خبر خبر

آگهي مناقصه ي بهره برداري از جايگاه تشريفات اختصاصي (CIP) فرودگاه مشهد
آگهي تجديد فراخوان شناسايي متقاضيان نوبت اول

به گزارش اداره ي روابط عمومي فرودگاه هاي استان خراسان رضوي؛ اداره كل فرودگاه هاي استان خراسان رضوي در نظر دارد در راستاي ارتقاي سطح تامين خدمات مورد نياز مسافرين و مشايعين فرودگاهي، نسبت به واگذاري جايگاه تشريفات اختصاصي CIP در فرودگاه بين المللي شهيد هاشمي نژاد مشهد بمدت حداكثر 3 سال در قالب انعقاد قرارداد واگذاري محل با رعايت لايحه ي قانوني واگذاري و تخليه ي اماكن و محل ها در فرودگاه هاي كشورمصوب 1358؛ و آئين نامه ي اجرايي آن، از طريق فراخوان عمومي به اشخاص حقوقي واجد شرايط بخش خصوصي اقدام نمايد. بدينوسيله از كليه ي اشخاص حقوقي واجد شرايط كه داراي توان مالي، اجرايي و مديريتي لازم مي باشند، دعوت بعمل مي آيد حداكثر تا پايان وقت اداري روز يكشنبه مورخ 12/10/95 ضمن واريز مبلغ 1،000،000 ريال به حساب سيبا شماره ي 2176841700000 بنام تمركز درآمدهاي عمومي اداره كل فرودگاه هاي استان خراسان رضوي با شناسه ي واريزي 6190201 و با مراجعه به اداره ي بازرگاني فرودگاه مشهد، به آدرس: فرودگاه مشهد، مقابل ترمينال شماره 2 پروازهاي خارجي نسبت به ارايه ي معرفي نامه و فيش واريزي مزبور و دريافت اسناد فراخوان اقدام نمايند.

1 – سپرده ي شركت در فراخوان معادل2،362،500،000 ريال، بصورت ضمانتنامه ي معتبر بانكي با اعتبار حداقل 3 ماه و قابل تمديد براي 3 ماه ديگر مي باشد.

2- مهلت تكميل و تسليم اسناد: حداكثر تا پايان وقت اداري روز يكشنبه مورخ 26/10/95به دبيرخانه ي فرودگاه مشهد.

3- زمان بازديد از محل موضوع فراخوان در ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 22/10/95خواهد بود.

لازم بذكر است ارزيابي و شناسايي بهره بردار واجد شرايط با توجه به معيارهاي مندرج در اسناد فراخوان انجام خواهد گرديد و شركت در فراخوان، هيچگونه حق و حقوقي براي متقاضي ايجاد نخواهد كرد. ضمنن هزينه ي انتشار آگهي بر عهده ي برنده ي فراخوان مي باشد و همچنين مشخصات محل هاي قابل واگذاري از طريق سايت فرودگاه به آدرس زير قابل ارايه خواهد بود:

WWW.AIRPORT.IR

 http://iets.mporg.ir

 

شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران

اداره كل فرودگاه هاي استان خراسان رضوي

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد