خبر خبر

آگهي فراخوان پيمانکاران
مناقصه پروژه اجراي محوطه سازي و راه دسترسي فرودگاه گناباد

شركت فرودگاه ها و ناوبر ي هوايي ايران - معاونت عمليات فرودگاهي - در نظر دارد بر ا ساس قانون برگزاري مناقصات، مناقصه عمومي يك مرحله یي همزمان با ارزيابي كيفي (فشرده) پروژه اجراي محوطه سازي و راه دسترسي فرودگاه گناباد به شماره 2098001010000094 را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارایه ی پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاكات از سامانه تدارکات الكترونيكي دولت ( ستاد) به آدرس: www.setadiran.ir    انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي، مراحل  ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به فایل پیوست مراجعه نمایید.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد