خبر خبر

تشکيل کارگروه MATS در اداره ي مراقبت پرواز فرودگاه مشهد
کارگروه MATS با هدف بازخواني و تفسير کتاب اطلاعات هوانوردي در اداره ي مراقبت پرواز فرودگاه مشهد تشکيل شد

به گزارش اداره ی روابط عمومی فرودگاه های استان خراسان رضوی؛ در واقع  MATSشیوه نامه ارائه سرویس ترافیک هوایی در هر کشور است که توسط سازمان هواپیمایی کشوری مربوطه، بر مبنای قوانین بین‌المللی، و با در نظر گرفتن ملاحظات آن کشور، تدوین شده و ارائه دهندگان سرویس ترافیک هوایی، ملزم به ارائه سرویس بر آن مبنا هستند.

در کشور ما، تدوین "متس" توسط شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران انجام شده و سپس به تأیید سازمان هواپیمایی کشوری ایران رسیده است.

"متس " شامل مجموعه ای از قوانین، دستورالعمل ها و اطلاعات هوانوردی می باشد.

با تغییر در قوانین بین‌المللی و یا ملاحظات داخلی کشورها،" متس" به روز سانی می شود.

 متس در اختیار ارائه دهندگان سرویس ترافیک هوایی است و آنچه که نیاز هست، استفاده کنندگان فضا، از آن اطلاع داشته باشند، باید در کتاب اطلاعات هوانوردی، AIP، کشور مربوطه وارد شود.

بهمین منظور و در جهت بازخوانی و تدوین و تفسیر محتوای این کتاب کمیته ای تحت همین عنوان و با نام "کارگروه MATS"در اداره مراقبت پرواز تشکیل شد که اعضاء آن همگی از اساتید و متخصصین مدیریت ترافیک هوایی بوده و طی چندین جلسه نکاتی جهت ارائه و پیشنهاد بعنوان بازخورد به اداره کل ترافیک هوایی و همچنین بازآموزی همکاران اداره مراقبت پرواز فرودگاه مشهد آماده گردید.

ا./غ.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد