خبر خبر

رشد چشمگیر شاخص‎های صنعت هوانوردی ايران / فرودگاه مشهد جايگاه دوم خود را در كشورحفظ كرد
مقایسه سال‎های 94 و 95 صنعت هوانوردی ایران در سه شاخص نشست و برخاست هواپیما، اعزام و پذیرش مسافر و ارسال و پذیرش بار و پست نشان از رشد قابل توجه آنها دارند

به گزارش اداره ي روابط عمومي فرودگاه هاي استان خراسان رضوي؛ به نقل از روابطعمومی شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران، طبق آمار منتشر شده توسط گروه آمار هوانوردی و فرودگاهی اداره‌کل مخابرات و فناوری اطلاعات هوانوردی، مقایسه فرودگاهها نشان میدهد که در سه فرودگاه پر ترافیک ایران یعنی مهرآباد مشهد و امام خمینی(ره) با وجود رشد شاخصها اما میان رتبه آنها جابجایی رخ نداده است به این ترتیب که در سال ۱۳۹۵ در شاخص نشست و برخاست فرودگاه مهرآباد با نزدیک به ۱۳۴هزار فروند در رتبه اول قرار دارد و پس از آن فرودگاه مشهد با بیش از ۷۰ هزار فروند و فرودگاه امام خمینی(ره) با بیش از ۵۴ هزار فروند رتبههای دوم و سوم را دارند.

در همین شاخص در سال ۹۴ نیز فرودگاه مهرآباد در رتبه اول قرار داشت ولی با حدود ۱۱۴ هزار فروند. فرودگاه مشهد با بیش از ۶۰ هزار فروند و فرودگاه امام خمینی(ره) با بیش از ۵۰ هزار فروند نیز در رتبههای بعدی قرار داشتند.

بنابراین در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴، فرودگاههای مهرآباد و مشهد در نشست و برخاست هواپیما ۱۷ درصد و فرودگاه امام خمینی(ره) ۷ درصد رشد داشتهاند.

در اعزام و پذیرش مسافر نیز مهرآباد در سال ۹۵ با حدود ۱۶.۷ میلیون مسافر در جایگاه نخست قرار داشت و پس از آن فرودگاه مشهد با بیش از ۱۰ میلیون مسافر و فرودگاه امام خمینی(ره) با نزدیک به ۸ میلیون مسافر در جایگاه بعدی قرار دارند.

این رتبهها در سال ۹۴ نیز به همین شکل بود با این تفاوت که مهرآباد نزدیک به ۱۴ میلیون مسافر، فرودگاه مشهد بیش از ۸.۶ میلیون مسافر و فرودگاه امام خمینی(ره) بیش از ۷.۲ میلیون مسافر داشتهاند.

به این ترتیب در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴، در اعزام و پذیرش مسافر، فرودگاه مهرآباد ۲۰ درصد، فرودگاه مشهد باز هم ۱۷ درصد و فرودگاه امام خمینی(ره) ۱ درصد رشد داشتهاند.

اما در شاخص ارسال و پذیرش بار و پست این فرودگاه امام خمینی(ره) است که گوی سبقت را ربوده است و با انتقال بیش از ۱۴۹ میلیون کیلوگرم بار و مرسوله پستی در رتبه نخست قرار دارد و پس از آن مهرآباد با انتقال نزدیک به ۱۱۴ میلیون کیلوگرم و فرودگاه مشهد با بیش از ۸۸ میلیون کیلوگرم در ردههای دوم و سوم قرار دارند.

در همین شاخص در سال ۹۴ نیز فرودگاه امام خمینی(ره) بیش از ۱۳۶ میلیون و ۴۶۸ کیلوگرم، فرودگاه مهرآباد با نزدیک به ۹۷ میلیون کیلوگرم و فرودگاه مشهد با بیش از ۸۰ میلیون کیلوگرم در رتبههای بعدی حمل بار و مرسوله پستی قرار داشتهاند.

این آمار نشاندهنده رشد ۱۷ درصدی فرودگاه مهرآباد در ارسال و پذیرش بار و پست، در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ است که در این شاخص فرودگاه مشهد رشدی ۱۰ درصدی و فرودگاه امام خمینی(ره) رشدی ۹درصدی را تجربه کردهاند.

این اعداد و ارقام گویای روندی رو به رشد در صنعت فرودگاهی است و نوید از چشماندازی امیدوارانه برای این صنعت در سال ۹۶ دارد.

ا.غ/.

 

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد