خبر خبر

نخستين جلسه ي کارگروه توسعه ي مديريت در فرودگاه مشهد برگزار شد
با حضور نماينده ي سازمان مديريت و برنامه ريزي کارگروه توسعه ي مديريت در فرودگاه مشهد تشکيل جلسه داد

به گزارش اداره ی روابط عمومی فرودگاه های استان خراسان رضوی؛  نخستین جلسه ی کارگروه توسعه ی مدیریت با حضور همتی، معاون توسعه ی مدیریت و منابع و اعضای کارگروه  اداره کل فرودگاه های استان و نماینده ی سازمان مدیریت و برنامه ریزی  در فرودگاه مشهد برگزار شد.

این جلسات بصورت دوره یی در راستای ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی استان و تحت نظارت سازمان مدیریت و برنامه ریزی برگزار می شود، که سرفصل های جلسه در فرودگاه مشهد عبارت بودند از:

** چگونگی واگذاری واحدهای عملیاتی و خدمات دستگاه های اجرایی به شبکه های حرفه یی بخش خصوصی و سمن ها

** چگونگی استفاده از فناوری های نوین در ارایه ی خدمات الکترونیکی

** مدیریت سبز (( بهینه سازی مصرف منابع انرژی در سازمان ها و دستگاه های اجرایی ))

** فعالیت میز خدمت در اداره کل فرودگاه های استان

** محورها وشاخص های ارزیابی عملکرد فرودگاه مشهد در سال97

لازم به ذکر است نخستین جلسه ی  این کارگروه در مورخ 25 مهرماه 97 برگزار شد.

ا.غ/.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد