پارکینگ پارکینگ

محل پارکینگ

ظرفیت پارک خودرو

هزینه ورودی به ریال

هزینه هر ساعت به ریال

هزینه در صورت درخواست شبانه روزی به ریال

پارکینگ ترمینال 1 (پرواز های داخلی)

2000

5000

5000

70000

پارکینگ ترمینال 2 (پرواز های خروجی خارجی)

500

5000

5000

70000

پارکینگ ترمینال 3 (پرواز های ورودی خارجی)

2000

5000

5000

70000

پارگینگ طبقاتی(ورودی ترمینال 1)

در حال حاضر 400

5000

5000

70000