اطلاعات مدیران اطلاعات مدیران

نام و نام خانوادگی

سمت

شمارتماس

شماره فکس

پست الکترونیک

محمود امانی بنی

مدیرکل

33400001

33400042

 

علي همتي

معاون توسعه مدیریت و منابع

33400001

33400042

a.hemmati@airport.ir

محمد اسماعیل موسوی

معاون بازرگانی

33400001

33400042

m.mousavi@airport.ir

مهدی استادی

معاون عملیات هوانوردی

33400001

33400042

m-ostadi@airport.ir