شناسنامه خدمات شناسنامه خدمات

شناسنامه خدمات

شناسنامه خدمات عنوان خدمت بستر ارائه خدمت توضیح خدمت راهنمای خدمت پشتیبانی سوالات متداول توافقنامه سطح خدمات نظرسنجی
13051753100 ارایه خدمات ترافیک هوایی به پروازهای عبوری کاملاً الکترونیکی

پاسخگویی کاربری : 02144544123

پاسخگویی راهبری : 02163146666

13051753101 ارایه خدمات ترافیک هوایی به پروازهای داخلی و بین المللی کاملاً الکترونیکی

پاسخگویی کاربری : 02144544123

پاسخگویی راهبری : 02163146666

شناسنامه خدمات عنوان خدمت بستر ارائه خدمت توضیح خدمت راهنمای خدمت پشتیبانی سوالات متداول توافقنامه سطح خدمات نظرسنجی
13051754100 ارایه خدمات رفاهی، امنیتی و راهبری مسافرین پروازهای داخلی کاملاً الکترونیکی

پاسخگویی کاربری : 02144544123

پاسخگویی راهبری : 02163146666

13051754101 ارایه خدمات رفاهی، امنیتی و راهبری مسافرین پرواز های بین المللی کاملاً الکترونیکی

پاسخگویی کاربری : 02144544123

پاسخگویی راهبری : 02163146666

13051754102 ارایه خدمات سالن اختصاصی(پاویون) ویژه مقامات، میهمانان و مسافران بین المللی کاملاً الکترونیکی

پاسخگویی کاربری : 02144544123

پاسخگویی راهبری : 02163146666

شناسنامه خدمات عنوان خدمت بستر ارائه خدمت توضیح خدمت راهنمای خدمت پشتیبانی سوالات متداول توافقنامه سطح خدمات نظرسنجی
13051755100 صدور مجوز تردد فرودگاهی کاملاً الکترونیکی

پاسخگویی کاربری : 02144544123

پاسخگویی راهبری : 02163146666

13051755101 ارایه فضا به شرکت های هواپیمایی، هندلینگ و غرف(دفاتر فروش،ترافیک،دیسپچ و تاکسیرانی) کاملاً الکترونیکی

پاسخگویی کاربری : 02144544123

پاسخگویی راهبری : 02163146666

13051755102 ارایه زیر ساخت ها ی فرودگاهی کاملاً الکترونیکی

پاسخگویی کاربری : 02144544123

پاسخگویی راهبری : 02163146666

شناسنامه خدمات عنوان خدمت بستر ارائه خدمت توضیح خدمت راهنمای خدمت پشتیبانی سوالات متداول توافقنامه سطح خدمات نظرسنجی
13051757100 ارائه خدمات اطلاع رسانی و اعلان پرواز کاملاً الکترونیکی

پاسخگویی کاربری : 02144544123

پاسخگویی راهبری : 02163146666

شناسنامه خدمات عنوان خدمت بستر ارائه خدمت توضیح خدمت راهنمای خدمت پشتیبانی سوالات متداول توافقنامه سطح خدمات نظرسنجی
13052788100 صدور تاییدیه پروازهای بین المللی برنامه ای کاملاً الکترونیکی

پاسخگویی کاربری : 02144544123

پاسخگویی راهبری : 02163146666

13052788101 صدور تاییدیه پروازهای غیربرنامه ای کاملاً الکترونیکی

پاسخگویی کاربری : 02144544123

پاسخگویی راهبری : 02163146666

13052788102 صدور تاییدیه طرح های پروازهای غیربرنامه ای کاملاً الکترونیکی

پاسخگویی کاربری : 02144544123

پاسخگویی راهبری : 02163146666

شناسنامه خدمات عنوان خدمت بستر ارائه خدمت توضیح خدمت راهنمای خدمت پشتیبانی سوالات متداول توافقنامه سطح خدمات نظرسنجی
13052789100 ارائه خدمات نشست و برخاست هواپیماهای بازرگانی بین المللی کاملاً الکترونیکی

پاسخگویی کاربری : 02144544123

پاسخگویی راهبری : 02163146666

13052789101 ارائه خدمات نشست و برخاست هواپیماهای بازرگانی داخلی کاملاً الکترونیکی

پاسخگویی کاربری : 02144544123

پاسخگویی راهبری : 02163146666

13052789102 ارائه خدمات نشست و برخاست هواپیمای امنیتی،آموزشی، تفریحی و خاص کاملاً الکترونیکی

پاسخگویی کاربری : 02144544123

پاسخگویی راهبری : 02163146666

شناسنامه خدمات عنوان خدمت بستر ارائه خدمت توضیح خدمت راهنمای خدمت پشتیبانی سوالات متداول توافقنامه سطح خدمات نظرسنجی
13052790100 صدور مجوز ارائه خدمات موقعیتی کالیبراسیون هواپیما (VOR Check) کاملاً الکترونیکی

پاسخگویی : 02163141

13052790101 ارائه خدمات حفاظت از حریق هواپیما در هنگام سوختگیری کاملاً الکترونیکی

پاسخگویی : 02163141

13052790102 ارایه خدمات جت وی(Airbridge) کاملاً الکترونیکی

پاسخگویی : 02163141

13052790103 صدور مجوز شماره گذاری خودروها در سطوح پروازی کاملاً الکترونیکی

پاسخگویی : 02163141

13052790104 ارایه خدمات توقف(پارکینگ) هواپیما کاملاً الکترونیکی

پاسخگویی : 02163141

13052790105 ارائه خدمات جابجایی هواپیما کاملاً الکترونیکی

پاسخگویی : 02163141

13052790106 صدور مجوز تست فنی سیستم ترمز هواپیما و ارابه های فرود(Fast Taxi) کاملاً الکترونیکی

پاسخگویی : 02163141

13052790107 صدور مجوز موتور گردانی هواپیما (Engine Check) کاملاً الکترونیکی

پاسخگویی : 02163141

13052790108 ارائه خدمات جانبی تحویل سوخت به هواپیما کاملاً الکترونیکی

پاسخگویی : 02163141

13052790109 صدور گواهینامه رانندگی در سطوح پروازی کاملاً الکترونیکی

پاسخگویی : 02163141

شناسنامه خدمات عنوان خدمت بستر ارائه خدمت توضیح خدمت راهنمای خدمت پشتیبانی سوالات متداول توافقنامه سطح خدمات نظرسنجی
13052791100 صدور مجوز بهره برداری از شبکه AFTN کاملاً الکترونیکی

پاسخگویی : 02163141

13052791101 صدور مجوز دسترسی به سامانه eFPL کاملاً الکترونیکی

پاسخگویی : 02163141

شناسنامه خدمات عنوان خدمت بستر ارائه خدمت توضیح خدمت راهنمای خدمت پشتیبانی سوالات متداول توافقنامه سطح خدمات نظرسنجی
13052792100 انتشار نقشه های هوانوردی کاملاً الکترونیکی

پاسخگویی : 02163146437

13052792101 انتشار داده هوانوردی پایدار(AIP) کاملاً الکترونیکی

پاسخگویی : 02163146437

شناسنامه خدمات عنوان خدمت بستر ارائه خدمت توضیح خدمت راهنمای خدمت پشتیبانی سوالات متداول توافقنامه سطح خدمات نظرسنجی
13051753100 صدور مجوز ساخت و ساز، نصب دکل مخابراتی و برق در حریم فرودگاهها کاملاً الکترونیکی

پاسخگویی : 02163141

شناسنامه خدمات عنوان خدمت بستر ارائه خدمت توضیح خدمت راهنمای خدمت پشتیبانی سوالات متداول توافقنامه سطح خدمات نظرسنجی
13052794100 برگزاری دوره های آموزش تخصصی هوانوردی و فرودگاهی کاملاً الکترونیکی

پاسخگویی کاربری : 02144544123

پاسخگویی راهبری : 02163146666

شناسنامه خدمات عنوان خدمت بستر ارائه خدمت توضیح خدمت راهنمای خدمت پشتیبانی سوالات متداول توافقنامه سطح خدمات نظرسنجی
13052795100 ارائه خدمات عملیاتی به سایر فرودگاهها کاملاً الکترونیکی

پاسخگویی : 02163141

13052795101 ارائه خدمات وارسی پروازی به سایر فرودگاهها کاملاً الکترونیکی

پاسخگویی : 02163141