راهنمای حقوق مسافر راهنمای حقوق مسافر

دستورالعمل حقوق مسافر در پروازهای داخلی

ممانعت از سفرDenied Boarding  :

-  در صورتيكه به رغم داشتن بليت تأييد شده، شركت هواپيمايی از پذيرش مسافر به لحاظ محدوديت های

شركت حمل كننده اعم از بازرگانی، فنی و يا عملياتی امتناع نمايد، در اينصورت شركت حمل كننده موظف به استرداد وجه و همچنين ارائه يک بليت رايگان مشابه از لحاظ مسير و كلاس پروازي به مسافر مي باشد .

تبصره  :ارائه بليت مشابه ) از لحاظ مسير و كلاس پروازی ( در اولين فرصت زماني انجام ميگيرد همچنين در صورت انتقال مسافر توسط ساير خطوط هوائي، اين امر بدون پرداخت هزينه و يا مابه التفاوت توسط مسافر و يا خسارت توسط شركتهای هوا پيمايي انجام خواهد پذيرفت.

ابطال پرواز توسط شركت حمل كننده  : Cancellation

-اگر ابطال پرواز از زمان خريد بليت تا يک هفته قبل از انجام پرواز باشد، در اينصورت شركت حمل كننده   موظف به استرداد كامل وجه بليت مي باشد .

-      اگر ابطال پرواز از 6 روز تا 24 ساعت قبل از انجام پرواز باشد، در اينصورت شركت حمل كننده موظف به  استرداد كامل وجه بليت و جبران خسارت به ميزان مقرر در ستون ) الف ( جدول مي باشد.( مراجعه به سایت WWW.CAO.IR/CAD2040) اگر ابطال از 24ساعت مانده تا زمان انجام پرواز انجام پذيرد، در اينصورت شركت حمل كننده موظف به استردادكامل وجه و موظف به جبران خسارت به ميزان مقرر در ستون ) ب ( مطابق جدول میباشد. (مراجعه به سایت WWW.CAO.IR/CAD2040)

تأخيرات پرواز: Flight Delay

الف) تأخير بيش از يك ساعت و تا دوساعت:

-  درصورت تأخير بيش از يك ساعت و كمتر از دو ساعت، از مسافران پذيرائی نوع اوّل بعمل خواهد آمد. (پذيرائي نوع اوّل: شامل ميان وعده اعم از نوشيدني گرم يا سرد و شيريني مناسب ميباشد.) ارائه اين پذيرائي مشروط به وجود زمان كافي جهت پذيرايي و عدم افزايش تأخير بيشتر ميباشد .

ب) تأخير بيش از 2 ساعت و تا 4 ساعت:                                                                                         

-  انجام پذيرائي مناسب حداقل نوع اول با توجه به امكانات فرودگاهي

-  فراهم نمودن امكان برقراري ارتباط تلفني جهت اطلاع رساني

-  تغيير پرواز در صورت درخواست مسافر و امكان انجام آن

-  انجام اقدامات لازم جهت اعزام با ساير شركتهاي هواپيمائی ) در صورت درخواست مسافر (و در صورت

وجودپرواز در همان مسير ويا انتقال به مقصد نهائي ازطريق مسيرهاي جايگزين ) به جزء مسير درج شده

در بليت ( استرداد كامل وجه بليت مسافر در صورت انصراف مسافر از ادامه پرواز .

ج) تأخير بيش از 4 ساعت:

-  در اينصورت شركت حمل كننده موظف است، علاوه بر رعايت مفاد بند (ب) ، نسبت به جبران خسارت

 به میزان مندرج در ستون) الف ( جدول ضميمه اقدام نمايد. (مراجعه به سایت WWW.CAO.IR/CAD2040)  

 در صورت ابطال پرواز شركت حمل كننده موظف به استرداد كامل وجه و جبران خسارت به ميزان مندرج درستون ) ب ( جدول مي باشد .(مراجعه به سایت WWW.CAO.IR/CAD2040)

تبصره 1  : در مورد پروازهايي كه به دليل شرايط جوي و يا اضطراری فرودگاه مبداء، مقصد و مسير دچار ابطال و یا تأخير بيش از دو ساعت مي گردند، شركت هاي هواپيمائي با رعايت مقررات پذيرائي ) نوع اوّل ( از مسافرين صرفاً موظف به استرداد كامل وجه به مسافرين مي باشند .

تبصره 2 :  در صورتيكه پرواز بر اساس ساعت مندرج در بليت مسافر حركت نمايد و به دلايل فني و يا عملياتي به رمپ بازگردد، در اين حال ميزان تأخير تا پرواز مجدد، از زمان بازگشت به ترمينال محاسبه خواهد گرديد .

-  تغيير مسير اجباری توسط شركت هواپيمايی درطول پرواز:

- در صورتي كه پرواز در مكاني به غير از مقصد مسافر و يا نقطه مياني )در پروازهاي اتصالي مندرج در يک  بليت(، توقف نمايد شركت هواپيمايي موظف است مسافر را به مبدا يا مقصد پرواز مطابق يكي از روش هاي زير منتقل نمايد.

 - انتقال مسافر به مبدأ توسط شركت هواپيمايي حامل صورت پذيرفته و كل وجه بليت بدون كسر جرايم به

 مسافر پرداخت گردد.

در صورت درخواست و انتقال مسافر به مقصد با هر وسيله نقليه عمومي زميني )اتوبوس، قطار،( اين انتقال   ضمن فراهم نمودن شرايط لازم و پرداخت هزينه هاي آن توسط شركت حامل صورت ميگيرد.

ملاحظات  :

-  شركت هاي هواپيمائي در صورتيكه در زمان حركت تعيين شده در بليت، مسافرين را از طريق ساير خطوط هوائي به مقصد منتقل نمايند، مشمول پرداخت خسارت و يا جريمه تأخير ويا ابطال نخواهند گرديد.

 - تأخير ) تأخير متصل به پرواز بعد (ناشی از وضعیت جوی، صرفاً اولين پرواز متصل، تا 120 دقيقه مشمول تأخيرو پرداخت خسارت آن نخواهد بود .

 

                             

 

                              جدول محاسبه جبران خسارت پروازهاي داخلي از مبدا مشهد

ردیف

مقصد

مسافت

الف (ریال)

ب (ریال)

رديف

مقصد

مسافت

الف (ریال)

ب (ریال)

1

بیرجند

260

500000

850000

22

کرمانشاه

648

850000

1100000

2

شاهرود

260

500000

850000

23

قشم

648

850000

1100000

3

گرگان

289

500000

850000

24

اهواز

649

850000

1100000

4

ساری

315

500000

850000

25

سنندج

649

850000

1100000

5

یزد

381

850000

1100000

26

بوشهر

650

850000

1100000

6

نوشهر

396

850000

1100000

27

دزفول

664

850000

1100000

7

کرمان

421

850000

1100000

28

تهران

419

850000

1100000

8

زاهدان

423

850000

1100000

29

تبریز

664

850000

1100000

9

زابل

440

850000

1100000

30

چابهار

667

850000

1100000

10

اصفهان

471

850000

1100000

31

ماهشهر

700

850000

1100000

11

رشت

496

850000

1100000

32

عسلویه

712

850000

1100000

12

شیراز

548

850000

1100000

33

آبادان

712

850000

1100000

13

شهرکرد

532

850000

1100000

34

ارومیه

727

850000

1100000

14

اراک

542

850000

1100000

35

کیش

755

850000

1100000

15

زنجان

556

850000

1100000

36

لار

717

850000

1100000

16

ایرانشهر

558

850000

1100000

37

خارک

679

850000

1100000

17

همدان

572

850000

1100000

38

بندر لنگه

710

850000

1100000

18

اردبیل

577

850000

1100000

39

رفسنجان

476

850000

1100000

19

ایلام

700

850000

1100000

40

سیرجان

511

850000

1100000

20

بندرعباس

605

850000

1100000

41

لامرد

682

850000

1100000

21

خرم آباد

641

850000

1100000

42

بندر امام

700

850000

1100000