شماره تلفن‌های ضروری شماره تلفن‌های ضروری

عنوان شماره تماس
اداره کل فرودگاه های استان 33100000
اطلاعات پرواز 199 33400020
امانات 33400543
آموزش فنون 33400255
بارخصوصی پیام کیهان 33400300
بارخصوصی سپیدبال 33400305
بانک رسالت 33400589
بانک ملت 33400262
بانک ملی 33400080
پلیس فرودگاه 33400070
تاکسيرانی 33400253
فروشگاه شاهد 33400230
گذرنامه 33400090
گردشگری 33400074
گمرک 33400221
وزارت خارجه 33400167