خبر خبر

فراخوان شناسايي متقاضيان بهره برداري فضاها و محل ها جهت فعاليت هاي تبليغاتي فرودگاه مشهد
شرايط عمومي شرکت در فراخوان شناسايي متقاضيان بهره برداري از فضاهاي تبليغاتي فرودگاه مشهد مشخص شد

اداره کل فرودگاه های استان خراسان رضوی در نظر دارد بهره برداری از فضاها و محل ها جهت فعالیت های تبلیغاتی فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد مشهد به متراژ 127093 به شرح جدول پیوست اطلاعیه، با رعایت لایحه قانونی واگذاری و تخلیه اماکن و محل ها در فرودگاه های کشور و آیین نامه اجرایی آن مصوب(1358) به اشخاص حقوقی ذیصلاح اعم از شرکت ها، کانون ها و و موسسات تبلیغاتی دارای مجوز فعالیتی مذبور از مراجع ذیصلاح مجاز جهت بهره برداری در قالب انعقاد قرارداد، حداکثر به مدت 3 سال واگذار نماید. همچنین نماینده متقاضیان شرکت در فراخوان ضمن مطالعه و آگاهی کامل از مفاد اسناد فراخوان، الزاما می بایست با در دست داشتن اسناد فراخوان، در جلسه توجیهی که در روز چهارشنبه مورخه 03/05/1397  راس ساعت 11 صبح که در محل اداره کل فرودگاه های استان خراسان رضوی – طبقه منهای 1 ساختمان برج مراقبت پرواز – سالن کنفرانس تشکیل می گردد، بهمراه معرفی نامه حضور بهم رسانند. لازم به ذکر است در این اسناد هر جا به (( واگذار کننده)) اشاره گردیده منظور فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد مشهد است.

جهت اطلاع از فهرست و موقعیت فضاها و محل های تبلیغاتی فرودگاه مشهد به فایل پیوست ذیل مراجعه کنید

اداره کل فرودگاه های استان خراسان رضوی

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد