خبر خبر

مناقصه عمومي يک مرحله اي همزمان با ارزيابي کيفي(فشرده) ارائه خدمات نظافت ترمينال ها ، اماکن و ساختمان هاي فرودگاه هاي مشهد و سبزوار
آگهي فراخوان پيمانکاران 2

اداره كل فرودگاه هاي استان خراسان رضوي در نظر دارد، بر اساس قانون برگزاري مناقصات،  مناقصه عمومي يك مرحله

اي همزمان با ارزيابي كيفي(فشرده) ارائه خدمات نظافت ترمينال ها ، اماكن و ساختمان هاي فرودگاه هاي مشهد و سبزوار به شماره نياز ستاد  ٢٠٩٩٠٠١٥٧٨٠٠٠٠٠٢ را از  طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد.

 *  جهت کسب اطلاعات بیشتر به فایل پیوست مراجعه نمایید:

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد