جمعه

10:00

۶ مرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6203

اصفهان

طبق برنامه |

MD.88

جمعه

10:15

۶ مرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5621

اهواز

طبق برنامه |

737-300

جمعه

10:20

۶ مرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4094

تهران

طبق برنامه |

A320

جمعه

10:45

۶ مرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1032

تهران

طبق برنامه |

A300-600

جمعه

10:45

۶ مرداد ۱۳۹۶

کیش

KIS7486

رشت

طبق برنامه |

100

جمعه

10:50

۶ مرداد ۱۳۹۶

سپهران

SHI4311

تهران

طبق برنامه |

737-600

جمعه

11:00

۶ مرداد ۱۳۹۶

اترک

ATR1918

تهران

طبق برنامه |

A320

جمعه

11:15

۶ مرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6221

تهران

طبق برنامه |

MD.88

جمعه

11:15

۶ مرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5661

قشم

طبق برنامه |

MDC-DC-3

جمعه

11:20

۶ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC853

زاهدان

طبق برنامه |

B.727

جمعه

11:25

۶ مرداد ۱۳۹۶

کیش

KIS7068

تهران

طبق برنامه |

MD82

جمعه

11:30

۶ مرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1058

کرمان

طبق برنامه |

BAE146

جمعه

11:30

۶ مرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4143

رشت

طبق برنامه |

A320

جمعه

11:45

۶ مرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA461

تهران

طبق برنامه |

A320

جمعه

11:45

۶ مرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6904

اصفهان

طبق برنامه |

MD82

جمعه

12:15

۶ مرداد ۱۳۹۶

کیش

KIS7468

تهران

طبق برنامه |

MD82

جمعه

12:15

۶ مرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4040

تهران

طبق برنامه |

MD82

جمعه

12:30

۶ مرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6251

تهران

طبق برنامه |

RJ85

جمعه

12:30

۶ مرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6329

تهران

طبق برنامه |

MD82

جمعه

12:45

۶ مرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6953

یزد

طبق برنامه |

737-600

جمعه

12:45

۶ مرداد ۱۳۹۶

قشم

QSM1285

شیراز

طبق برنامه |

100

جمعه

12:50

۶ مرداد ۱۳۹۶

ایران ايرتور

IRB8082

كاشان

طبق برنامه |

MDC-DC-3

جمعه

13:00

۶ مرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5618

تبریز

طبق برنامه |

MDC-DC-3

جمعه

13:15

۶ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC611

تهران

طبق برنامه |

100

جمعه

13:15

۶ مرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6922

ساری

طبق برنامه |

737-600

جمعه

13:15

۶ مرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5616

تبریز

طبق برنامه |

MDC-DC-3

جمعه

13:30

۶ مرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6962

رشت

طبق برنامه |

MD82

جمعه

13:50

۶ مرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4125

بوشهر

طبق برنامه |

MD82

جمعه

14:00

۶ مرداد ۱۳۹۶

قشم

QSM1253

تهران

طبق برنامه |

ATR-72-500

جمعه

14:00

۶ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC829

رامسر

طبق برنامه |

ATR-72-500

جمعه

14:25

۶ مرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4129

آبادان

طبق برنامه |

A319

جمعه

14:30

۶ مرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5685

تهران

طبق برنامه |

MDC-DC-3

جمعه

14:30

۶ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3929

چابهار

طبق برنامه |

B.727

جمعه

14:35

۶ مرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6207

اصفهان

طبق برنامه |

MD.88

جمعه

14:40

۶ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3858

شیراز

طبق برنامه |

100

جمعه

14:50

۶ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC603

تهران

طبق برنامه |

B.727

جمعه

14:55

۶ مرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4111

شیراز

طبق برنامه |

MD82

جمعه

15:00

۶ مرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6958

اصفهان

طبق برنامه |

737-600

جمعه

15:05

۶ مرداد ۱۳۹۶

کیش

KIS7481

بندرعباس

طبق برنامه |

100

جمعه

15:15

۶ مرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6257

تهران

طبق برنامه |

MD.88

جمعه

15:30

۶ مرداد ۱۳۹۶

معراج

MRJ2801

تهران

طبق برنامه |

A320

جمعه

15:30

۶ مرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4103

اصفهان

طبق برنامه |

MD82

جمعه

15:45

۶ مرداد ۱۳۹۶

سپهران

SHI4301

شیراز

طبق برنامه |

737-600

جمعه

15:45

۶ مرداد ۱۳۹۶

هواپيمايي ساها

IRZ163

تهران

طبق برنامه |

737-300

جمعه

15:50

۶ مرداد ۱۳۹۶

سپهران

SHI4318

تهران

طبق برنامه |

737-600

جمعه

16:00

۶ مرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN041

تهران

طبق برنامه |

MD82

جمعه

16:00

۶ مرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4099

تهران

طبق برنامه |

A320

جمعه

16:15

۶ مرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5612

تهران

طبق برنامه |

737-300

جمعه

16:15

۶ مرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5637

ساری

طبق برنامه |

MDC-DC-3

جمعه

16:30

۶ مرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4072

تهران

طبق برنامه |

MD82

جمعه

16:30

۶ مرداد ۱۳۹۶

قشم

QSM1251

تهران

طبق برنامه |

100

جمعه

16:40

۶ مرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6908

کرمانشاه

طبق برنامه |

MD82

جمعه

16:45

۶ مرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4092

تهران

طبق برنامه |

MD82

جمعه

16:45

۶ مرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5610

تهران

طبق برنامه |

MDC-DC-3

جمعه

17:00

۶ مرداد ۱۳۹۶

کیش

KIS7073

کیش

طبق برنامه |

A320

جمعه

17:00

۶ مرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1034

تهران

طبق برنامه |

A300-600

جمعه

17:00

۶ مرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA391

اصفهان

طبق برنامه |

MDC-DC-9-80

جمعه

17:05

۶ مرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4030

تهران

طبق برنامه |

MD82

جمعه

17:15

۶ مرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN027

تهران

طبق برنامه |

MD82

جمعه

17:20

۶ مرداد ۱۳۹۶

قشم

QSM1209

کرمانشاه

طبق برنامه |

100

جمعه

17:25

۶ مرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5630

تهران

طبق برنامه |

MDC-DC-3

جمعه

17:30

۶ مرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4044

تهران

طبق برنامه |

MD82

جمعه

17:45

۶ مرداد ۱۳۹۶

ایران ايرتور

IRB900

تبریز

طبق برنامه |

MD82

جمعه

18:00

۶ مرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4074

تهران

طبق برنامه |

MD82

جمعه

18:30

۶ مرداد ۱۳۹۶

کیش

KIS7447

اصفهان

طبق برنامه |

A320

جمعه

18:45

۶ مرداد ۱۳۹۶

ایران ايرتور

IRB967

تهران

طبق برنامه |

MD82

جمعه

18:45

۶ مرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6929

تهران

طبق برنامه |

MD82

جمعه

18:50

۶ مرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6201

آبادان

طبق برنامه |

737-600

جمعه

19:00

۶ مرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5671

اصفهان

طبق برنامه |

MDC-DC-3

جمعه

19:00

۶ مرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5699

تهران

طبق برنامه |

MDC-DC-3

جمعه

19:10

۶ مرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6325

تهران

طبق برنامه |

M83

جمعه

19:15

۶ مرداد ۱۳۹۶

کیش

KIS7449

شیراز

طبق برنامه |

MD82

جمعه

19:15

۶ مرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6944

کیش

طبق برنامه |

MD82

جمعه

19:30

۶ مرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6213

اهواز

طبق برنامه |

MD.88

جمعه

19:30

۶ مرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA469

تهران

طبق برنامه |

A320

جمعه

19:35

۶ مرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5663

اهواز

طبق برنامه |

737-300

جمعه

19:45

۶ مرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN029

تهران

طبق برنامه |

MD82

جمعه

20:00

۶ مرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA483

یزد

طبق برنامه |

100

جمعه

20:15

۶ مرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5655

تهران

طبق برنامه |

MDC-DC-3

جمعه

20:30

۶ مرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4026

تهران

طبق برنامه |

A320

جمعه

20:30

۶ مرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4135

اهواز

طبق برنامه |

A320

جمعه

21:00

۶ مرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1076

کرمان

طبق برنامه |

RJ85

جمعه

21:30

۶ مرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4056

تهران

طبق برنامه |

A319

جمعه

21:30

۶ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC601

تهران

طبق برنامه |

A320

جمعه

21:45

۶ مرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN023

تهران

طبق برنامه |

MD82

جمعه

22:10

۶ مرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6209

اصفهان

طبق برنامه |

MD.88

جمعه

22:30

۶ مرداد ۱۳۹۶

اترک

ATR1920

تهران

طبق برنامه |

A320

جمعه

22:40

۶ مرداد ۱۳۹۶

قشم

QSM1203

تهران

طبق برنامه |

ATR-72-500

جمعه

22:45

۶ مرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1020

ساری

طبق برنامه |

BAE146

جمعه

23:30

۶ مرداد ۱۳۹۶

ایران ايرتور

IRB963

تهران

طبق برنامه |

MD82

جمعه

23:30

۶ مرداد ۱۳۹۶

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

سان اكسپرس

SXS5372

آدانا

نشست | پایان دریافت بار

4

00:10:00

737-800

پنج شنبه

00:05

۵ مرداد ۱۳۹۶

العراقيه

IAW115A

بغداد

نشست | پایان دریافت بار

1

00:40:00

737-600

پنج شنبه

01:00

۵ مرداد ۱۳۹۶

العراقيه

IAW115

نجف

نشست | پایان دریافت بار

2

02:25:00

737-600

پنج شنبه

01:30

۵ مرداد ۱۳۹۶

ترکیش

THY888

استانبول

نشست | پایان دریافت بار

3

01:30:00

A320

پنج شنبه

01:40

۵ مرداد ۱۳۹۶

جورجين

TGZ1720

باتومی

نشست | پایان دریافت بار

1

03:40:00

737-700

پنج شنبه

03:30

۵ مرداد ۱۳۹۶

کام ایر

KMF021

هرات

نشست | پایان دریافت بار

5

12:05:00

M83

پنج شنبه

10:00

۵ مرداد ۱۳۹۶

العراقيه

IAW161

بغداد

نشست | پایان دریافت بار

2

11:50:00

737-600

پنج شنبه

12:00

۵ مرداد ۱۳۹۶

کام ایر

KMF119

قندهار

نشست | پایان دریافت بار

6

13:00:00

M83

پنج شنبه

12:00

۵ مرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG3008

نجف

نشست | پایان دریافت بار

3

12:15:00

A320

پنج شنبه

12:30

۵ مرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6274

نجف

نشست | پایان دریافت بار

4

13:00:00

MD.88

پنج شنبه

12:30

۵ مرداد ۱۳۹۶

العراقيه

IAW149

بصره

نشست | پایان دریافت بار

2

13:20:00

737-600

پنج شنبه

12:45

۵ مرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1169

نجف

نشست | پایان دریافت بار

1

12:35:00

A300-600

پنج شنبه

12:45

۵ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC6538

دوشنبه

نشست | پایان دریافت بار

5

13:35:00

100

پنج شنبه

13:45

۵ مرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA668

کویت

نشست | پایان دریافت بار

5

14:50:00

A320

پنج شنبه

13:55

۵ مرداد ۱۳۹۶

العربیه

ABY205

شارجه

نشست | پایان دریافت بار

1

14:00:00

A320

پنج شنبه

14:10

۵ مرداد ۱۳۹۶

کام ایر

KMF030

هرات

نشست | پایان دریافت بار

3

16:05:00

M83

پنج شنبه

14:15

۵ مرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1157

بیروت

نشست | پایان دریافت بار

3

14:30:00

MDC-DC-3

پنج شنبه

14:20

۵ مرداد ۱۳۹۶

فلای دبی

FDB251

دبی

نشست | پایان دریافت بار

1

14:45:00

737-700

پنج شنبه

14:45

۵ مرداد ۱۳۹۶

عمان ایر

OMA453

مسقط

اعلام ورود |

21:20:00

737-800

پنج شنبه

17:00

۵ مرداد ۱۳۹۶

العراقيه

IAW117

نجف

نشست | پایان دریافت بار

1

18:50:00

737-600

پنج شنبه

19:00

۵ مرداد ۱۳۹۶

هواپيمايي قطر

QTR492

دوحه

طبق برنامه |

A330

پنج شنبه

22:50

۵ مرداد ۱۳۹۶

العراقيه

IAW115

بغداد

طبق برنامه |

737-600

پنج شنبه

23:59

۵ مرداد ۱۳۹۶

ترکیش

THY888

استانبول

طبق برنامه |

A320

جمعه

01:40

۶ مرداد ۱۳۹۶

هواپيمايي قطر

QTR494

دوحه

طبق برنامه |

B777

جمعه

04:20

۶ مرداد ۱۳۹۶

امارات

UAE967

دبی

طبق برنامه |

B777

جمعه

10:15

۶ مرداد ۱۳۹۶

العراقيه

IAW161

بغداد

طبق برنامه |

737-600

جمعه

12:00

۶ مرداد ۱۳۹۶

العراقيه

IAW1161

نجف

طبق برنامه |

737-600

جمعه

13:00

۶ مرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1142

کابل

طبق برنامه |

A300-600

جمعه

13:35

۶ مرداد ۱۳۹۶

العربیه

ABY205

شارجه

طبق برنامه |

A320

جمعه

14:10

۶ مرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1179

نجف

طبق برنامه |

A300-600

جمعه

16:15

۶ مرداد ۱۳۹۶

فلای دبی

FDB251

دبی

طبق برنامه |

737-700

جمعه

18:40

۶ مرداد ۱۳۹۶

العراقيه

IAW117

نجف

طبق برنامه |

737-600

جمعه

19:00

۶ مرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA3430

نجف

طبق برنامه |

A300B4

جمعه

21:35

۶ مرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1148

کابل

طبق برنامه |

A310

جمعه

22:20

۶ مرداد ۱۳۹۶

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

سان اكسپرس

SXS5373

آدانا

پرواز كرد |

1396-05-05 01:29

737-800

پنج شنبه

01:00

۵ مرداد ۱۳۹۶

العراقيه

IAW116A

بغداد

پرواز كرد |

1396-05-05 02:05

737-600

پنج شنبه

02:00

۵ مرداد ۱۳۹۶

ترکیش

THY889

استانبول

پرواز كرد |

1396-05-05 02:37

A320

پنج شنبه

02:35

۵ مرداد ۱۳۹۶

العراقيه

IAW116

نجف

پرواز كرد |

1396-05-05 03:50

737-600

پنج شنبه

03:00

۵ مرداد ۱۳۹۶

جورجين

TGZ1716

تفلیس

پرواز كرد |

1396-05-05 05:11

737-700

پنج شنبه

04:35

۵ مرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG3009

نجف

پرواز كرد |

1396-05-05 06:56

A320

پنج شنبه

06:00

۵ مرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1168

نجف

پرواز كرد |

1396-05-05 06:49

A300-600

پنج شنبه

06:30

۵ مرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN7263

نجف

پرواز كرد |

1396-05-05 08:01

MD.88

پنج شنبه

07:00

۵ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC6537

دوشنبه

پرواز كرد |

1396-05-05 08:51

100

پنج شنبه

08:25

۵ مرداد ۱۳۹۶

کام ایر

KMF020

هرات

پرواز كرد |

1396-05-05 13:33

M83

پنج شنبه

11:00

۵ مرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

AYY110

وارنا

پرواز كرد |

1396-05-05 12:48

LEARJET 35A/36A

پنج شنبه

12:15

۵ مرداد ۱۳۹۶

العراقيه

IAW118

نجف

پرواز كرد |

1396-05-05 13:21

737-600

پنج شنبه

12:30

۵ مرداد ۱۳۹۶

کام ایر

KMF120

قندهار

پرواز كرد |

1396-05-05 14:31

M83

پنج شنبه

13:00

۵ مرداد ۱۳۹۶

العراقيه

IAW150

بصره

پرواز كرد |

1396-05-05 14:47

737-600

پنج شنبه

14:00

۵ مرداد ۱۳۹۶

العربیه

ABY206

شارجه

پرواز كرد |

1396-05-05 14:55

A320

پنج شنبه

14:50

۵ مرداد ۱۳۹۶

کام ایر

KMF031

هرات

پرواز كرد |

1396-05-05 17:00

M83

پنج شنبه

15:00

۵ مرداد ۱۳۹۶

فلای دبی

FDB252

دبی

پرواز كرد |

1396-05-05 15:57

737-700

پنج شنبه

15:45

۵ مرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1156

بیروت

پرواز كرد |

1396-05-05 16:50

A310

پنج شنبه

15:50

۵ مرداد ۱۳۹۶

عمان ایر

OMA454

مسقط

پایان پذیرش مسافر | تاخیر

737-800

پنج شنبه

18:00

۵ مرداد ۱۳۹۶

العراقيه

IAW162

بغداد

پرواز كرد |

1396-05-05 20:03

737-600

پنج شنبه

20:00

۵ مرداد ۱۳۹۶

هواپيمايي قطر

QTR493

دوحه

دريافت كارت پرواز |

A330

پنج شنبه

23:50

۵ مرداد ۱۳۹۶

العراقيه

IAW116

بغداد

طبق برنامه |

737-600

جمعه

01:00

۶ مرداد ۱۳۹۶

ترکیش

THY889

استانبول

طبق برنامه |

A320

جمعه

02:35

۶ مرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1176

بغداد

طبق برنامه |

A300-600

جمعه

05:00

۶ مرداد ۱۳۹۶

هواپيمايي قطر

QTR495

دوحه

طبق برنامه |

A330

جمعه

05:20

۶ مرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1143

کابل

طبق برنامه |

A300-600

جمعه

08:45

۶ مرداد ۱۳۹۶

امارات

UAE968

دبی

طبق برنامه |

B777

جمعه

11:45

۶ مرداد ۱۳۹۶

العراقيه

IAW118

نجف

طبق برنامه |

737-600

جمعه

13:00

۶ مرداد ۱۳۹۶

العراقيه

IAW1162

بغداد

طبق برنامه |

737-600

جمعه

14:00

۶ مرداد ۱۳۹۶

العربیه

ABY206

شارجه

طبق برنامه |

A320

جمعه

14:50

۶ مرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1140

سن پيترزبورگ

طبق برنامه |

A310

جمعه

15:15

۶ مرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM1149

کابل

طبق برنامه |

A310

جمعه

17:30

۶ مرداد ۱۳۹۶

العراقيه

IAW162

بغداد

طبق برنامه |

737-600

جمعه

20:00

۶ مرداد ۱۳۹۶

فلای دبی

FDB252

دبی

طبق برنامه |

737-700

جمعه

20:05

۶ مرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA3431

نجف

طبق برنامه |

A300B4

جمعه

22:35

۶ مرداد ۱۳۹۶