شناسنامه خدمات شناسنامه خدمات

لینک خدمات اداره کل فرودگاههای استان خراسان رضوی در سامانه مدیریت خدمات دولت
شناسنامه خدمات عنوان خدمت  بستر ارائه خدمت  توضیح خدمت راهنمای خدمت پشتیبانی   توافقنامه سطح خدمات نظرسنجی
13051753000 ارائه خدمات ترافيک هوائي کاملاً الکترونیکی

پاسخگویی راهبری سامانه : 05133108953

 
13051754000 ارائه و راهبري زيرساخت هاي مرتبط سامانه پذيرش مسافر غیرالکترونیکی  

پاسخگویی:

05133108111

 
13051755000 ارائه محل استقرار و زير ساختهاي فرودگاهي   غیرالکترونیکی      
13051756000 صدور مجوز تردد دسترسي   غیرالکترونیکی  

پاسخگویی:

05133106005

 
13051757000 اعلان پرواز     کاملاً الکترونیکی

پاسخگویی پشتیبانی:

05133108105