خبر خبر

مناقصه ارايه ي خدمات نگهداري فضاي سبز فرودگاه هاي مشهد و سبزوار
آگهي فراخوان پيمانکاران 1

اداره كل فرودگاه هاي استان خراسان رضوي در نظر دارد ﺑر اساس قانون ﺑرگزاري مناقصات دو  مناقصه عمومي يك مرﺣﻠﻪ یي همزمان ﺑا ارزيابي كيفي ( فشرده ) ارایه ی خدمات نگهداري فضاي سبز فرودگاه هاي  مشهد و سبزوار را  ﺑﻪ شماره نياز ٢٠٩٨٠٠١٥٧٨٠٠٠٠2 از  طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت ﺑرگزار نمايد...

جهت کسب اطلاعات بیشتر به فایل پیوست ذیل مراجعه نمایید:

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد