خبر خبر

آگهي تجديد مناقصه عمومي دو مرحله يي شماره TA-560-1396-12-08
اداره کل فرودگاه هاي استان خراسان رضوي در نظر دارد خريد يکدستگاه بالابر خودکششي جهت فرودگاه شهيد هاشمي نژاد مشهد را از طريق برگزاري مناقصه عمومي دو مرحله يي به پيمانکار واجد شرايط بخش خصوصي واگذار نمايد

آگهي تجديد مناقصه عمومي دو مرحله يي

TA-560-1396-12-08شماره

اداره كل فرودگاه هاي استان خراسان رضوي در نظر دارد خريد يكدستگاه بالابر خودكششي جهت فرودگاه شهيد هاشمي نژاد مشهد را از طريق برگزاري مناقصه عمومي دو مرحله يي به پيمانكار واجد شرايط بخش خصوصي واگذار نمايد.

محل و مهلت فروش حضوري  اسناد مناقصه با ارايه ي معرفي نامه: فرودگاه مشهد – اداره ي بازرگاني – تا پايان وقت اداري روز مورخ 13/12/96

محل و مهلت تحويل اسناد مناقصه: فرودگاه مشهد – دبيرخانه – تا پايان وقت اداري روز يكشنبه مورخ 27/12/96

قيمت اسناد مناقصه: قيمت اسناد فوق مبلغ 500.000 ريال به حساب شماره 4001068404006338خزانه نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به نام شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران( قابل واريز در كليه ي شعب بانك ها با شناسه 318068482280520000000000619202)

تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار پيمانكاري: مبلغ 175.000.000 ريال بصورت ضمانت نامه بانكي يا واريز به حساب

زمان و مكان گشايش پاكات: ساعت 16:00 روز يكشنبه مورخ 27/12/96 فرودگاه شهيد هاشمي نژاد مشهد -  طبقه دوم ساختمان برج مراقبت پرواز – دفتر مديركل

جهت كسب اطلاعات بيشتر و دريافت اسناد الكترونيكي رجوع شود به پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات به آدرس:

HTTP://iets.mporg.ir

شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران

اداره كل فرودگاه هاي استان خراسان رضوي

 

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد