اطلاعات مدیران اطلاعات مدیران

نام و نام خانوادگی

سمت

شمارتماس

شماره فکس

پست الکترونیک

محمود امانی بنی

مدیرکل

33108000

33400042

amanibani@airport.ir

مهدی استادی

معاون عملیات هوانوردی 33108900 33400042 m-ostadi@airport.ir

محمد اسماعیل موسوی

معاون عملیات فرودگاهی

33108500

33400042

m.mousavi@airport.ir

علی همتی

معاون بازرگانی

33108700

33400042

a.hemmati@airport.ir

محمد باقرنژاد

معاون توسعه مدیریت و منابع

33108200

33400042

m.baghernejad@airport.ir