خبر خبر

مناقصه اجراي محوطه سازي و راه دسترسي فرودگاه گناباد
آﮔﻬﻲ ﻓﺮاﺧﻮان ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎران 3

ﺷـﺮﻛﺖ ﻓﺮودﮔﺎه ها و ﻧﺎوﺑﺮي ﻫﻮاﻳﻲ اﻳﺮان ( ﻣﻌﺎوﻧﺖ عملیات ﻓﺮودﮔﺎﻫﻲ ) در ﻧﻈﺮ دارد ﺑﺮ اﺳـﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﮔﺰاري ﻣﻨﺎﻗﺼـﺎت، ﺗﺠﺪﻳﺪ  ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ   ﻳﻚ ﻣﺮﺣﻠﻪ یي ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻲ ( ﻓﺸـــﺮده ) ﭘﺮوژه       اﺟﺮاي ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺳـــﺎزي و راه دﺳـــﺘﺮﺳـــﻲ ﻓﺮودﮔﺎه ﮔﻨﺎﺑﺎد را ﺑﻪ ﺷـــﻤﺎره2098001010000126 از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪارﻛﺎت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ دوﻟﺖ ﺑﺮﮔﺰار ﻧﻤﺎﻳﺪ...

 *  جهت کسب اطلاعات بیشتر به فایل پیوست مراجعه نمایید:

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد