خبر خبر

مناقصه ارايه ي خدمات نظافت ترمينالها ، اماکن و ساختمانها فرودگاه هاي مشهد و سبزوار
آگهي فراخوان پيمانکاران 2

اداره كل فرودگاه هاي استان خراسان رضوي در نظر دارد ﺑر اساس قانون ﺑرگزاري مناقصات، مناقصه عمومي يك مرﺣﻠﻪ یي همزمان ﺑا ارزيابي كيفي ( فشرده ) ارایه ی خدمات نظافت ترمینال ها، اماکن و ساختمان های فرودگاه هاي  مشهد و سبزوار را  ﺑﻪ شماره نياز   ٢٠٩٨٠٠١٥٧٨٠٠٠٠1  از  طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت ﺑرگزار نمايد...

*   جهت کسب اطلاعات بیشتر به فایل پیوست ذیل مراجعه نمایید:

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد