خبر خبر

آگهي تجديد فراخوان عمومي شناسايي متقاضيان بهره برداري از فضاها و محل ها جهت فعاليت هاي تبليغاتي در فرودگاه بين المللي شهيد هاشمي نژاد مشهد
شماره : T-A- 560-1397-07-05

آگهي تجديد فراخوان عمومي شناسايي متقاضيان

بهره برداري از فضاها  و محل ها جهت فعاليت هاي تبليغاتي در فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد مشهد

شماره : T-A- 560-1397-07-05

اداره كل فرودگاه هاي استان خراسان رضوي در نظر دارد در راستاي ارتقاء سطح تأمين خدمات مورد نياز مسافرين و مشايعين فرودگاهي، نسبت به واگذاري و بهره برداري از فضاها  و محل ها جهت فعاليتهاي تبليغاتي در فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد مشهد  به شرح جدول زير  و به مدت حداکثر 3 سال در قالب انعقاد قرارداد واگذاري محل با رعايت لايحه قانوني واگذاري و تخليه اماكن و محلها در فرودگاههاي كشور مصوب (1358) و آئين نامه اجرايي آن،  از طريق فراخوان عمومي به اشخاص حقوقی (اعم از شركت ها ، كانون ها و موسسات تبليغاتي) داراي مجوز فعاليت مزبور از مراجع ذيصلاح مجاز و واجد شرايط بخش خصوصي اقدام نمايد.

بدين وسيله از كليه اشخاص حقوقی واجد شرايط كه داراي توان مالي، اجرایی و مديريتي لازم مي باشند،دعوت به عمل مي آيد حداكثر تا پايان وقت اداري دو شنبه  مورخ 1397/0716 ضمن واريز مبلغ1.000.000 ريال به حساب شماره 4001068404006338  و يا كارت شماره 0222-1682-9570-6367  خزانه نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به نام شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران  با شناسه واريزي 318068482280520000000000619202 و  با مراجعه به اداره بازرگاني فرودگاه، به آدرس: فرودگاه  مشهد مقابل ترمينال دو  پروازهاي خارجي - ساختمان اداري شماره 2 نسبت به ارائه فيش واريزي مزبور و دريافت اسناد فراخوان اقدام نمايند

 

ردیف

شرح

مبلغ سپرده شرکت در فراخوان بصورت ضمانتنامه معتبر بانکی با اعتبار حداقل سه ماه و قابل تمدید برای سه ماه دیگر

تاريخ و زمان  بازديد

بسته شماره يك

فضاها و محل هاي واقع در داخل ترمينال ها

852.000.000 ريال

1397/07/19- ساعت 10صبح

بسته شماره دو

فضاها  و محل هاي واقع در محوطه و بلوار

1.332.000.000 ريال

 


مهلت تکمیل و تسلیم اسناد (حداكثر) تا پايان وقت اداري روز دو شنبه مورخ  30/07/1397 به دبير خانه فرودگاه مشهد واقع در طبقه اول ساختمان برج مراقبت پرواز می باشدکه کلیه پاکات فراخوان (شامل پاکت ضمانتنامه ، پاکت رزومه و پاکت پیشنهاد قیمت و آنالیز درآمد- هزینه) می‌بایست بطور جداگانه مهر و موم و در یک پاکت اصلی دیگر مهر و موم شده به فرودگاه ارائه گردد. مكان جلسه بازدید متقاضیان از اماکن و محل های قابل واگذاری و ارایه اطلاعات لازم در طبقه منهاي يك ساختمان برج مراقبت پرواز فرودگاه مشهد-  سالن کنفرانس مي باشد.

لازم به ذكر است ارزيابي و شناسائي بهره‌بردار واجد شرايط با توجه به معيارهاي مندرج در اسناد فراخوان انجام خواهد گردید و شركت در فراخوان هيچ گونه حق و حقوقي براي متقاضي ايجاد نخواهد نمود و هزينه انتشارآگهي با برنده فراخوان مي‌باشد.

مشخصات محل‌هاي قابل واگذاري، از طريق فرودگاه و سايت مربوطه، به آدرس ذيل، قابل ارائه خواهد بود.

آدرس :     http://iets.mporg.ir           

آدرس پورتال شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران : WWW.AIRPORT.IR

شرکت فرودگاه‌ها و ناوبري هوايي ايران  -   اداره کل فرودگاه های استان خراسان رضوي

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد